Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna, stran 10259.

  
Za izvajanje tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna 
1. člen 
V Pravilniku o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 93/14) se v tretjem odstavku 3. člena za besedama »državnega proračuna« doda besedilo »v skladu s četrto alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičena oseba za vlaganje zahtevka za financiranje predhodne arheološke raziskave za sprostitev zemljišča je tudi investitor, ki je že začel graditi ali izvajati drug poseg na zemljišču, ki ni bilo registrirano arheološko najdišče, vendar so se ob gradnji odkrile arheološke ostaline, katerih odstranitev je potrebna za sprostitev zemljišča za nadaljevanje in dokončanje gradnje (v nadaljnjem besedilu: investitor drugega posega) v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1. Do financiranja arheološke raziskave za sprostitev zemljišča je investitor drugega posega upravičen, če ni začel graditi na registriranem arheološkem najdišču in če je bilo zemljišče predhodno arheološko pregledano na podlagi 80. člena ZVKD-1, vendar pregled ni pokazal, da na zemljišču so ali bi lahko bile arheološke ostaline.«.
2. člen 
V petem odstavku 4. člena se besedilo »4.« nadomesti z besedo »četrta«.
V šestem odstavku se za besedilom »investitor drugega posega« doda besedilo »iz četrtega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O upravičenosti zahtevka investitorja stanovanjske gradnje za kritje stroškov da predhodno mnenje Strokovna komisija za arheološke raziskave. V primeru zahtevka investitorja vzdrževanja in obnove objekta ali ureditve ali obnove javne površine poda tudi mnenje glede cene, obsega in kakovosti storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave.«.
V četrtem odstavku se za besedo »raziskave« doda besedilo »v okviru državne javne službe oziroma podlaga za sklenitev pogodbe za sofinanciranje«.
4. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo naroči izvedbo predhodne arheološke raziskave zavodu.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave vsebuje naslednje podatke:«.
5. člen 
V prvem odstavku 9. člena se za besedama »po naročilu« doda besedilo »ali po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Skrbnik, ki ga določi ministrstvo, je pristojen za finančni nadzor nad izvajanjem naročila ali pogodbe.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2016/7
Ljubljana, dne 14. novembra 2016
EVA 2016-3340-0011
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost