Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1465. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, stran 5165.

  
Na podlagi 36. člena v povezavi s tretjim odstavkom 390. člena, 39. in 87. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 7. aprila 2016 sprejel
S K L E P 
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo 
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2016 za v tem letu uveljavljene pokojnine 775,10 eurov ali 567,37 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II 
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2016 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3.100,40 eurov ali 2.269,49 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III 
Najnižja pokojnina znaša od 1. januarja 2016 za v tem letu uveljavljene pokojnine 201,53 eurov.
IV 
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2016, se odmerijo od osnove najmanj v višini 443,74 eurov.
Nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2016, lahko znaša največ 1.774,98 eurov.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2016/16-4/1
Ljubljana, dne 18. aprila 2016
EVA 2016-2611-0033
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik