Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1987. Pravilnik o oddajanju v najem (zakup) zemljišč v lasti Občine Dravograd, stran 6751.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o oddajanju v najem (zakup) zemljišč v lasti Občine Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo v najem (zakup) zemljišč v lasti Občine Dravograd.
Stavbna zemljišča v lasti Občine Dravograd se oddajajo v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Kmetijska zemljišča in gozdovi v lasti Občine Dravograd se oddajajo v zakup v skladu s pogoji in po postopku, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.
2. člen 
Zemljišče po tem pravilniku je prostorsko odmerjen del zemeljske površine oziroma zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
3. člen 
Pravilnik se smiselno uporablja tudi za oddajo kmetijskih zemljišč v lasti Občine Dravograd v zakup.
4. člen 
Zemljišča v lasti Občine Dravograd, ki jih občina začasno ne potrebuje, se lahko oddajo v najem za določen ali nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Najemno razmerje sklenjeno za določen čas se lahko po poteku obdobja najema podaljša za določen ali nedoločen čas, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem (zemljiščem) občine in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja.
V najem za določen čas, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena, se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v veljavnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM 
5. člen 
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 10.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb.
Če se je izkazalo, da metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb ni bila uspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe v dveh mesecih od dneva, ko se je izkazalo, da sta bili metodi iz tega odstavka neuspešni.
6. člen 
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Dravograd najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj petnajst dni.
7. člen 
Pisna vloga za najem (zakup) zemljišča, ki jo prosilci posredujejo na naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, mora vsebovati:
– osebne podatke o prosilcu,
– podatke o zemljišču (parcelna številka, šifra oziroma ime katastrske občine, površina), ki ga prosilec želi vzeti v najem,
– namen, za katerega prosilec želi vzeti zemljišče v najem,
– čas trajanja najema zemljišča.
8. člen 
Na podlagi popolne vloge pristojni uslužbenec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
9. člen 
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se le-to odda v najem po metodi javnega zbiranja ponudb ali metodi javne dražbe.
V primeru večjega števila prosilcev ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo najemnino.
Če je za zakup istega kmetijskega zemljišča več interesentov (prosilcev), lahko uveljavljajo prednostno pravico pri zakupu interesenti (prosilci), ki so določeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
Po postopku iz tretjega odstavka tega člena se oddajo tudi večja stavbna zemljišča, ki so namenjena kmetijski rabi oziroma katerih dejanska raba je kmetijska.
10. člen 
Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Dravograd in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. NAJEMNO RAZMERJE 
11. člen 
Zemljišče se odda v najem (zakup) s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem (zakup).
Pogodba mora vsebovati:
– točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišča);
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo;
– višino najemnine;
– trajanje najemnega razmerja;
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom;
– način prenehanja najemnega razmerja;
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih določajo področni predpisi.
12. člen 
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
Najemnik na najetem zemljišču ne sme zasaditi trajnih nasadov ali postaviti objektov, brez soglasja najemodajalca.
13. člen 
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe;
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke;
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena;
– z odstopom najemodajalca od pogodbe;
– z ugotovitvijo javne koristi.
14. člen 
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
15. člen 
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku;
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo;
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto;
– če najemnik odda zemljišče v podnajem;
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila;
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi;
– če zasadi na najetem zemljišču trajne nasade ali gradi objekte, brez soglasja najemodajalca.
16. člen 
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
17. člen 
Najemnik mora zemljišče izročiti najemodajalcu v roku 30 dni po prenehanju najemne pogodbe. Ob izročitvi zemljišča mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca oziroma morebitno nastalo škodo iz najema na podlagi zapisnika.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA 
18. člen 
Najemnine od oddanih zemljišč v najem (zakup) so prihodek proračuna občine.
19. člen 
Višina najemnine oziroma zakupnine se določi s cenikom, ki ga sprejme župan/ja Občine Dravograd.
Višina letne najemnine oziroma zakupnine za posamezno najemno oziroma zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 15,00 EUR.
20. člen 
Letna najemnina se zaračuna najkasneje do 30. 4. za tekoče leto oziroma v roku 15 dni od podpisa pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
21. člen 
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem se izvedejo po določbah tega pravilnika.
23. člen 
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin za določen čas ostanejo v veljavi do izteka najemnega (zakupnega) razmerja.
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin za nedoločen čas se v roku 1 leta nadomestijo z novimi pogodbami skladno z določili tega pravilnika.
24. člen 
Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne obravnava, se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in določbe njemu podrejenih državnih predpisov.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 42/11).
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2016
Dravograd, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.