Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3122. Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika, stran 10245.

  
Na podlagi 49. in za izvrševanje 48. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino, obliko in postopek izdajanja certifikata z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: certifikat) in nadomestnega certifikata z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: nadomestni certifikat) za izpite iz tujih jezikov od njihove umestitve v Skupni evropski jezikovni okvir dalje, ki se opravljajo v okviru splošne in poklicne mature ali javno veljavnega izpita iz tujega jezika za odrasle, ter vsebino evidence izdanih certifikatov in nadomestnih certifikatov.
(2) Državni izpitni center na svoji spletni strani javno objavi, kateri izpiti iz tujih jezikov so umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir.
2. člen 
(obrazec certifikata) 
(1) Obrazec certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku ali jeziku narodnosti, na Bianco flash 170 g/m2 papirju v 4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata. Na zadnji strani obrazca je oznaka, ki jo določi Državni izpitni center ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev.
(2) Obrazec certifikata je natisnjen tudi v tujem jeziku, za znanje katerega se izdaja certifikat, na Bianco flash 170 g/m2 papirju v 4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata. Na zadnji strani obrazca je oznaka, ki jo določi Državni izpitni center ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev.
(3) Obrazec certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodnosti je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Certifikat v tujem jeziku je prevod slovenske različice.
3. člen 
(obrazec nadomestnega certifikata) 
(1) Nadomestni certifikat se izda na posebnem obrazcu v obliki izpisa iz evidence izdanih certifikatov, ki se vodi pri Državnem izpitnem centru. Obrazec nadomestnega certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku ali jeziku narodnosti ali v tujem jeziku, za znanje katerega je bil izdan certifikat, na 80 g/m2 pisarniškem papirju, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata.
(2) Obrazec nadomestnega certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodnosti je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Nadomestni certifikat v tujem jeziku je prevod slovenske različice.
4. člen 
(postopek izdaje certifikata in nadomestnega certifikata) 
(1) Državni izpitni center za vsakega kandidata, ki doseže ustrezno število odstotnih točk za izpit iz tujega jezika iz 1. člena tega pravilnika, izda in šoli posreduje certifikat za naslednje ravni:
– B1 na poklicni maturi,
– B1 in B2 na splošni maturi, na osnovni in višji ravni zahtevnosti,
– A2, B1 in B2 pri izpitih na osnovni in višji ravni za odrasle.
(2) Število odstotnih točk iz prejšnjega odstavka določi Državni izpitni center v skladu z metodologijo Sveta Evrope o umeščanju izpitov iz tujih jezikov v Skupni evropski jezikovni okvir.
(3) Metodologijo in število odstotnih točk iz prejšnjega odstavka Državni izpitni center objavi na svoji spletni strani.
(4) Certifikat se izda v slovenščini in v tujem jeziku, za znanje katerega se izdaja certifikat.
(5) Kandidatu, ki je opravil poklicno maturo, šola izroči certifikat po uspešno opravljeni poklicni maturi. Kandidatu, ki je opravil splošno maturo, šola izroči certifikat skupaj s spričevalom o splošni maturi.
(6) V primeru izgube, uničenja oziroma poškodovanja certifikata, lahko upravičenec pridobi nadomestni certifikat v obliki izpisa iz evidence tako, da na Državni izpitni center naslovi vlogo za izdajo nadomestnega certifikata.
5. člen 
(vsebina evidence) 
(1) Državni izpitni center za potrebe izdajanja certifikatov in nadomestnih certifikatov v skladu s tem pravilnikom vodi evidenco izdanih certifikatov in nadomestnih certifikatov.
(2) Evidenca izdanih certifikatov in nadomestnih certifikatov vsebuje:
– ime in priimek, datum ter kraj rojstva kandidata, ki se mu izda certifikat, oziroma upravičenca, ki se mu izda nadomestni certifikat,
– tuj jezik, za katerega se izdaja certifikat in nadomestni certifikat,
– raven znanja v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem,
– dosežek pri posameznih delih izpita,
– številko in datum izdaje certifikata,
– številko in datum izdaje nadomestnega certifikata.
6. člen 
(veljavnost certifikata) 
Certifikat, izdan v skladu s tem pravilnikom, je javno veljavna listina.
7. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2016
Ljubljana, dne 9. novembra 2016
EVA 2016-3330-0045
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost