Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1471. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015, stran 5167.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je občinski svet na 10. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Zaključni račun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.903.443
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.945.723
70
DAVČNI PRIHODKI
2.294.701
700
Davki na dohodek in dobiček
2.034.659
703
Davki na premoženje
200.178
704
Domači davki na blago in storitve
59.754
706
Drugi davki
110
71
NEDAVČNI PRIHODKI
651.022
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
549.872
711
Takse in pristojbine
5.709
712
Globe in druge denarne kazni
13.562
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.722
714
Drugi nedavčni prihodki
49.158
72
KAPITALSKI PRIHODKI
43.803
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
43.803
73
PREJETE DONACIJE
46.407
730
Prejete donacije iz domačih virov
44.010
731
Prejete donacija iz tujine
2.396
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.867.510
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
363.961
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.503.549
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.451.129
40
TEKOČI ODHODKI
1.212.048
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
337.451
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.170
402
Izdatki za blago in storitve
785.897
403
Plačila domačih obresti
37.198
409
Rezerve
2.333
41
TEKOČI TRANSFERI
1.337.562
410
Subvencije
35.151
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
725.685
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
158.801
413
Drugi tekoči domači transferi
417.925
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.833.760
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.833.760
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
67.759
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
64.053
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.707
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)
452.314
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
129.996
55
ODPLAČILA DOLGA
129.996
550
Odplačilo domačega dolga
129.996
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
322.318
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–129.996
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–452.314
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
371.272
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2015 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2014
42.493,66
EUR
Prenos sredstev iz leta 2015
1.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2015
0,00
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2015
43.493,66
EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2015.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2016-24
Komen, dne 26. aprila 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost