Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3399. Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva, stran 11856.

  
Na podlagi drugega odstavka 3.f člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa tehnične, strokovne in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki preverjajo izpolnjevanje pogojev za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč in pripravljajo strokovne podlage s področja kmetijstva.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. organizacija je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz tega pravilnika in je izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
2. strokovna podlaga je strokovna podlaga s področja kmetijstva, izdelana v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
3. člen 
(tehnični pogoji) 
Organizacije morajo zagotavljati programsko opremo za zajem, analizo in prikazovanje geografskih podatkov in podatkovnih baz, ki mora omogočati:
– izmenjavo (uvoz in izvoz oziroma kreacijo) shp in gml datotek;
– prikaze podatkov na rastrskih podlogah (na primer: DOF, TTN) in delo z georeferenciranimi rastrskimi podlogami (uvoz in izvoz oziroma kreacijo);
– analizo podatkov z grafičnimi preseki (grafični podatki v povezavi z atributnimi tabelami);
– preverbo topološke pravilnosti vektorskih podatkov in
– pripravo bilanc površin.
4. člen 
(strokovni pogoji) 
(1) Organizacije morajo zagotavljati:
– najmanj enega strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja, ki ima pridobljeno licenco »A« ali »KA« ali »P« v skladu s predpisom, ki ureja licenciranje strokovnjakov s tega področja, in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja prostorskega načrtovanja ter z najmanj petimi referencami na področju vodenja izdelave občinskih prostorskih načrtov oziroma posameznih sestavin občinskih prostorskih načrtov s področja urejanja kmetijskega prostora, pri čemer spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta štejejo kot referenca le v primerih, ko obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč;
– najmanj eno osebo, ki ima končano najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven) s področja kmetijstva in pridobljenim pooblastilom za bonitiranje v skladu s predpisom, ki ureja bonitiranje kmetijskih zemljišč, in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja kmetijstva, z najmanj tremi referencami na področju evidentiranja ali ocenjevanja kmetijskih zemljišč;
– najmanj eno osebo, ki ima končano najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven) s področja agronomije in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja kmetijstva, z najmanj tremi referencami na področju agrarnih operacij ali priprave občinskih prostorskih načrtov.
(2) Organizacije morajo izkazovati najmanj pet referenc na področju izdelave občinskih prostorskih načrtov oziroma posameznih sestavin občinskih prostorskih načrtov s področja urejanja kmetijskega prostora, pri čemer spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta štejejo kot referenca le v primerih, ko obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč.
5. člen 
(organizacijski pogoji) 
Organizacije morajo biti registrirane za izvajanje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti – področje M/71 (M/71.112) ali M/72 (M/72.110 ali M/72.190) v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti.
6. člen 
(seznam organizacij) 
(1) Organizacije, ki izdelujejo strokovne podlage, izbere ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Z izbranimi organizacijami se sklene okvirni sporazum v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(2) Seznam organizacij iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na svoji spletni strani.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-140/2016/26
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2015-2330-0005
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti