Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3121. Pravilnik o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, stran 10243.

  
Na podlagi devetega odstavka 9. člena in za izvajanje prvega do osmega odstavka 9. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja preverjanja znanj kandidatov za svetovalce za begunce (v nadaljnjem besedilu: kandidat za svetovalca) ter vsebino, obseg in način usposabljanja svetovalcev za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: Center).
1. PREVERJANJE ZNANJ KANDIDATOV ZA SVETOVALCE 
2. člen 
(program preverjanja znanj) 
Center preverja znanja kandidatov za svetovalce iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic in prava mednarodne zaščite po naslednjem programu:
I. Splošni del
1. pravo človekovih pravic:
a) načelo enakosti, s posebnim poudarkom na prepovedi diskriminacije med begunci,
b) uresničevanje človekovih pravic,
c) človekovo osebno dostojanstvo,
d) ustavna pravica do pribežališča in človekove pravice tujcev po ustavi,
e) politične pravice s posebnim poudarkom na svobodi veroizpovedi,
f) osebna svoboda s posebnim poudarkom na svobodi gibanja,
g) pravica do družinskega in zasebnega življenja,
h) prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega kaznovanja ali ravnanja,
i) pravica do poštenega sojenja, in
j) trgovina z ljudmi;
2. splošni upravni postopek in
3. upravni spor;
II. Posebni del – pravo mednarodne zaščite
1. viri prava mednarodne zaščite:
a) mednarodnopravni viri,
b) pravni red Evropske unije in
c) pravni red Republike Slovenije;
2. pravna ureditev mednarodne zaščite:
a) status begunca,
b) status subsidiarne zaščite,
c) materialnopravni vidiki mednarodne zaščite (subjekti preganjanja in resne škode, subjekti zaščite, lastnosti dejanj preganjanja, razlogi preganjanja, opredelitev resne škode, notranja zaščita, sur place, izključitev) in
d) razmejitev in razmerje med področjem mednarodne zaščite in področjem začasne zaščite razseljenih oseb;
3. načelo nevračanja;
4. postopek za priznanje mednarodne zaščite:
a) temeljna postopkovna jamstva,
b) posebnosti v zvezi z ranljivimi kategorijami,
c) predhodni postopek in
d) postopek mednarodne zaščite (sprejem prošnje in pravila osebnega razgovora, ugotavljanje dejanskega stanja, odločitve organa, prenehanje in odvzem);
5. posebni postopki:
a) dublinski postopek,
b) postopek varne tretje države,
c) ponovna prošnja,
d) posebni koncepti (varna izvorna država, varna tretja država, evropska varna tretja država, država prvega azila, združevanje družine, delitev bremen in programi priseljevanja),
e) omejitev gibanja in
f) postopki na meji, letališčih in pristaniščih;
6. sodno varstvo;
7. sodna praksa slovenskih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije s področja mednarodne zaščite;
8. pravice prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito;
9. vloga, etika in praktično delo svetovalcev.
3. člen 
(obvestilo o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce) 
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljevanju besedila: ministrstvo), obvesti Center o kandidatih za svetovalce, ki so se na ministrstvo prijavili na razpis za svetovalce in so lahko po uspešno opravljenem preverjanju znanj po tem pravilniku imenovani za svetovalce.
(2) Obvestilo o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce izda direktor Centra, v njem pa določi dan, uro in kraj opravljanja preverjanja znanj ter sestavo komisije za preverjanje znanj. Obvestilo se pošlje kandidatu za svetovalca z osebnim vročanjem najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za dan opravljanja preverjanja znanj.
4. člen 
(sestava in naloge komisije za preverjanje znanj) 
(1) Kandidat za svetovalca opravlja preverjanje znanj pred tričlansko komisijo za preverjanje znanj, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik komisije je sodnik Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali Upravnega sodišča Republike Slovenje, en član komisije je uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, drug član komisije pa je lahko uslužbenec ministrstva ali svetovalec ali odvetnik.
(2) Minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo določi seznam predsednikov in članov komisij za preverjanje znanj tako, da imenuje:
a) na seznam predsednikov komisij za preverjanje znanj sodnike Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki jih predhodno predlaga predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
b) na seznam članov komisij za preverjanje znanj:
– uslužbence ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki imajo pridobljen najmanj strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma so v tujini končali primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji, ki jih predhodno predloga minister, pristojen za notranje zadeve, in
– po lastni presoji uslužbence ministrstva, ki imajo pridobljen najmanj strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma so v tujini končali primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji, ali že imenovane svetovalce ali odvetnike, ki so izvrševali zastopanje prosilcev po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito v vsaj treh zadevah pred sodišči.
(3) Seznama predsednikov in članov komisij za preverjanje znanj iz prejšnjega odstavka vsebujeta največ šest predsednikov in največ osem članov.
(4) Sestavo komisije za preverjanje znanj za posamezni rok preverjanja znanj določi direktor Centra z obvestilom izmed oseb s seznamov predsednikov in članov komisij za preverjanje znanj iz drugega odstavka tega člena.
(5) Predsednik komisije skrbi za pravilnost poteka preverjanja znanja.
(6) Predsedniku komisije pripada nagrada za delo v komisiji v višini 19,35 eurov bruto za posameznega kandidata, članu komisije v višini 12,93 eurov bruto za posameznega kandidata in zapisnikarju 6,46 eurov bruto za posameznega kandidata.
(7) Predsednik in člana komisije so upravičeni tudi do povračila prevoznih stroškov v zvezi z delom v komisiji, pri čemer se stroški kilometrine obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Nagrado in potne stroške krije Ministrstvo za notranje zadeve.
5. člen 
(zapisnik o preverjanju znanja) 
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o preverjanju znanja, imenuje direktor Centra izmed javnih uslužbencev zaposlenih v ministrstvu. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke: osebne podatke kandidata za svetovalca, sestavo komisije, datum opravljanja preverjanja znanja, vprašanja ter uspeh.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije ter zapisnikar.
6. člen 
(potek preverjanja znanj) 
(1) Preverjanje znanja se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata za svetovalca največ 60 minut.
(2) Vprašanja kandidatom za svetovalce zastavljajo predsednik in člana komisije.
7. člen 
(uspeh preverjanja znanj) 
(1) Komisija oceni uspeh kandidata za svetovalca z opisno oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Rezultat preverjanja znanj razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije in kandidata takoj po končanem preverjanju znanj.
8. člen 
(potrdilo) 
(1) O uspešno opravljenem preverjanju znanj izda komisija kandidatu za svetovalca potrdilo takoj po opravljenem preverjanju znanj.
(2) Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(3) Potrdilo o opravljenem preverjanju znanj se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat za svetovalca, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
9. člen 
(ponovni poskus) 
Kandidat za svetovalca, ki preverjanja znanj ni opravil uspešno, lahko preverjanje znanj ponavlja največ dvakrat v roku, ki ga določi direktor Centra.
10. člen 
(odstop od preverjanja znanj) 
(1) Če kandidat za svetovalca brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi preverjanja znanj oziroma pisno ne obvesti ministrstva najmanj tri dni pred rokom, ali če odstopi, ko je že začel opravljati preverjanje znanj, se šteje, da preverjanja znanj ni opravil.
(2) Direktor Centra kandidatu za svetovalca, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju preverjanja znanj ali ponovitvi preverjanja znanj, ali kandidatu za svetovalca, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati preverjanje znanj, na njegov predlog z obvestilom določi nov rok za opravljanje preverjanja znanj. Tako dovoljen odstop od opravljanja preverjanja znanj ne šteje za ponovitev preverjanja znanj.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred napovedanim datumom preverjanja znanj, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
(4) Za opravičene razloge iz drugega odstavka tega člena se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta ter neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.
11. člen 
(stroški preverjanja znanj) 
(1) Stroški preverjanja znanj bremenijo proračun.
(2) V primeru, da se kandidat za svetovalca brez opravičenega razloga preverjanja znanj določenega dne ne udeleži, ali odstopi med preverjanjem znanj, je dolžan plačati stroške izpita.
2. USPOSABLJANJE SVETOVALCEV IN EVIDENCA 
12. člen 
(usposabljanje svetovalcev) 
(1) Center organizira usposabljanje za svetovalce, ki vključuje predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področja prava mednarodne zaščite kot izhaja iz 2. člena tega pravilnika v trajanju najmanj 10 ur. Usposabljanje se izvede do poteka roka treh mesecev od imenovanja svetovalca.
(2) Ministrstvo o datumu imenovanja svetovalcev ter o njihovih identifikacijskih osebnih podatkih (osebno ime, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva) in kontaktnih podatkih (telefonska številka in naslov elektronske pošte) obvesti Center najkasneje v petih delovnih dneh od imenovanja.
(3) Center svetovalce obvesti z osebnim vročanjem o datumu in kraju usposabljanja, o poteku in vsebini usposabljanja ter določi rok, do katerega se morajo svetovalci prijaviti na usposabljanje.
(4) O udeležbi na usposabljanju se svetovalcu izda pisno potrdilo.
13. člen 
(evidenca usposabljanj in preverjanja znanj) 
Ministrstvo za vsakega kandidata za svetovalca vodi spis, ki vsebuje prijavo k preverjanju znanj, zapisnik o preverjanju znanja in potrdilo o opravljenem preverjanju znanja ter prijavo svetovalca k usposabljanju in pisno potrdilo o usposabljanju svetovalca.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 101/11 in 22/16 – ZMZ-1).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2016
Ljubljana, dne 26. oktobra 2016
EVA 2016-2030-0024
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost