Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3404. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2017, stran 11867.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 28. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je župan Občine Borovnica dne 9. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 oziroma do sprejetja proračuna Občine Borovnica za leto 2017, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun januar–marec 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
913.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
737.873
70
DAVČNI PRIHODKI
635.338
700 Davki na dohodek in dobiček
527.995
703 Davki na premoženje
100.133
704 Domači davki na blago in storitve
13.493
706 Drugi davki
–6.283
71
NEDAVČNI PRIHODKI
102.535
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
41.242
711 Takse in pristojbine
188
712 Denarne kazni
11.404
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.901
714 Drugi nedavčni prihodki
38.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.050
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.050
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
173.152
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
43.877
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
129.275
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
614.519
40
TEKOČI ODHODKI
240.818
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.714
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.948
402 Izdatki za blago in storitve
181.500
403 Plačila domačih obresti
3.687
409 Rezerve
1.969
41
TEKOČI TRANSFERI
325.674
410 Subvencije
177
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
234.770
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
10.570
413 Drugi tekoči domači transferi
80.157
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
42.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
42.276
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.750
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.750
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
298.556
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
183.333
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
183.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
115.223
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–298.556
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
818.394
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dodatno zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 4100-0006/2016-1
Borovnica, dne 9. decembra 2016
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti