Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016

Kazalo

3215. Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, stran 10594.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 39. člena, enajstega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o prijavi in odjavi gostov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa minimalne tehnične zahteve o ustreznosti elektronske in fizično vodene knjige gostov, metodologijo vodenja podatkov v knjigi gostov, obrazec za prijavo in odjavo gosta, način posredovanja podatkov iz knjige gostov prek spletne aplikacije Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) oziroma elektronskega sistema policije ali obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, način posredovanja podatkov policiji, občinam in Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS), način vodenja evidence gostov in način ravnanja s podatki iz evidence gostov.
2. člen 
(knjiga gostov) 
(1) Elektronska knjiga gostov je računalniški program (aplikacija).
(2) Fizično vodena knjiga gostov je sestavljena iz posameznih listov A4 formata, ki se vlagajo v posebno mapo ali pa so vezani v knjigo, strani listov pa so označene z zaporednimi številkami. Obrazec fizične knjige gostov je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(zapisnik o izbrisu oziroma uničenju podatkov iz knjige gostov) 
Gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.
4. člen 
(spletna aplikacija za poročanje podatkov iz knjige gostov) 
(1) Gostitelj iz drugega odstavka 40. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: zakon) začne s poročanjem prek spletne aplikacije AJPES z dnem vpisa v register nastanitvenih obratov.
(2) Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba podatke posreduje prek spletne aplikacije AJPES po zaščiteni povezavi. Za namen posredovanja podatkov se gostitelj ali od njega pooblaščena oseba predhodno identificira na portalu AJPES z uporabniškim imenom in geslom, pravice za poročanje pa pridobi preko sistema e-pooblastil.
(3) V spletno aplikacijo AJPES se iz registra nastanitvenih obratov samodejno prenesejo podatki o gostitelju iz 7. točke in podatki o nastanitvenem obratu iz 8. točke sedmega odstavka 39. člena zakona.
(4) Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba sama prek spletne aplikacije AJPES iz knjige gostov najpozneje v 12 urah po prihodu gosta posreduje naslednje podatke:
1. zaporedno številko prijave gosta,
2. ime in priimek,
3. datum rojstva,
4. spol,
5. državljanstvo,
6. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta,
7. datum prihoda in odhoda gosta,
8. uro prihoda in odhoda gosta,
9. datum prijave in odjave gosta,
10. podatke za namen obračuna in plačila turistične takse, če je gostitelj zavezan za plačilo turistične takse skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, in sicer:
– znesek polne turistične takse, ki je predpisana v občini, v kateri se nahaja nastanitveni obrat,
– število posameznih turističnih taks,
– razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse.
(5) Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba sama prek spletne aplikacije AJPES iz knjige gostov prvi dan v mesecu za pretekli mesec, posreduje podatke za statistične namene iz 9. točke sedmega odstavka 39. člena zakona.
(6) Podatki se iz knjige gostov posredujejo v spletno aplikacijo AJPES z ročnim vnosom ali z XML datoteko. Strukturo XML datoteke AJPES objavi na svoji spletni strani.
5. člen 
(zagotavljanje podatkov iz spletne aplikacije AJPES) 
(1) AJPES podatke iz spletne aplikacije SURS, občinam in policiji zagotavlja na elektronski način.
(2) Način zagotavljanja podatkov se podrobneje opredeli v dvostranskih dogovorih med AJPES in SURS, ter AJPES in policijo, pri čemer se osebni podatki posredujejo policiji na način iz desetega odstavka 40. člena zakona. Način zagotavljanja podatkov občinam, AJPES dogovori v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin.
6. člen 
(poročanje preko elektronskega sistema policije) 
Elektronski sistem policije je spletna aplikacija, v katero se gostitelj pred vnosom gostov registrira. Registracija gostiteljev se izvede na spletni strani policije. Po registraciji gostitelj podatke o gostih ročno vnaša preko spletne aplikacije policije.
7. člen 
(evidenca gostov) 
Policija vodi evidenco gostov in ravna s podatki v tej evidenci v skladu s pravilnikom, ki ureja zaščito podatkov policije.
8. člen 
(metodologija vodenja podatkov v evidenci gostov) 
(1) Podatke o gostitelju, nastanitvenem objektu oziroma nastanitvenem obratu in gostu, ki jih policija pridobiva preko elektronskega sistema policije, se v evidenco gostov prenašajo iz aplikacije, ki je objavljena na spletni strani policije.
(2) Podatke o gostitelju, nastanitvenem objektu oziroma nastanitvenem obratu in gostu, ki jih policija pridobiva preko obrazcev za prijavo in odjavo gosta, se v evidenco gostov prenašajo tako, da gostitelj obrazce prinese na pristojno policijsko postajo, kjer jih policist vnese v evidenco gostov preko aplikacije, ki je objavljena na spletni strani policije.
9. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08 in 52/16) v delu, v katerem se nanaša na prijavo oziroma odjavo gosta ter na način vodenja knjige gostov in posredovanja podatkov iz nje.
10. člen 
(uveljavitev in uporaba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2016, uporabljati pa se začne 13. avgusta 2017, razen 4. in 5. člena tega pravilnika, ki se začneta uporabljati 1. decembra 2017.
Št. 007-322/2016/13
Ljubljana, dne 29. novembra 2016
EVA 2016-1711-0022
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost