Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3224. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016-rebalans I., stran 10982.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 15. seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016-rebalans I.
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2016
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.457.680
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.819.480
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.329.020
700 Davki na dohodek in dobiček
3.000.000
703 Davki na premoženje
223.320
704 Domači davki na blago in storitve
93.700
706 Drugi davki
12.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
490.460
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
342.660
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
10.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.000
714 Drugi nedavčni prihodki
114.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
37.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.700
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
35.500
73
PREJETE DONACIJE
6.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
5.595.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.025.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
3.570.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.814.921
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.298.968
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
216.740
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.460
402 Izdatki za blago in storitve
982.568
403 Plačila domačih obresti
1.200
409 Rezerve
65.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.206.703
410 Subvencije
369.685
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.367.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
98.800
413 Drugi domači transferi
371.018
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.267.250
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.267.250
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
42.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
38.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–357.241
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
191.000
500 Domače zadolževanje
191.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
62.000
550 Odplačila domačega dolga
62.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–228.241
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
129.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
357.241
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
729.419
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2016 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-62/2014
Žužemberk, dne 28. novembra 2016
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.