Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3402. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2016, stran 11865.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 19. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2016 
1. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15 z dne 27.3.2015 in 37/16) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO OPIS
Rebalans 2016 [2] v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.818.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.778.663
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.649.563
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.193.063
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
402.150
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
54.350
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.129.100
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
834.200
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.400
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
4.950
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
284.050
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
466.897
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
85.260
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
381.637
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
570.819
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
565.819
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
5.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.530.461
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.644.853
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
373.870
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
57.095
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.103.782
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
55.000
409 REZERVE
55.107
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.383.938
410 SUBVENCIJE
548.900
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.830.050
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
209.715
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
795.273
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.299.170
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.299.170
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
202.500
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
137.500
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
65.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–712.082
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
779.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
779.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
350.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
350.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–283.082
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
429.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
712.082
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
283.082
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
« 
2. člen 
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
PK
Opis
Rebalans 2016-2
Delež
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
138.150,00
1,75
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
13.525,00
0,17
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
162.250,00
2,06
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
737.189,59
9,35
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
184.000,00
2,33
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
8.000,00
0,10
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
303.000,00
3,84
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
108.500,00
1,38
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
771.890,00
9,79
14
GOSPODARSTVO
183.000,00
2,32
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
441.550,00
5,60
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.527.940,00
19,39
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
107.000,00
1,36
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
589.950,00
7,49
19
IZOBRAŽEVANJE
1.673.860,00
21,24
20
SOCIALNO VARSTVO
470.550,00
5,97
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
405.000,00
5,14
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
55.106,62
0,70
SKUPAJ ODHODKI:
7.880.461,21
100,00
« 
3. člen 
21. člen se za prvim odstavkom dopolni:
»Projekte, ki so v proračunske akte v obdobju 2016–2018 uvrščeni iz kvot krajevnih skupnosti na račun nižjih tekočih transferov KS, župan po sklepu sveta KS v veljavnem proračunu tekočega leta prerazporedi v okviru dogovorjene kvote za posamezno KS.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2016-19-206/VI
Beltinci, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti