Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1991. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016, stran 6754.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji 16. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2016 (v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.937.616
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.977.816
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.392.591
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.938.991
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
320.150
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
133.400
706
DRUGI DAVKI
50
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.585.225
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
168.629
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
16.700
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
33.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.364.396
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
718.316
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
90.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
628.316
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.050
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.050
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.240.434
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.240.434
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.681.907
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.820.859
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
468.498
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
75.938
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.157.328
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.500
409
REZERVE
97.595
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.585.210
410
SUBVENCIJE
96.570
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.900.049
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
183.436
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
405.155
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.991.004
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.991.004
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
284.834
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
245.170
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
39.664
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–744.291
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
38.713
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
23.713
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
15.000
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
DANA POSOJILA
10.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
28.713
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
195.799
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
195.799
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–911.377
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–195.799
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
744.291
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
911.377
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-015
Gorenja vas, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.