Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016

Kazalo

1975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 6715.

  
Na podlagi osmega odstavka 77. člena in drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14 in 39/16) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga) 
(1) Davčni zastopnik, ki je v skladu s sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1 solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga, mora pred začetkom zastopanja davčnemu organu predložiti pooblastilo prejemnika blaga za zastopanje z izjavo davčnega zastopnika, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo DDV od uvoza blaga za določeno obdobje.
(2) Določbe prvega, drugega, šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena veljajo tudi za davčnega zastopnika iz prvega odstavka tega člena.
(3) Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV le od pridobitev blaga znotraj Unije oziroma obračunavajo DDV le od prejetih storitev oziroma davčni zavezanci iz 94. člena ZDDV-1, ki so identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ne morejo biti davčni zastopniki iz prvega odstavka tega člena.
(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, za določeno davčno obdobje imenuje le enega davčnega zastopnika, solidarno odgovornega za plačilo DDV.
(5) Davčni zastopnik predloži pooblastilo za zastopanje s svojo izjavo iz prvega odstavka tega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1, ki je v Prilogi XVI tega pravilnika in njegov sestavni del.«.
2. člen 
Naslov 19. člena se spremeni, tako da se glasi »(Neunijsko blago)«.
V prvem odstavku 19. člena se beseda »neskupnostnega« nadomesti z besedo »neunijskega«.
Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(2) Če je za dobavo neunijskega blaga predpisana oprostitev plačila DDV, se ta oprostitev nanaša na dobavo neunijskega blaga v Sloveniji in na pridobitev neunijskega blaga znotraj Unije.«.
3. člen 
V devetem odstavku 42. člena se beseda »neskupnostnem« nadomesti z besedo »neunijskem«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če se za uvoz blaga, za katerega je bil izkazan obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV v skladu s šestim ali sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1, zahteva vložitev dopolnilne deklaracije in je ta bila vložena po roku za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je bilo blago uvoženo, ter se davčna osnova za to uvoženo blago spremeni, se za davčno obdobje, v katerem je vložena dopolnilna deklaracija, davčna osnova določi kot razlika med davčno osnovo po dopolnilni deklaraciji in davčno osnovo po poenostavljeni deklaraciji.«.
4. člen 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 285 z dne 30. 10. 2015, str. 1)«.
5. člen 
V prvem odstavku 50. člena se v 5. točki besedilo »(64. poglavje carinske tarife)« nadomesti z besedilom »(64. poglavje kombinirane nomenklature)«.
V 7. točki se besedilo »merilnik pretoka zraka« nadomesti z besedilom »merilnik maksimalnega izdihanega pretoka zraka (PEF) za spremljanje stanja pljučnih bolezni«.
V 10. točki se za besedilom »set za punkcijo (tarifna oznaka 9018 32 10)« črta vejica in besedilo »sistem za infuzijo in transfuzijo (tarifna oznaka 9018 90 50)«.
V 13. točki se besedilo »očala za korekcijo vida (tarifne oznake: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 90 10 in 9004 90 90)« nadomesti z besedilom »očala za korekcijo vida (tarifne oznake: 9004 10 10, 9004 10 91, 9004 10 99, 9004 90 10 in 9004 90 90)«, besedilo »leče (tarifni oznaki: 9001 40 in 9001 50)« se nadomesti z besedilom »leče za očala (tarifni oznaki: 9001 40 in 9001 50)«, besedilo »stekla (tarifni oznaki: 9002 90 00 in 9004 90 10), Fresnelova prizma in dodatek za prizmo (tarifna oznaka: 9002 90 00)« pa se nadomesti z besedilom »leče in Fresnelove prizme ter dodatki za prizme (tarifna oznaka: 9002 90 00)«.
6. člen 
V prvem odstavku 52. člena se v četrti alineji besedilo »glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00)« nadomesti z besedilom »glasbena dela, tiskana ali v rokopisu (tarifna oznaka: 4904 00 00)«.
7. člen 
V drugem odstavku 55. člena se besedilo »ptičja valilna jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 19 11 do vključno 0407 19 19)« nadomesti z besedilom »oplojena jajca za valitev kokoši vrste Gallus domesticus (tarifna oznaka: 0407 11 00), perutnine (tarifni oznaki: 0407 19 11 in 0407 19 19) ali drugih ptic (tarifna oznaka: 0404 19 90), razen jajc za valitev okrasnih ptic«.
8. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen 
(Izjavi po 45. členu ZDDV-1) 
Davčna zavezanca svoji izjavi, sestavljeni za namene drugega odstavka 45. člena ZDDV-1, predložita davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-Iz do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Obrazec DDV-Iz je v Prilogi XVII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.«.
9. člen 
V drugem odstavku 86. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo in 48/12)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 32/14)«.
10. člen 
V četrtem odstavku 95. člena se črta beseda »lahko«.
11. člen 
Naslov 101. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Uvoz blaga, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev)«.
12. člen 
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki se glasi:
»101.a člen 
(Uvoz blaga, kadar se DDV plačuje preko obračuna DDV) 
(1) Pravico do odbitka DDV za uvoženo blago lahko davčni zavezanec uveljavi ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV od uvoza blaga.
(2) Za odbitni DDV se šteje znesek DDV, ki ga je prejemnik blaga, identificiran za namene DDV v Sloveniji, plačal v skladu s šestim ali sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1. Šteje se, da je DDV plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.«.
13. člen 
V 128. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Plačnik DDV pri uvozu blaga v primerih izkazanega obračuna DDV od uvoza blaga v obračunu DDV v skladu s šestim in sedmim odstavkom 77. člena ZDDV-1 je prejemnik blaga.
(3) Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV le od pridobitev blaga znotraj Unije oziroma obračunavajo DDV le od prejetih storitev, oziroma davčni zavezanci iz 94. člena, ki so identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ne izkažejo obračunanega DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, ampak plačajo DDV, kot da bi bil uvozna dajatev.«.
14. člen 
128.a člen se črta.
15. člen 
Šesti odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Davčnemu zavezancu iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1, katerega katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva iz 160. člena tega pravilnika za zadnje koledarsko leto presega znesek 7.500 eurov, izda davčni organ identifikacijsko številko za DDV po uradni dolžnosti, in sicer do 31. maja tekočega leta. Identifikacijsko številko za DDV izda osebi, ki ima med člani kmečkega gospodinjstva najvišji katastrski dohodek. Na podlagi izjave polnoletnih članov kmečkega gospodinjstva je identifikacijska številka za DDV lahko izdana na drugega predstavnika kmečkega gospodinjstva.«.
16. člen 
Za šestim odstavkom 131. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na drugi odstavek tega člena davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in opravi le oproščene dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV, ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV. Odbitek DDV ta davčni zavezanec uveljavlja na način in pod pogoji iz 74. in 74.i člena ZDDV-1.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
17. člen 
Naslov 141. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Podatki na računu, ki ga izda davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV)«.
V prvem odstavku se besedilo »Davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1« nadomesti z besedilom »Davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV«.
18. člen 
Naslov 157. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Zaračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri uvozu, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev)«.
19. člen 
Naslov 158. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev in popravek vrednosti izvozne dobave)«.
20. člen 
Za tretjim odstavkom 164. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora davčnemu organu pri vložitvi vloge za ponovno pridobitev dovoljenja predložiti tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev v skladu z devetim odstavkom 166. člena tega pravilnika.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugem stavku pred piko doda besedilo »na obrazcu DDV-PN«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v prvem stavku pred piko doda besedilo »na obrazcu DDV-PN«.
21. člen 
V sedmem odstavku 166. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitve lahkoizda kupec blaga oziroma naročnik storitve ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun.«.
22. člen 
Priloga VIII (obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo VIII (obrazec DDV-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga X (obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo X (obrazec RP-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XI (obrazec PD-O) se nadomesti z novo Prilogo X (obrazec PD-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XII (seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo Prilogo XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XIII (obrazec DDV-PN) se nadomesti z novo Prilogo XIII (obrazec DDV-PN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XIV (obrazec DDV-OPN) se nadomesti z novo Prilogo XIV (obrazec DDV-OPN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
23. člen 
Za Prilogo XV (obrazec DDV-O-OP) se dodata novi Priloga XVI (obrazec Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1) in Priloga XVII (obrazec DDV-Iz), ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
Novi 4.a člen, novi deseti odstavek 42. člena, spremenjeni 101. člen, novi 101.a člen, spremenjeni 128., 128.a, 157. in 158. člen, spremenjena Priloga VIII (Obrazec DDV-O) in nova Priloga XVI (obrazec Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1) se uporabljajo za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.
Določba spremenjenega 78. člena se uporablja za dobavo blaga ali storitev, za katere obdavčljivi dogodek nastane po 30. juniju 2016.
Do začetka uporabe spremenjenih določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo 101., 128., 128.a, 157. in 158. člen ter Priloga VIII (Obrazec DDV-O) Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14 in 39/16).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-275/2016/24
Ljubljana, dne 23. junija 2016
EVA 2016-1611-0063
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 

AAA Zlata odličnost