Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1469. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«, stran 5166.

  
Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Dobje na 8. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko« 
1. člen 
Javni zavod »Ljudska univerza Občine Šentjur« s sedežem na naslovu Mestni trg 5, 3230 Šentjur, matična št. 5611300 (v nadaljnjem besedilu: prevzeti zavod) se pripoji k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko« s sedežem na naslovu Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, matična št. 1490524 (v nadaljnjem besedilu: prevzemni zavod).
2. člen 
(univerzalno pravno nasledstvo) 
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu.
3. člen 
Prevzeti zavod s pripojitvijo preneha obstajati kot samostojen pravni subjekt in se organizira kot notranja organizacijska enota prevzemnega zavoda. Prevzemni zavod kot univerzalni pravni naslednik prevzetega zavoda vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti zavod z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču. Prevzeti zavod se izbriše iz sodnega registra in drugih javnih evidenc pravnih subjektov.
4. člen 
Pripojitev se izvede s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, ki jo morata poslovodstvi obeh javnih zavodov skleniti v obliki notarskega zapisa na najkasnejši presečni datum 31. 5. 2016. Poslovodstvi prevzemnega in prevzetega zavoda skleneta pogodbo v besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Vsa preostala statusno-pravna razmerja, pravice in obveznosti ter druga vprašanja v zvezi s pripojitvijo prevzetega zavoda k prevzemnemu zavodu se uredijo v Odloku o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko, ki ga sprejmeta ustanoviteljici prevzemnega zavoda Občina Šentjur in Občina Dobje po potrditvi sklenjene pogodbe o pripojitvi na seji občinskih svetov.
5. člen 
Občinski svet Občine Dobje pooblašča župana občine in občinsko upravo Občine Dobje za izvedbo vseh potrebnih dejanj za realizacijo pripojitve in vpisa statusnih sprememb v poslovni in sodni register.
6. člen 
Stroške pripojitvenih postopkov krije Občina Šentjur.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2016
Dobje, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.