Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1472. Pravilnik o subvencioniranju obresti v Občini Komen, stran 5169.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14), določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) je Občinski svet Občine Komen na 10. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obresti v Občini Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja subvencij ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
Sredstva za subvencijo obresti se zagotavljajo v proračunu občine v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Komen za tekoče proračunsko leto.
3. člen 
Namen subvencioniranja obresti je spodbujanje materialnih investicij v Občini Komen za:
– nakup zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup opreme in strojev.
4. člen 
Upravičenci do sredstev so mikro podjetja, mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Komen,
– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen,
– niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči »de minimis«,
– imajo poravnane vse obveznosti in prispevke do delavcev.
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
5. člen 
Sredstva se prednostno dodelijo upravičencem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– investicija se izvaja na območju Občine Komen,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj pet let po njenem zaključku,
– zagotavljajo nova delovna mesta in/ali ohranjajo obstoječa delovna mesta,
– uvajajo in/ali širijo energetsko varčne proizvodne in/ali storitvene programe.
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTI 
6. člen 
Subvencioniranje obresti je namenjeno plačilu obresti že obstoječih posojil.
Posojilo:
– mora biti odobreno s strani finančnih institucij – bank in hranilnic,
– je lahko odobreno od 1. 1. 2010 naprej in mora ustrezati namenom iz pravilnika.
Posojila, ki ne morajo biti predmet subvencioniranja obresti, so:
– posojila, ki so bila najeta pod ugodnejšimi pogoji pri nacionalnih, regijskih in lokalnih institucijah,
– posojila, ki imajo značaj državne pomoči.
Upravičenci se lahko prijavijo na razpis z največ dvema posojiloma.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev.
Višina subvencije je do 50% obresti za upravičeno posojilo. Najnižji znesek subvencije je 100 EUR. V enem letu lahko posamezni upravičenec pridobi največ 1.000 EUR.
Predmet subvencije je plačilo obresti, ki so bile obračunane in plačane v tekočem letu.
III. POSTOPEK DODELITVE POMOČI 
7. člen 
Pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu in na spletni strani občine.
Postopek za dodelitev pomoči vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisije sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
Naloge komisije so, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javni razpis,
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisanih pogojev in opremljenost vloge z zahtevanimi dokazili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predlog dodelitve oziroma nedodelitve sredstev.
IV. POGOJI POMOČI »DE MINIMIS« 
8. člen 
Subvencija obresti po tem pravilniku predstavlja pomoč »de minimis«, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L, št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in akvakulture,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Skladno z Uredbo se upošteva kumulacijo pomoči:
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis« dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
– pisno izjavo o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku »de minimis« pomoči.
Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
9. člen 
Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči opravlja občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je upravičenec kršil druga določila pogodbe, mora upravičenec sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve pomoči po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2016
Komen, dne 26. aprila 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.