Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1989. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče, stran 6753.

  
Na podlagi 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZureP-1), 12. člena ter drugega odstavka 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. (redni) seji dne 16. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev delov nepremičnin parc. št. 636/1 in 640/0, obe k.o. 825 Libeliče. Nepremičnini sta v lasti zasebnikov, preko njunih delov pa poteka obstoječa kategorizirana občinska cesta JP 578382, odsek: Duler–Švab (v nadaljevanju: občinska cesta).
2. člen 
Dela nepremičnin parc. št. 636/1, k.o. 825 Libeliče, površine cca 200 m2 ter parc. št. 640/0, k.o. 825 Libeliče, površine cca 50 m2, sta potrebna za doseganje oziroma uresničitve javne koristi za ureditev lastništva in vzdrževanja (rekonstrukcije) obstoječe občinske ceste iz 1. točke tega sklepa.
3. člen 
Razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZureP-1) in Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0016/2014
Dravograd, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.