Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016

Kazalo

1266. Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B), stran 4260.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2016.
Št. 003-02-2/2016-8
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O DRUŽBI SLOVENSKE ŽELEZNICE (ZDSŽ-B) 
1. člen
V Zakonu o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11, 40/12 – ZUJF in 25/14 – ZSDH-1) se peti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Družba Slovenske železnice d.o.o. kot ustanovitelj in družbenik odvisnih družb iz prvega odstavka tega člena lahko razpolaga s poslovnimi deleži v posamezni odvisni družbi le v skladu s strategijo Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb države.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-03/16-1/31
Ljubljana, dne 29. marca 2016
EPA 1001-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost