Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1976. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda, stran 6747.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja minister za pravosodje po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 27. 5. 2016 in Državnotožilskega sveta z dne 19. 5. 2016
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E 
Državnotožilskega reda 
1. člen 
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12 in 29/12) se v drugem odstavku 3. člena besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Pri opravljanju državnotožilske službe ali zunaj nje mora spoštovati Kodeks državnotožilske etike.«.
3. člen 
V drugem odstavku 10. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
V tretjem odstavku se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– načelna mnenja Komisije za etiko in integriteto glede vrste kršitev Kodeksa državnotožilske etike;«.
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
4. člen 
V drugem odstavku 39. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
5. člen 
V drugem odstavku 40. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
6. člen 
V drugem odstavku 41. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
7. člen 
V prvem odstavku 42. člena se beseda »uničevanjem« nadomesti z besedo »arhiviranjem«.
Četrta alinea se črta.
Peta alinea, ki postane četrta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
»– datum arhiviranja in razlog oziroma datum prejema obvestila iz drugega odstavka tega člena in razlog.«.
V drugem odstavku se beseda »uniči« nadomesti z besedo »arhivira«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če preneha funkcija, zaposlitev ali premestitev, na podlagi katerih je bila izkaznica izdana, je imetnik ali njegov družinski član dolžan izkaznico takoj vrniti ministrstvu. Vrnjena izkaznica se arhivira.«.
8. člen 
V drugem odstavku 85. člena se na koncu stavka pika črta in doda besedilo »oziroma predlaga njuno skupno nastopanje v postopku pred pritožbenim sodiščem druge stopnje.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pooblastilo za nastopanje iz drugega odstavka tega člena za posamezno zadevo določi vodja pristojnega pritožbenega oddelka s soglasjem vodje pristojnega državnega tožilstva.«.
9. člen 
V prvem odstavku 99. člena se besedilo »pri ministrstvu za pravosodje in javno upravo« črta.
10. člen 
V četrtem odstavku 140. člena se oznaka »Kpso« nadomesti z oznako »Kppo«.
11. člen 
V 176. členu se besedilo »oziroma italijanskem jeziku« nadomesti z besedilom »oziroma madžarskem jeziku«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-77/2015
Ljubljana, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2030-0011
mag. Goran Klemenčič l.r.
minister 
za pravosodje