Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6753.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni seji dne 16. junija 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. Na nepremičninah:
– parc. št. 1099/8, 1099/11, 1099/12 in 1099/13, vse k.o. 843 Selovec;
– parc. št. 751/4, 751/6, 751/7, 751/3 752/2 in 752/4, vse k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu;
– parc. št. 536/6 in 536/9, obe k.o. 842 Dobrova ter
– parc. št. 1190/1, k.o. 840 Otiški Vrh I,
se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postanejo zemljišča iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0054/2015
Dravograd, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.