Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

744. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje, stran 2576.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 3. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Občina Trebnje je leta 2013 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13 in 35/14 – popr.; v nadaljevanju OPN). V OPN so določeni skupni in posebni pogoji, pri čemer skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja, namembnosti površin in ureditvene enote, če v posebnih pogojih ni določeno drugače. Posebni pogoji so določeni za posamezna območja ali lokacije zaradi svojih specifičnosti. Pogoji za legalizacijo neskladnih in nelegalnih gradenj, ki v horizontalnih in vertikalnih gabaritih ter oblikovno odstopajo od pogojev za novogradnje, v samem OPN niso posebej določeni.
(2) Občina Trebnje ugotavlja, da je na območju občine zgrajenih večje število neskladnih in nelegalnih gradenj, za katere po določilih veljavnega OPN ni pravne podlage za izdajo gradbenega dovoljenja. Po prejemu več pobud za pripravo prostorskega akta, na podlagi katerega bi se objekti lahko legalizirali, je bil objavljen javni poziv lastnikom neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje z namenom, da lahko podajo pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Namen priprave tega OPPN je določitev ustreznih prostorskih pogojev, na podlagi katerih bo mogoče za obravnavane objekte, ki so prostorsko sprejemljivi oziroma jih je mogoče uskladiti z dodatnimi sanacijskimi pogoji, določenimi v OPPN, pridobiti vsa ustrezna upravna dovoljenja za posamezno neskladno oziroma nelegalno gradnjo, za katero je bila pobuda dana.
(3) Do priprave tega sklepa je bilo podanih skupno 88 pobud, ki bodo obravnavane v sklopu priprave OPPN. V primeru da bo občina prejela dodatne pobude v času priprave osnutka OPPN, bodo le-te v postopek priprave vključene z dopolnitvijo tega sklepa.
(4) Osnova za pripravo OPPN, ki bo podal pogoje za legalizacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v Občini Trebnje, je določilo 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZPNačrt), ki omogoča pripravo OPPN tudi na drugih območjih, ki v OPN niso označeni, če se za to izkaže potreba potem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt. Podlaga je tudi v 48. členu OPN, ki v tretjem odstavku določa, da se z OPPN lahko urejajo tudi druga območja, ki niso določena v seznamu območij urejanja z OPPN, z namenom: urejanja infrastrukture, pridobitve lastništva za celovito in racionalno ureditev območja, uskladitve različnih interesov v prostoru, javnosti dela. Z OPPN se bo po potrebi izvedla tudi sprememba podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev OPN na podlagi določb 56.a člena ZPNačrt.
2. člen
(območje urejanja) 
Območje izdelave OPPN obsega naslednje parcele oziroma dele parcel št.: 656/5; 1764/4; 1844, vse k.o. 1403 – Čatež; 468/5; 9/7; 427/6, vse k.o. 1420 – Češnjevek; 1206/1; 1232, obe k.o. 1431 – Dobrnič; 206/6, k.o. 1404 – Dolga njiva; 632/2, 633/2; 314; 663/1; 320/1; 105; 452/2; 247/1; 267; 427; 222/2; 85, 87; 1491/4; 341; 581/1; 427; 534; 666/2, 667/2; 197; 698/1; 654/1; 298/1; 224/1; 449/1; 284/3; 1269/2; 321/2; 706/1; 230; 311/1, vse k.o. 1430 – Knežja vas; 566/3; 391/2; 292; 454/3, vse k.o. 1432 – Korita; 2423/0; 2836/3; 1778/3; 2836/4; 3545/2; 2956/1; 1769/2; 4039/8; 3083/1, 3083/4; 3731/1, 3731/2; 3449/1; 2408/3; 3502/2; 3083/3; 3352/3, 3352/1; 3266/1; 1772; 2179; 2499/2; 2493/2, 2493/3; 3805/36; 3598/1; 1798/2; 1799; 3969/1; 2240, 2247, 2254, 2255, 2260; 1713/2;1686; 3770/2; 3607/5; 3993/2; 3967/5; 3207/2, vse k.o. 1418 – Lukovek; 326/1, 326/3, obe k.o. 1405 – Mali Videm; 961/8; 962/10, obe k.o. 1421 – Medvedje selo; 331/1, 331/2; 412, 417/2, vse k.o. 1426 – Prapreče; 480/4; 118/9; 109/3; 167; 4; 118/10, vse k.o. 1407 – Roje; 293; 1006/3, 1010, vse k.o. 1408 – Ševnica; 143/2, k.o. 1424 – Štefan.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih uradnih evidenc ter strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in na podlagi strokovnih podlag, ki se jih pripravi za vsako posamezno lokacijo neskladne oziroma nelegalne gradnje. Uporabijo se tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, če bo tako določeno v smernicah za pripravo OPPN.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Variantne rešitve niso potrebne.
(3) Predloge eventualno potrebnih sanacijskih posegov na posameznih objektih, ki bodo izhajali iz strokovnih podlag, bo obravnavala in podala stališča strokovna komisija, imenovana s strani župana.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza: izdelava strokovnih podlag
– terensko delo z ugotovitvijo problematike in sočasna izdelava strokovnih polag:
60 delovnih dni od sklenitve vsaj 80 % vseh pogodb in predložitve geodetskih načrtov s strani naročnikov;
– obrazložitve morebitnih sanacijskih ukrepov za obravnavo na posebni strokovni komisiji, imenovane s strani župana Občine Trebnje:
tekom izdelave strokovnih podlag oziroma v roku 15 dni od zadnje sklenjene pogodbe;
– kompletacija strokovnih podlag:
5 delovnih dni od prejetja sklepov strokovne komisije;
2. faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag kot gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora:
20 delovnih dni od potrditve strokovnih podlag s strani pripravljavca;
3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic nosilcev urejanja prostora;
5 delovnih dni od prejetja vseh smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:
30 delovnih dni od prejetja vseh smernic nosilcev urejanja prostora;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev:
2 delovna dneva od potrditve dopolnjenega osnutka s strani pripravljavca;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov:
20 delovnih dni od prejetja vseh pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
4. faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov kot gradiva za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora:
20 delovnih dni od prejetja stališč do pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
10 delovnih dni od prejetja mnenj nosilcev urejanja prostora;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta:
10 dni od objave odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06- odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
7. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
9. Občina Trebnje, Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, Goliev trg 5, Trebnje.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša, pripravljavec pa nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN) 
Izdelavo OPPN bodo v celoti financirali pobudniki v sorazmernem deležu števila pobud, stroški priprave OPPN pa se krijejo iz proračuna Občine Trebnje.
7. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Trebnje.
Št. 007-4/2016-1
Trebnje, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti