Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016

Kazalo

3217. Sklep o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU, stran 10599.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju ZBan-2), tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16; v nadaljevanju ZRPPB) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 16. oktobra 2015 objavil Smernice o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo merila za odločitev pristojnega organa in organa za reševanje glede ustreznosti uporabe poenostavljenih obveznosti pri pripravi načrtov sanacije in načrtov reševanja za posamezno institucijo. Smernice za ta namen opredeljujejo nabor obveznih kazalnikov, na podlagi katerih se oceni vpliv morebitnega propada institucije na delovanje finančnih trgov, poslovanje drugih institucij, pogoje financiranja in širše gospodarstvo. Smernice v prilogi opredeljujejo tudi nabor neobveznih kazalnikov, ki se lahko uporabijo, če pristojni organi in organi za reševanje ocenijo, da so smiselni in pomembni za določeno institucijo.
(3) Smernice so naslovljene na:
– pristojne organe, kakor so opredeljeni v točki (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
– organe za reševanje, kakor so opredeljeni v točki (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar:
1. v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz poglavja 6.7.1. ZBan-2;
2. v skladu z ZRPPB izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje iz poglavja 2.2.4 ZRPPB.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v zvezi z uporabo poenostavljenih obveznosti pri pripravi načrtov sanacije v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje v zvezi z uporabo poenostavljenih obveznosti pri pripravi načrtov reševanja v skladu z ZRPPB v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije