Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3397. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, stran 11854.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14 in 92/14) se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena Finančni urad Kočevje opravlja tudi naslednje naloge za območje Finančnega urada Ljubljana:
– odmera akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter izdaja potrdil o dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
– odmera nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih;
– odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe in
– pobiranje prispevkov zavarovancev iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.«.
2. člen 
V 4. členu se v 3. točki prva in druga alineja črtata.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. odločanje v drugih upravnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava:
– uvrstitev blaga za evidentiranje izvoza celovitega industrijskega obrata;
– izdajanje odločb o zahtevah za ukrepanje pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;
– izdajanje dovoljenj za povezavo nadzorno-informacijskega sistema v informacijski sistem nadzornega organa v zadevah prirejanja iger na srečo;
– izdajanje soglasij k ceniku stroškov ugotavljanja skladnosti igralne naprave, s katero se izvajajo igre na srečo, s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami;«.
V 14. točki se besedilo »opravljanje nalog povezovalnega organa« nadomesti z besedilom »opravljanje nalog enotnega povezovalnega organa«.
3. člen 
V 5. členu se za 14. točko doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. izdajanje soglasij za posege v prostor in spremembe na objektih, ki vplivajo na izvajanje carinskega nadzora;«.
Dosedanja 15. točka postane nova 16. točka.
4. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob upoštevanju drugega odstavka 3. člena te uredbe naloge iz prejšnjega člena opravlja finančni urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni register, če drugi predpisi ne določajo drugače.«.
V drugem odstavku se beseda »davčna« črta.
Peti in šesti odstavek se črtata.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
Prvi in drugi odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na 3. in 6. člen te uredbe posamezni finančni urad opravlja naloge za območje celotne Republike Slovenije, in sicer:
1. Finančni urad Novo mesto:
a) izdaja identifikacijske številke za DDV, odmera in obračun DDV po posebni ureditvi za obdavčitev storitev občasnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu in
b) opravljanje carinskih formalnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, sprejetimi izven uradnih ur drugih finančnih uradov oziroma v času uradnih ur teh uradov, če blago še ni bilo prepuščeno.
2. Finančni urad Celje:
a) izdajanje dovoljenj za redno uporabo poenostavljenih deklaracij, centralizirano carinjenje, vpis v evidence deklaranta, samooceno, odobren kraj za predložitev blaga carini in odobren kraj za začasno hrambo blaga, poenostavitve postopka tranzita Unije in operacije TIR, razen za poenostavitve v postopku tranzita Unije, za katere je v tem členu določeno, da nalogo opravlja drug finančni urad;
b) izdajanje dovoljenj za izdajo dokazil o carinskem statusu unijskega blaga, ki ga izda pooblaščeni izdajatelj;
c) izdajanje dovoljenj za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga in poenostavljeno izdajo potrdil o gibanju blaga A.TR in
č) registracija izvoznikov in prepošiljateljev blaga, pooblaščenih za sestavljanje dokazil o poreklu blaga in nadomestnih dokazil o poreklu blaga (sistem registriranih izvoznikov).
3. Finančni urad Koper:
a) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v postopku tranzita Unije za prevoz blaga po morju in za elektronsko dokazovanje carinskega statusa unijskega blaga za ladijske družbe in
b) odmera in obračun davka na vodna plovila in dodatnega davka na vodna plovila.
4. Finančni urad Kranj:
a) upravljanje sistema kvot in podatkovne zbirke TARIC ter izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI in
b) odmera in obračun okoljskih dajatev iz pristojnosti finančne uprave, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
5. Finančni urad Ljubljana:
a) odločanje o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici oziroma v tretji državi;
b) odmera in obračun DDV s področja posebne ureditve za elektronsko opravljene storitve, ki jih davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj EU, opravi osebam, ki niso davčni zavezanci znotraj EU (eVAT);
c) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v postopku tranzita Unije za prevoz blaga po železnici in zraku;
č) izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in potrdil za status gospodarskega subjekta z dovoljenjem (APEO) in
d) odločanje o oprostitvah in vračilu davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, institucije in organe EU ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
6. Finančni urad Maribor odloča o vračilu trošarine za upravičence s sedežem v drugi državi članici oziroma s sedežem v tretji državi.
7. Finančni urad Nova Gorica:
a) zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU;
b) izdajanje dovoljenj za uporabo splošnega zavarovanja zneska uvoznih ali izvoznih dajatev in drugih dajatev ter za odlog plačila zneska dajatev v skladu s 110. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1);
c) odmera, obračun in zaključevanje nepravilno zaključenih in nezaključenih tranzitnih postopkov ter nerazbremenjenih zvezkov ATA in
č) izdaja identifikacijske številke za DDV, razen v primerih iz 1.a točke tega odstavka.
8. Finančni urad Hrastnik opravlja odmero in obračun DDV s področja posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci.
9. Finančni urad Ptuj vodi postopke v zvezi z uveljavljanjem pravice do pavšalnega nadomestila po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost.
(2) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za:
– banke,
– hranilnice,
– zavarovalnice,
– družbe, ki prirejajo igre na srečo na podlagi koncesije v skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo,
– borze,
– borznoposredniške družbe,
– investicijske družbe,
– družbe za upravljanje,
– pokojninske družbe,
– klirinško-depotne družbe,
– velike gospodarske družbe z dejavnostjo holdingov in
– gospodarske družbe z dejavnostjo finančnega zakupa.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Posebni finančni urad opravlja nadzor nad prirejanjem iger na srečo za vse zavezance oziroma prireditelje iger na srečo.«.
Dosedanji osmi odstavek postane novi deveti odstavek.
6. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 00712-42/2016
Ljubljana, dne 7. decembra 2016
EVA 2016-1611-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti