Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

745. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek, stran 2577.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 22. 2. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Z odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14; v nadaljevanju besedila: OPN) je za potrebe Poslovne cone Klek predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za storitvene dejavnosti in umeščanje kvartarnih dejavnosti. Območje urejanja, z oznako OPPN 50-02: Poslovna cona Klek (v nadaljevanju besedila: OPPN) se nahaja jugozahodno od naselja Žužemberk v opuščenem kamnolomu Klek, kjer je osnovna eksploatacija zaključena, kamnolom pa je delno že saniran. Na vzhodnem robu območja obratuje čistilna naprava z zbirnim centrom za odpadke, osrednji del pa je zgolj izravnan.
(2) Interes Občine Žužemberk je, da se na območju OPPN, ki je še nepozidano, določijo pogoji in ureditve za organizacijo javnih površin, infrastrukturnih ureditev, površin za razvoj objektov, zelenih površin ter predvidi parcelacija. Prednostno se na območje umeščajo dejavnosti za razvoj komunalnih dejavnosti že obstoječih površin zbirno reciklažnega centra ter čistilne naprave in zagotovijo površine regionalnega izobraževalnega centra za reševanje.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
(1) Ureditveno območje je v glavnem nepozidano in leži jugovzhodno od naselja Žužemberk. Na jugu je omejeno z regionalno cesto R2 Žužemberk–Dvor, ki poteka znotraj OPPN ter z območjem naravne vrednote Krka, na vzhodu se nahaja čistilna naprava, na severnem delu pa visoka stena opuščenega kamnoloma Klek.
(2) V območje urejanja, ki meri okoli 8,9 ha, so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št. 366/62, 369/2, 366/85, 366/88, 366/87, 366/89, 366/90, 1944/2, 366/63, 366/91, 366/65, 373/1, 373/9, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/10, 373/6, 373/7, 373/8, 366/73, 366/68, 366/79, 366/80, 366/66, vse k.o. Žužemberk.
(3) Meja območja je podana v OPN. V fazi priprave OPPN je z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, ob upoštevanju določil Prostorskega načrta Občine Žužemberk, dopustno delno povečanje oziroma zmanjšanje območja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN so določila odloka o veljavnem prostorskem planu Občine Žužemberk in predhodno izdelane podlage za predmetno območje. Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– osnutek: 25 dni od objave sklepa v uradnem glasilu in pridobitve geodetskega načrta,
– pridobitev smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP): 30 dni od posredovanja vloge,
– dopolnjen osnutek: 20 dni od pridobitev smernic NUP,
– predlog stališč do pripomb: 10 dni od prejetja vseh pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– predlog: 15 dni od sprejetja stališč,
– pridobitev mnenj NUP: 30 dni od posredovanja vloge,
– usklajen predlog: 15 dni od prejetja mnenj NUP,
– kompletacija dokumenta: 7 dni po sprejetju na občinskem svetu in objavi odloka v uradnem glasilu.
(2) V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, Domžale;
8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
9. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
10. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN) 
Pripravo in izdelavo OPPN financira Občina Žužemberk kot naročnik in investitor. Občina bo sredstva za izvedbo OPPN zagotovila iz sredstev proračuna.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 350-8/2016-1
Žužemberk, dne 22. februarja 2016
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti