Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda, stran 10255.

  
Na podlagi petega in šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda 
1. člen
V Pravilniku o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa način in obseg izvajanja, pogoje za izvajalce monitoringa stanja površinskih voda ter način in obliko poročanja o monitoringu stanja površinskih voda v skladu z:
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32),
– Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 24. 12. 2008, str. 84), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike (UL L 226, 24. 8. 2013, str. 1) in
– Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L 201, 1. 8. 2009, str. 36).«.
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena se v drugi alinei črta beseda »živi«.
3. člen 
Za 13. členom se dodata nov naslov poglavja in nov 13.a člen, ki se glasita:
»IV.a MONITORING SNOVI Z NADZORNEGA SEZNAMA 
13.a člen 
(monitoring snovi z nadzornega seznama) 
(1) Monitoring snovi z nadzornega seznama iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, se izvaja na izbranih reprezentativnih mestih vzorčenja v obdobju najmanj 12 mesecev. Monitoring vsake snovi z nadzornega seznama se začne v šestih mesecih po njeni uvrstitvi na ta seznam.
(2) Za monitoring snovi iz prejšnjega odstavka se izbereta vsaj dve reprezentativni mesti vzorčenja. Pri izbiri reprezentativnih mest vzorčenja, pogostosti in časa monitoringa za vsako snov se upoštevajo vzorci uporabe in možna prisotnost teh snovi.
(3) Monitoring snovi iz prejšnjega odstavka se vključi v program monitoringa iz 27. člena tega pravilnika.
(4) Če je na podlagi obstoječih programov monitoringa ali strokovnih podlag na voljo dovolj primerljivih, reprezentativnih in nedavnih podatkov monitoringa posameznih parametrov snovi iz prvega odstavka tega člena ter je bil monitoring teh snovi izveden z uporabo metodologij, ki izpolnjujejo zahteve tehničnih smernic za spremljanje snovi z nadzornega seznama, dodatnega monitoringa teh snovi ni treba izvesti.«.
4. člen 
V drugem odstavku 14. člena se povsod črta beseda »živih«.
V tretjem odstavku se povsod črta beseda »živih«.
V petem odstavku se črta beseda »živih«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se lahko monitoring snovi bromirani difeniletri, živo srebro in njegove spojine, poliaromatski ogljikovodiki (PAH), tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation), perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), dioksini in dioksinom podobne spojine, heksabromociklododekan (HBCDD), heptaklor in heptaklor epoksid izvaja manj pogosto, kot je to določeno v:
– drugi alineji drugega odstavka oziroma drugi alineji tretjega odstavka tega člena, če je monitoring reprezentativen in že obstaja statistično trdno izhodišče za prisotnost teh snovi v vodnem okolju,
– tretji alineji drugega odstavka oziroma tretji alineji tretjega odstavka tega člena, če je na podlagi tehničnega znanja in strokovne ocene upravičeno izvajanje monitoringa v drugačnih časovnih presledkih.
(7) Meritve snovi z nadzornega seznama iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, se izvajajo najmanj enkrat letno.«.
5. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(metodologije in standardi za monitoring ekološkega stanja) 
(1) Za vzorčenje posameznih bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja, laboratorijsko obdelavo vzorcev, izračune posameznih metrik in vrednotenje ekološkega stanja s posameznimi biološkimi elementi kakovosti ekološkega stanja se uporabljajo metodologije iz preglednice 1 iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za ocenjevanje hidromorfoloških elementov kakovosti ekološkega stanja in vrednotenje ekološkega stanja s posameznimi hidromorfološkimi elementi kakovosti ekološkega stanja se uporabljajo metodologije iz preglednice 1 iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Metodologije iz prvega in drugega odstavka tega člena so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter so na vpogled na sedežu ministrstva.
(4) Za analize splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal se uporabljajo analizne metode, ki ustrezajo pogojem iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika in minimalnim izvedbenim merilom iz 16. člena tega pravilnika. Posode za vzorce, reagenti ali metode za konzerviranje dela vzorca za analizo enega ali več splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ali posebnih onesnaževal, razpošiljanje in shranjevanje vzorcev ter priprava vzorcev za analizo ne smejo vplivati na rezultate meritev. Vzorce je treba hraniti v posodah iz materialov, kot je določeno s standardom SIST EN ISO 5667-3.
(5) Metodologije za monitoring ekološkega stanja iz tega člena morajo ustrezati zahtevam standardov, navedenih v preglednici 2 iz priloge 2 tega pravilnika, ali zahtevam drugih enakovrednih mednarodno priznanih standardov, če dajejo rezultate, ki so enakovredni rezultatom, pridobljenim s standardi iz preglednice 2 iz priloge 2 tega pravilnika.«.
6. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(metodologije vzorčenja in vrednotenja) 
(1) Metodologije za vzorčenje in vrednotenje ekološkega stanja s posameznimi biološkimi elementi kakovosti vsebujejo:
1. navedbo tipov površinskih voda, za katere je metodologija izdelana,
2. referenčne razmere za tipe iz prejšnje točke,
3. postopke vzorčenja,
4. način laboratorijske obdelave vzorcev,
5. sezname taksonov s predpisano stopnjo determinacije za posamezne biološke elemente kakovosti ter njihove šifre, skupaj z vrednostmi za izračune posameznih metrik,
6. metode izračuna metrik, pomembne za vrednotenje s posameznimi biološkimi elementi kakovosti, za tipe površinskih voda iz 1. točke tega odstavka,
7. metode normalizacije in transformacije posamezne metrike in
8. metode razvrščanja vodnih teles v razrede ekološkega stanja.
(2) Metodologije za ocenjevanje in vrednotenje ekološkega stanja s posameznimi hidromorfološkimi elementi kakovosti vsebujejo:
1. postopek izvedbe popisa hidromorfoloških elementov in
2. metodo ocene spremenjenosti hidromorfoloških elementov na podlagi rezultatov popisa in analize podatkov razpoložljivih zbirk prostorskih podatkov.«.
7. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-169/2016
Ljubljana, dne 14. novembra 2016
EVA 2015-2550-0042
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti