Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3131. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019, stran 10280.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/1368EU).
(2) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2016)4133 z dne 5. 7. 2016 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) in je dostopen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen 
(ukrepi) 
(1) V programskem obdobju 2017–2019, ki traja od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2019, se v skladu s to uredbo izvajajo naslednji ukrepi:
1. tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev:
a) sofinanciranje čebelarske opreme,
b) pomoč čebelarjem začetnikom,
c) usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju;
2. zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
3. racionalizacija sezonske selitve panjev;
4. podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
5. podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji:
a) spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
b) subvencioniranje vzreje čebeljih matic,
c) spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam;
6. sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov:
a) karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo,
b) vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel,
c) vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin,
č) vpliv tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu;
7. spremljanje trga.
(2) Namen ukrepov iz 1. točke prejšnjega odstavka je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema) in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme, zagotavljanje pomoči čebelarjem začetnikom in pridobivanje osnovnih znanj s področja čebelarstva ter izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti o čebelarstvu.
(3) Namen ukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega člena je povečanje števila čebelarjev, ki za zatiranje varoj uporabljajo registrirana in dovoljena zdravila z učinkovinami, primernimi za ekološko čebelarjenje, ter s tem izboljšanje preživetja čebel in pregleda nad napadenostjo z varojami vse leto.
(4) Namen ukrepa iz 3. točke prvega odstavka tega člena je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
(5) Namen ukrepa iz 4. točke prvega odstavka tega člena je pomoč čebelarjem pri trženju čebeljih pridelkov, povečanje vrednosti čebeljih pridelkov, spremljanje in izboljšanje kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov s svetovanjem, kako izboljšati kakovost in varnost čebeljih pridelkov z odpravo napak pri njihovi proizvodnji.
(6) Namen ukrepov iz 5. točke prvega odstavka tega člena je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, vzpostavljanje in vzdrževanje linij kranjske čebele, odpornih proti varojam, ter izdelava strokovnih smernic za odbiro linij kranjske čebele, odpornih proti varojam.
(7) Namen ukrepov iz 6. točke prvega odstavka tega člena je:
– določanje lastnosti cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla;
– izdelava navodil čebelarjem za optimizirano obdelavo in shranjevanje cvetnega prahu ter proučevanje ekonomičnosti pridelave cvetnega prahu z notranjim oziroma zunanjim smukalnikom;
– ugotavljanje vpliva najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost zatiranja varoj ob uporabi organskih kislin in eteričnih olj;
– izdelava priporočil čebelarjem za uporabo zdravil ob upoštevanju različnih dejavnikov;
– izdelava strokovnih smernic za krmljenje z dodatki za spodbujanje dobrega zdravstvenega stanja in razvoja čebeljih družin;
– izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo;
– zmanjšanje zimskih izgub čebeljih družin;
– ugotavljanje vpliva kakovosti satja na razvoj čebelje družine in kakovost čebeljih pridelkov;
– ugotavljanje optimalne koncentracije sladkorne raztopine oksalne kisline za zdravljenje čebel;
– ugotavljanje zniževanja koncentracije kumafosa v čebeljih pridelkih po prenehanju njegove uporabe.
(8) Namen ukrepa iz 7. točke prvega odstavka tega člena je spremljanje podatkov, navedenih v prilogi Uredbe 2015/1368/EU, in priprava ocene učinkovitosti programa ukrepov.
3. člen 
(izvedba ukrepov in upravičenci) 
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) in b) prvega odstavka prejšnjega člena in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2017–2019 izvede odprti javni razpis, za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka prejšnjega člena pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.
(2) Za storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo odda javno naročilo.
(3) Upravičenci za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvajanje ukrepov.
4. člen 
(sredstva za izvedbo ukrepov) 
(1) Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2017–2019 za ukrepe iz te uredbe znaša 2.296.881 eurov.
(2) Za izvajanje ukrepov iz te uredbe zagotovita sredstva Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 odstotkov, največ do višine, določene v sklepu Komisije.
(3) Sredstva za ukrepe iz 1. točke pod a) in b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
5. člen 
(omejitve sofinanciranja in subvencioniranja) 
(1) Za ukrepe iz te uredbe se sredstva ne dodelijo, če je vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja za ukrepe iz te uredbe, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(2) Sredstva po tej uredbi se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj območja Republike Slovenije.
6. člen 
(časovni načrt izvedbe ukrepov in uveljavljanja stroškov) 
(1) Ukrepi iz te uredbe morajo biti:
– za programsko leto 2017, ki se začne 1. avgusta 2016, izvedeni do 31. julija 2017, izplačani pa do 15. oktobra 2017;
– za programsko leto 2018, ki se začne 1. avgusta 2017, izvedeni do 31. julija 2018, izplačani pa do 15. oktobra 2018;
– za programsko leto 2019, ki se začne 1. avgusta 2018, izvedeni do 31. julija 2019, izplačani pa do 15. oktobra 2019.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2017 iz proračunskega leta 2017;
– za programsko leto 2018 iz proračunskega leta 2018;
– za programsko leto 2019 iz proračunskega leta 2019.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le za tekoče programsko leto.
7. člen 
(višja sila) 
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pisno obvestiti na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
II. POSEBNE DOLOČBE 
1. Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev
a) Sofinanciranje čebelarske opreme
8. člen 
(čebelarska oprema, katere nakup se sofinancira) 
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, je:
1. čebelji panj s testnimi vložki;
2. ometalnik;
3. smukalnik cvetnega prahu;
4. sušilnik za cvetni prah;
5. točilo s pripadajočo opremo;
6. posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane;
7. cedilo in cedilna posoda;
8. črpalka za med;
9. naprava za utekočinjenje medu;
10. mešalnik in mešalna palica za kremni med;
11. refraktometer;
12. konduktometer;
13. separator medu, voska, matičnega mlečka;
14. polnilna naprava za med;
15. stroj za etiketiranje steklene embalaže;
16. krožna dozirna miza;
17. cisterna za homogenizacijo;
18. kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin;
19. posoda za odkrivanje satov;
20. kuhalnik voščin;
21. stiskalnica za vosek – preša;
22. topilnik voska;
23. parni uparjalnik za voščine;
24. kalup za vlivanje satnic;
25. inkubator za shranjevanje matičnjakov;
26. testni vložek;
27. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel;
28. hladilna komora in pripadajoča oprema;
29. elektroagregat;
30. ekološke satnice s certifikatom;
31. oprema za krmljenje čebel.
9. člen 
(način sofinanciranja čebelarske opreme) 
(1) Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV. Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2017–2019.
(2) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2017–2019 znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
(3) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2017–2019 znaša za upravičenca, ki je vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
(4) Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem čebelarju ne sme preseči najvišje vrednosti iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, vlagatelj pravico lahko uveljavlja največ dvakrat v programskem obdobju 2017–2019.
(5) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
10. člen 
(pogoji za sofinanciranje čebelarske opreme) 
(1) Čebelar je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
a) je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
b) je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point (v nadaljnjem besedilu: sistem HACCP);
c) se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
č) se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
d) je vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
e) poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
f) je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
g) stroški nakupa čebelarske opreme znašajo najmanj 40 odstotkov vrednosti iz drugega odstavka prejšnjega člena;
h) mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
(2) Čebelar, ki v programskem obdobju 2017–2019 prejme sredstva v okviru ukrepa pomoči čebelarjem začetnikom iz 12. člena te uredbe, v istem programskem obdobju ni upravičen do sredstev v okviru ukrepa sofinanciranja čebelarske opreme.
11. člen 
(upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz 8. člena te uredbe.
b) Pomoč čebelarjem začetnikom
12. člen 
(pomoč čebelarjem začetnikom) 
Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta nove čebelarske opreme, ki ga poleg treh čebeljih družin sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje;
– posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in
– točilo za med.
13. člen 
(način financiranja pomoči čebelarjem začetnikom) 
(1) Čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme, vendar ne več kot 1.000 eurov, brez vštetega DDV.
(2) Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2017–2019.
14. člen 
(pogoji za pomoč čebelarjem začetnikom) 
Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja nakupa kompleta čebelarske opreme iz 12. člena te uredbe, če:
a) je prvič vpisan v register čebelnjakov v letu pred objavo ali v letu objave javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom;
b) poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
c) mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
č) je ob oddaji vloge star najmanj 15 let oziroma največ 39 let;
d) ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let;
e) je pred oddajo vloge pridobil certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opravil najmanj enega od 35-urnih začetnih tečajev čebelarjenja, ki ga je:
– v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na področju čebelarstva iz 16. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2014–2016) ali
– v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena te uredbe;
f) se je udeležil najmanj enega od izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je:
– v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel NVI;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena Uredbe 2014–2016 ali
– v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena te uredbe.
15. člen 
(upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom) 
Upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so stroški nakupa kompleta nove čebelarske opreme in čebeljih družin iz 12. člena te uredbe.
c) Usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju
16. člen 
(program usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju) 
(1) Program usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) sprejme minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program usposabljanja določa zlasti:
– cilje ukrepa usposabljanja in izobraževanja na področju čebelarjenja;
– način in dinamiko izvedbe usposabljanj in izobraževanj;
– trajanje posamezne vrste usposabljanja in izobraževanja;
– število usposabljanj in izobraževanj ter območja, na katerih se izvedejo;
– vsebino usposabljanj in izobraževanj;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj in izobraževanj, in
– način izvajanja nadzora nad organizacijo ter izvedbo usposabljanj in izobraževanj.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj o čebelarjenju se opredeli v programu usposabljanja.
17. člen 
(udeležba na usposabljanjih in izobraževanjih o čebelarjenju) 
Usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju so namenjena splošni in strokovni javnosti brezplačno.
2. Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze
18. člen 
(program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel) 
(1) Program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel (v nadaljnjem besedilu: program varoze) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program varoze mora določati zlasti:
– cilje ukrepa zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
– način in dinamiko izvedbe individualne pomoči čebelarjem pri zdravljenju;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci individualne pomoči čebelarjem pri zdravljenju;
– vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju individualne pomoči čebelarjem pri zdravljenju;
– vsebino evidence o izvedeni individualni pomoči čebelarjem pri zdravljenju;
– metodologijo za izdelavo analize vzrokov bolezni čebeljih družin oziroma njihove napadenosti s škodljivci in
– vsebino poročila izvedbe individualne pomoči čebelarjem pri zdravljenju in analize vzrokov napadenosti čebeljih družin.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov ukrepa zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze, se opredeli v programu varoze.
(4) Individualna pomoč čebelarjem pri zdravljenju čebel se zagotavlja čebelarjem brezplačno.
3. Racionalizacija sezonske selitve panjev
19. člen 
(sredstva za prevoz čebel na pašo) 
(1) V okviru ukrepa racionalizacije sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
(2) Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.
(3) Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ enkrat v programskem obdobju 2017–2019.
(4) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
(5) Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo pri posameznem čebelarju ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
(6) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
20. člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo) 
(1) Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če:
a) je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
b) je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
c) se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
č) mu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
d) se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
e) je vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
f) poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
g) ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
h) stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znašajo najmanj 40 odstotkov vrednosti iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(2) Čebelar, ki v programskem obdobju 2017–2019 prejme sredstva v okviru ukrepa pomoči čebelarjem začetnikom iz 12. člena te uredbe ali sofinanciranja čebelarske opreme iz 8. člena te uredbe, v istem programskem obdobju ni upravičen do sredstev v okviru ukrepa racionalizacije sezonske selitve panjev.
21. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
4. Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov
22. člen 
(program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov) 
(1) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov določa:
– cilje ukrepov za podporo laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
– način in dinamiko izvedbe analiz kakovosti čebeljih pridelkov ter način vzorčenja;
– območja, na katerih se izvedejo analize kakovosti čebeljih pridelkov, in število analiz po statističnih regijah;
– vsebino analiz kakovosti čebeljih pridelkov;
– vsebino evidence o opravljenih analizah;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci analiz, in
– vsebino poročila o analizah kakovosti čebeljih pridelkov.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov analiz kakovosti čebeljih pridelkov se opredeli v programu podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov.
23. člen 
(rezultati analiz kakovosti čebeljih pridelkov) 
(1) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje ministrstvu rezultate analiz kakovosti čebeljih pridelkov, ki se uporabijo pri pripravi analize stanja glede kakovosti in zdravstvene ustreznosti čebeljih pridelkov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje rezultat analize kakovosti čebeljih pridelkov posameznemu čebelarju za njegov vzorec brezplačno.
5. Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji
a) Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic
24. člen 
(program spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic) 
(1) Program spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic (v nadaljnjem besedilu: program menjave čebeljih matic) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program menjave čebeljih matic določa zlasti:
– cilje ukrepa spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic;
– območja, na katerih se izvaja ukrep;
– lastnosti, ki jih morajo imeti čebelje matice za namen menjave, in način izbire primernih čebeljih matic za menjavo;
– število čebeljih matic za menjavo;
– vsebino, ki jo mora ponudnik zagotoviti čebelarjem ob menjavi čebeljih matic;
– način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo menjave čebeljih matic;
– vodenje evidenc o izvedbi menjave čebeljih matic;
– način spremljanja učinkov menjave čebeljih matic;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– vsebino poročila o menjavi čebeljih matic.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov menjave čebeljih matic se opredeli v programu menjave čebeljih matic.
25. člen 
(spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic) 
V okviru tega ukrepa čebelar prejme brezplačno čebeljo matico, če:
– imajo njegove čebelje matice potomstvo, ki ne izkazuje morfoloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko čebelo;
– je čebelar najpozneje dan pred menjavo čebeljih matic vpisan v register čebelnjakov in
– ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev.
b) Subvencioniranje vzreje čebeljih matic
26. člen 
(vzreja čebeljih matic, ki se subvencionira) 
(1) Vzreja rodovniških čebeljih matic se subvencionira za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic, ki vsaj za 0,1 odstotek povečata vzrejo gospodarskih oziroma rodovniških čebeljih matic, glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
27. člen 
(način subvencioniranja vzreje čebeljih matic) 
(1) Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 eurov letno.
(2) Sredstva za povečanje vzreje iz drugega odstavka prejšnjega člena se v skladu z merili za ocenjevanje vlog razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic.
28. člen 
(pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic) 
Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic so:
– vzrejevalec čebeljih matic je vpisan v register čebelnjakov;
– vzrejevalec čebeljih matic ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
– vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vzrejevalcu v programskem obdobju 2017–2019 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil in
– vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v posameznem letu, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
c) Spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam
29. člen 
(program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in odbire čebeljih družin, ki so odporne proti varojam) 
(1) Program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in odbire čebeljih družin, ki so odporne proti varojam (v nadaljnjem besedilu: program spremljanja kakovosti matic), sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program spremljanja kakovosti matic določa zlasti:
– cilje ukrepa spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in odbire čebeljih družin, ki so odporne proti varojam;
– način in dinamiko spremljanja kakovosti matic kranjske čebele;
– območja, na katerih se izvede spremljanje kakovosti matic kranjske čebele, ter način vzorčenja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– vsebino poročila o spremljanju kakovosti matic kranjske čebele.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov spremljanja kakovosti matic kranjske čebele se opredeli v programu spremljanja kakovosti matic.
30. člen 
(spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in odbira za odpornost proti varojam) 
Ukrep spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in odbire za odpornost proti varojam zajema spremljanje morfoloških lastnosti matic kranjske čebele ter ugotavljanje tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti vzrejenih matic. Ukrep predvideva tudi odbiro čebeljih družin, ki so odporne proti varojam, ter skupno testiranje na vzpostavljenih testnih postajah s ciljem odbrati linije čebel, ki bi bile odpornejše proti varojam.
6. Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov
a) Karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo
31. člen 
(program karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliva postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo) 
(1) Program karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliva postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo (v nadaljnjem besedilu: program karakterizacije) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program karakterizacije določa zlasti:
– cilje ukrepa karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliva postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo;
– območja, na katerih se izvede raziskava, in način vzorčenja;
– vsebino raziskave;
– minimalne podatke o ugotovitvah, ki se vključijo v podatkovno bazo;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– vsebino poročila o ugotovitvah karakterizacije čebeljih pridelkov ter vplivu postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov se opredeli v programu karakterizacije.
32. člen 
(karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo) 
Ukrep karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliva postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo zajema izdelavo osnovnih kriterijev kakovosti slovenskega cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa ter izdelavo navodil za pridelavo in predelavo cvetnega prahu.
b) Vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel
33. člen 
(program vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel) 
(1) Program vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel (v nadaljnjem besedilu: program vpliva mikroklimatskih pogojev) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program vpliva mikroklimatskih pogojev določa zlasti:
– cilje ukrepa vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel;
– območja, na katerih se izvede testiranje vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel;
– vsebino analize vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– vsebino poročila o rezultatih analize.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov se opredeli v programu vpliva mikroklimatskih pogojev.
34. člen 
(vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel) 
Ukrep vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel zajema spremljanje razvoja, oskrbe s hrano in zdravstvenega stanja čebeljih družin, da se ugotovi optimalni način uporabe posameznega zdravila.
c) Vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin
35. člen 
(program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin) 
(1) Program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin (v nadaljnjem besedilu: program ruralnega in urbanega okolja) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program ruralnega in urbanega okolja določa zlasti:
– cilje ukrepa vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
– območja, na katerih se izvede analiza vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
– vsebino analize vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– vsebino poročila o rezultatih analize.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov se opredeli v programu ruralnega in urbanega okolja.
36. člen 
(vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin) 
Ukrep vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin zajema spremljanje vpliva okolja in razpoložljivosti naravnih prehranskih virov na razvoj čebeljih družin. V okviru tega ukrepa se oceni stopnja prehranske preskrbljenosti čebeljih družin, analizirajo se ostanki pesticidov v vzorcih čebel in čebeljih pridelkov, določi se tudi najučinkovitejši način krmljenja čebel.
č) Vpliv tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu
37. člen 
(program vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu) 
(1) Program vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu (v nadaljnjem besedilu: program vpliva tehnologije) sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program vpliva tehnologije določa zlasti:
– cilje ukrepa vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu;
– območja, na katerih se izvede raziskava;
– vsebino raziskave vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– vsebino poročila o ugotovitvah vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov se opredeli v programu vpliva tehnologije.
38. člen 
(vpliv tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu) 
Ukrep vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu zajema analizo vpliva tehnologije čebelarjenja na uspešnost vzdrževanja močnih, zdravih čebeljih družin. Proučijo se tudi vplivi starosti satja na razvoj čebelje družine in kakovost čebeljih pridelkov.
7. Spremljanje trga
39. člen 
(program spremljanja trga) 
(1) Program spremljanja trga sprejme minister in se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Program spremljanja trga določa zlasti:
– cilje ukrepa spremljanja trga;
– območja, na katerih se izvede spremljanje trga;
– vsebino podatkov, ki se spremljajo;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– vsebino poročila o spremljanju trga.
(3) Specifikacija upravičenih stroškov se opredeli v programu spremljanja trga.
40. člen 
(spremljanje trga) 
Ukrep spremljanje trga zajema spremljanje podatkov, ki so navedeni v prilogi Uredbe 2015/1368/EU, in pripravo ocene učinkovitosti programa ukrepov z uporabo kazalnikov za vsak posamezen ukrep iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE SREDSTEV SOFINANCIRANJA IN SUBVENCIONIRANJA 
41. člen 
(vložitev in vrstni red obravnave vlog) 
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) in b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena vlagatelji pošljejo vlogo na javni razpis na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno na naslov agencije ali jo vložijo v vložišču agencije.
(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu, oziroma do zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(3) Agencija odpira in obravnava vloge na odprti javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog. Sredstva za posamezni odprti javni razpis se dodeljujejo po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za posamezni ukrep.
(4) Agencija hkrati odpira in obravnava vloge na zaprti javni razpis po zaprtju javnega razpisa. Višina sofinanciranja se določi glede na prejete vloge do višine razpisanih sredstev.
42. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(2) Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(3) Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(4) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezni ukrep.
(5) Za vlogo na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev sredstev do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo pošlje izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
(6) Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti javni razpis višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne vloge še na voljo, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog isti datum in čas oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji, o času in kraju žrebanja pa jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(7) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki ga je vodila, in vlagatelji, če so navzoči.
43. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Upravičenec mora uporabljati opremo oziroma sredstva, ki jih je prejel v okviru ukrepa iz 8., 12. in 19. člena te uredbe, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena.
(4) Upravičencu za ukrepe iz 8., 12., 19. in 26. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
(5) Upravičenec za ukrepe iz 8. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
(6) Upravičenec za ukrepe iz 8., 12., 19. in 26. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
44. člen 
(objava podatkov) 
Na spletni strani agencije se v skladu z Uredbo 1306/2013/EU objavi seznam upravičencev do sredstev za posamezni ukrep iz te uredbe.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV 
45. člen 
(administrativna kontrola in kontrola na kraju samem) 
(1) Izpolnjevanje pravil iz te uredbe agencija preverja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 2015/1368/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Agencija izvaja administrativne kontrole, kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezni ukrep in kontrole na kraju samem v obdobju trajanja obveznosti od zadnjega izplačila sredstev.
(3) Agencija mora zagotoviti ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem.
(4) UVHVVR pošlje podatke o pravnomočnih odločbah glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, agenciji in izvajalcem javnih naročil, ki izvajajo ukrepe iz te uredbe.
V. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 
46. člen 
(sankcije za neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s 54., 58. in 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 9. členom Uredbe 2015/1368/EU in določbami zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne hrani dokumentacije, kot to določa 43. člen te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne omogoči kontrole na kraju samem iz prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
(4) Upravičenec, ki pri ukrepih iz 8., 12. in 19. člena te uredbe predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
(5) Če upravičenec pri ukrepih iz 8., 12., 19. in 26. člena te uredbe ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
(6) Če je upravičencu pri ukrepih iz 8., 12., 19. in 26. člena te uredbe v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
(7) Če upravičenec pri ukrepih iz 8. in 12. člena te uredbe ni aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
VI. KONČNA DOLOČBA 
47. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2016
Ljubljana, dne 17. novembra 2016
EVA 2016-2330-0123
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost