Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3132. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 10293.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 in spremenjen z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 23. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. decembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI2014SI14MFOP001 z dne 22. julija 2015 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije z dne 27. 5. 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 13. 3. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 20. 10. 2015, str. 68);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 20);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 255 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2015, str. 2);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
– Izvedbenega sklepa Komisije (EU) št. 2014/372 z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2252/2015/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. problemsko območje je tisto območje, ki ga Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo razglasi kot problemsko območje, in območje v skladu z zakonom, ki ureja razvojno podporo Pomurski regiji v obdobju 2010–2017;«.
3. člen 
V drugem odstavku 5. člena se v 1. točki besedilo »odločbe o odobritvi operacije,« nadomesti z besedilom »odločbe o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi operacije),«.
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se znesek »95.782.281,19« nadomesti z zneskom »96.532.280,75« ter znesek »36.750.000,44« nadomesti z zneskom »37.500.000,00«.
V tretjem odstavku se beseda »šesti« nadomesti z besedo »sedmi«.
5. člen 
V drugem odstavku 19. člena se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– za sklad ESRR se preveri še število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD, število prebivalcev, ki živijo na območju LAS, ter število podprtih partnerstev.«.
6. člen 
Za prvim odstavkom 27. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pri ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, niso upravičenci.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
7. člen 
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »storitev« doda besedilo »zunanjih izvajalcev«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
(7) Stroški iz prejšnjega odstavka lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta šesta alineja.
8. člen 
Za trinajstim odstavkom 29. člena se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in so vključeni v izvajanje operacij, morajo za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.«.
9. člen 
V četrtem odstavku 30. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za sklad ESRR, kjer je najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo 5.000 eurov.«.
10. člen 
V drugem odstavku 35. člena se za besedo »storitev« doda besedilo »zunanjih izvajalcev«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
(6) Stroški iz prejšnjega odstavka lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(7) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta peta alineja.
11. člen 
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Operacijo, ki je predmet sofinanciranja iz naslova tega podukrepa, mora odobriti organ LAS.«
12. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(vloga za odobritev operacije) 
(1) Vlogo za odobritev operacije iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za sklad ESRR LAS vlogo iz prejšnjega odstavka vloži v fizični obliki.
(3) Za sklad EKSRP in ESPR se LAS pred elektronskim izpolnjevanjem prijavnega obrazca iz prvega odstavka prijavi pri ARSKTRP.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prvega odstavka tega člena ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. LAS izvede elektronski vnos prijavnega obrazca iz Priloge 8 te uredbe v informacijski sistem ARSKTRP.
(5) Za vlogo se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi drugimi sestavnimi deli vloge.
(6) Za sklada EKSRP in ESPR se vloga v fizični obliki vloži na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, za sklad ESRR pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(7) Na ovojnici morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP ali MGRT.«.
13. člen 
Za četrtim odstavkom 46. člena se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za sklad ESRR mora LAS pred vložitvijo zahtevka za izplačilo pridobiti dostop do informacijskega sistema, ki ga SVRK uporablja za izvajanje kohezijske politike 2014–2020.
(6) Za sklad EKSRP in ESPR vloži LAS zahtevek za izplačilo sredstev ob smiselni uporabi tretjega do sedmega odstavka prejšnjega člena in ga pošlje na ARSKTRP. Za sklad ESRR mora LAS zahtevek za izplačilo izpolniti v informacijskem sistemu ter ga natisnjenega, skupaj s prilogami, posredovati na naslov MGRT ob smiselni uporabi šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do enajsti odstavek postanejo sedmi do dvanajsti odstavek.
14. člen 
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi
»(2) LAS mora za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. marca za sklad EKSRP, za sklad ESRR in ESPR pa do 31. januarja, poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. Poročilo se izpolni v informacijskem sistemu zadevnega sklada, razen za sklad ESRR, kjer se poročilo predloži v fizični obliki.«.
15. člen 
V prvem odstavku 53. člena se za besedilom »Uredbo 640/2014/EU« doda besedilo »in Uredbo 809/2014/EU.«.
16. člen 
V 54.a členu se za besedo »ESPR« dodata vejica in besedilo »in dnem sklenjene pogodbe, ki jo sklene MGRT.«.
17. člen 
Za četrtim odstavkom 56. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe znaša stopnja javne podpore za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« 85 odstotkov upravičenih stroškov.«.
Dosedanji peti do enajsti odstavek, postanejo šesti do dvanajsti odstavek.
18. člen 
V drugem odstavku 59. člena se beseda »četrtim« nadomesti z besedo »tretjim«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena te uredbe 1. januar 2014.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
19. člen 
Tretji odstavek 60. člena se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
20. člen 
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen 
(način izvajanja podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«) 
LAS vloži vlogo v skladu s 45. členom te uredbe. ARSKTRP odloči o odobritvi operacije. V odločbi o odobritvi operacije določi tudi višino sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoje za upravičenost ter višino sredstev, ki je odobrena v skladu s pravili sheme državnih pomoči.«.
21. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen 
(način izvajanja podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«) 
(1) Podpora iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« se dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in se objavi večkrat letno.
(2) Javni razpis za izbor operacij objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Oddaja vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) MKGP na spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo zlasti višina razpisanih sredstev, pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor vlog ter pogoji za izplačilo sredstev.
(5) Za priloge, ki jih je treba priložiti k vlogi na posamezen javni razpis, se lahko v javnem razpisu določi obdobje veljavnosti, če obdobje veljavnosti ni predpisano z drugimi predpisi.«.
22. člen 
Za 62. členom se dodata nova 62.a in 62.b člen, ki se glasita:
»62.a člen 
(vlaganje vlog na javni razpis za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«) 
(1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa mora posamezni LAS vložiti vlogo v skladu s 45. členom te uredbe.
(2) LAS vloži vlogo na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Za čas oddaje vloge se šteje čas oddaje vloge v fizični obliki.
62.b člen 
(obravnava vlog na javni razpis za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu te uredbe in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag iz tretjega odstavka 63. člena te uredbe, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, in sicer do porabe sredstev za posamezni javni razpis.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
(4) ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
23. člen 
Za tretjim odstavkom 63. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Merila za izbor vlog so:
a) prispevek k doseganju ciljev SLR;
b) prispevek k doseganju horizontalnih ciljev, ki se nanaša na:
– inovacije,
– podnebne spremembe in prilagajanje nanje;
c) okoljska trajnost;
č) socialna vključenost, ki se nanaša vključevanje ranljivih skupin;
d) vključenost partnerjev, ki se nanaša na:
– število partnerjev,
– raznolikost partnerstva,
– finančno porazdelitev stroškov;
e) vpliv na območje LAS, ki se nanaša na:
– krepitev zmogljivosti LAS,
– prenos dobrih praks.
(5) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik se opredelijo v javnem razpisu.«.
24. člen 
Za petim odstavkom 64. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek pri uveljavljanju operativnih stroškov, stroškov osebja in finančnih stroškov iz 41. člena te uredbe k zahtevku ni treba priložiti tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Stroški se priznajo na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.«
Dosedanji šesti odstavek, postane sedmi odstavek.
25. člen 
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR. Ne glede na določbo prejšnjega stavka do sredstev iz sklada ESRR niso upravičena naselja, določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.«.
26. člen 
V sedmem odstavku 68. člena se črta beseda »lahko«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe je najvišja stopnja javne podpore za ESRR 80 odstotkov upravičenih stroškov posamezne operacije. Podpora iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« znaša največ pet odstotkov sredstev ESRR, ki se dodelijo za posamezni SLR. Operacije sodelovanja LAS morajo biti neinvesticijske narave. LAS za ta namen v SLR opredeli indikativno listo operacij sodelovanja LAS in predloži MGRT v odobritev. Merila za uvrstitev operacij sodelovanja LAS na indikativno listo operacij v SLR so:
– prispevek k ciljem enega izmed ukrepov v okviru 5. prednostne naložbe 9. prednostne osi OP EKP 2014–2020;
– izkazan prispevek k specifičnim ciljem OP, ki je komplementaren ukrepom iz prejšnje alineje;
– izkazana pričakovana dodana vrednost k doseganju ciljev SLR in rasti delovnih mest iz naslova sodelovanja LAS;
– izkazana trajnost sodelovanja v regijah vseh partnerjev, vključenih v sodelovanje LAS, ter prispevek k regionalnim razvojnim potrebam;
– izkazana inovativnost ter prihodnja sposobnost preživetja na trgu;
– prispevek operacije sodelovanja LAS h krepitvi zmogljivosti LAS (znanje, informacije) in s tem k večji socialni vključenosti lokalne skupnosti na območju LAS;
– prispevek operacije sodelovanja k izmenjavi dobrih praks in pridobljenega znanja vseh partnerjev v dejavnosti »sodelovanja LAS«.«.
Na koncu enajstega odstavka se doda besedilo »LAS mora ta sredstva nameniti izključno za izvedbo operacij znotraj problemskih območij, ki so določena pri izračunu finančnega okvira ESRR.«.
27. člen 
Za drugim odstavkom 71. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na predpis iz prejšnjega odstavka DDV ni upravičen strošek.
(4) Ne glede na prvi odstavek 28. člena in drugi odstavek 35. člena te uredbe prispevek v naravi ni upravičen strošek.«.
28. člen 
Za devetim odstavkom 75. člena se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe znaša stopnja javne podpore za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« 85 odstotkov upravičenih stroškov.«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
29. člen 
Za tretjim odstavkom 77. člena se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri uveljavljanju operativnih stroškov, stroškov osebja in finančnih stroškov iz 41. člena te uredbe k vlogi ni treba predložiti tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Stroški se priznajo na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.
(5) V skladu z drugim odstavkom 28. člena in tretjim odstavkom 35. člena te uredbe so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena te uredbe 1. januar 2014.«.
30. člen 
V tretjem odstavku 78. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »Uredbo 288/2015 in Uredbo 2252/2015.«.
31. člen 
V Prilogi 4 se v točki b) pod besedilom »Finančni okvir = fiksni del + variabilni del« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za lokalna partnerstva, ki se oblikujejo v problemskih območjih, se finančni okvir ESRR poveča za 20 odstotkov v sorazmernem deležu, ki ga predstavlja problemsko območje znotraj LAS.«.
V točki c) se v preglednici število »10.0000« nadomesti s številom »10.000«.
32. člen 
V Prilogi 8 se v I. poglavju 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
a) prijavni obrazec:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo,
b) priloge:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih in
– obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja);«.
V II. poglavju se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
a) prijavni obrazec:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo,
b) priloge:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja), in
– elektronska verzija vloge s prilogami;«.
V 3. d) točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»doseganje ciljnih vrednosti, v skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;«.
V 4. točki se število »57« nadomesti s številom »69«.
V III. poglavju se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
a) prijavni obrazec:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo,
b) priloge:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– dokazilo o registraciji upravičenca,
– izjava o velikosti in povezanosti podjetja,
– dokazila o finančnem stanju upravičenca,
– dokazila o finančnem pokritju naložbe,
– dokazila o lastništvu,
– upravna dovoljenja (smiselno glede na naložbo),
– projektna dokumentacija in projektantski predračun (smiselno glede na naložbo),
– tri primerljive ponudbe s pisno utemeljitvijo izbire najugodnejše,
– poslovni načrt (smiselno glede na velikost operacije),
– druga potrdila (smiselno glede na vrsto operacije),
– izjava glede pridobitve podatkov iz uradnih evidenc in
– druge izjave (smiselno glede na vrsto operacije) ter
– druga dokazila, ki niso obvezna, vendar upravičenci menijo, da bi lahko z njimi prispevali k pozitivni odločitvi pri izboru operacij;«.
V 4. točki se število »57« nadomesti s številom »76«.
33. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2016
Ljubljana, dne 17. novembra 2016
EVA 2016-2330-0139
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti