Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1993. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora, stran 6757.

  
Na podlagi določb členov III. poglavja Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12) ter 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
Besedilo 8. točke prvega odstavka 2. člena se spremeni in se glasi:
»8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,3, ki ga glede na pretežno namembnost posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi program opremljanja;«
2. člen 
Spremeni se 1. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
»(1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpadki in javno razsvetljavo se določi na naslednji način:
za nestanovanjske kmetijske stavbe se določi faktor dejavnosti 0,5;
za enostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,0;
za dvostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,1;
za tri- in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte se določi faktor dejavnosti 1,3.«
3. člen 
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
»(5) Faktor dejavnosti glede na namembnost objekta Fdn:
za nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5;
za enostanovanjske stavbe 1,0;
za dvostanovanjske stavbe 1,1;
za tri- in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte 1,3.«
4. člen 
Ostala besedila določb ostanejo nespremenjena.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009-3
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.