Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

738. Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o., stran 2572.

  
Župan Občine Šentrupert kot zastopnik družbenika Občine Šentrupert na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe sprejme dne 22. 2. 2016 v prečiščenem besedilu
A K T 
o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. (čistopis upoštevajoč spremembe po sklepih družbenika na dan 22. 2. 2016)
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem Aktom o ustanovitvi, ustanovitelj Občina Šentrupert (v nadaljevanju: družbenik), ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. (v nadaljevanju: družba).
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE 
2. člen 
Firma družbe se glasi: Dežela kozolcev Šentrupert, dejavnost muzejev, d.o.o.
Sedež družbe: Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
Skrajšana firma družbe se glasi: Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.
3. člen 
Sprememba firme družbe je mogoča samo s sklepom ustanovitelja družbe.
III. DEJAVNOST DRUŽBE 
4. člen 
Dejavnost družbe je:
22.130 
Izdajanje revij in periodike
22.150 
Drugo založništvo
51.190 
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
52.488 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
56.300 
Strežba pijač
58.110 
Izdajanje knjig
58.130 
Izdajanje časopisov
58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
58.190 
Drugo založništvo
59.140 
Kinematografska dejavnost
62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.300 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
64.910
Dejavnost finančnega zakupa
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.220
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300
Obdelava podatkov
72.400
Omrežne podatkovne storitve
72.600
Druge računalniške dejavnosti
73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.110
Pravno svetovanje
74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400
Oglaševanje
74.500
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.851
Prevajanje
74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853
Druga splošna tajniška opravila
74.860
Dejavnost klicnih centrov
74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
75.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti izobraževanja
91.120
Dejavnost strokovnih združenj
92.521
Dejavnost muzejev.
Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno in dejavnosti, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala in so namenjene glavni dejavnosti.
Podrobnejšo notranjo organizacijo določi direktor družbe z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI 
5. člen 
Osnovni kapital družbe sestoji iz dveh denarnih vložkov družbenika. Skupna vrednost denarnih vložkov v družbo znaša 60.000,00 EUR. Osnovna vložka v denarju se vplačata na poslovni račun družbe. V osnovnem kapitalu družbe je družbenik udeležen z dvema poslovnima deležema.
Edini družbenik ima v družbi dva osnovna vložka:
– osnovni vložek v nominalni višini 30.000,00 EUR in na njegovi podlagi edini družbenik pridobi poslovni delež v višini 50,0000% osnovnega kapitala družbe;
– osnovni vložek v nominalni višini 30.000,00 EUR in na njegovi podlagi edini družbenik pridobi poslovni delež v višini 50,0000% osnovnega kapitala družbe, katerega je edini družbenik in ustanovitelj pridobil z izročitvijo denarnega vložka.
6. člen 
Poslovni delež daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do sorazmernega deleža dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.
V. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE 
7. člen 
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.
8. člen 
Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
9. člen 
Organa družbe sta:
– družbenik
– direktor.
10. člen 
Družbenika po pooblastilu tega Akta o ustanovitvi v družbi zastopa župan Občine Šentrupert. Družbenik, ki ga predstavlja župan Občine Šentrupert samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjem:
– o sprejetju letne bilance in izkazu uspeha,
– o razdelitvi dobička in kritju izgube,
– vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
– postavitvi in odpoklicu direktorja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ter
– v drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen 
Družbenik sprejema odločitve v obliki sklepov.
Vse odločitve, katere sprejme družbenik, je potrebno vpisati v knjigo sklepov, katero potrdi notar. Sklepi, kateri niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
VII. DIREKTOR DRUŽBE 
12. člen 
Organ vodenja poslov družbe je direktor (v nadaljevanju: direktor), ki ga imenuje družbenik s sklepom za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa. Direktor zastopa družbo naproti tretjim osebam neomejeno.
13. člen 
Direktor zastopa in predstavlja družbo doma in v tujini neomejeno.
14. člen 
O datumu poteka mandata direktorju mora družba obvestiti družbenika najmanj 90 dni pred potekom mandata. Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega člena objavi v imenu družbenika družba. Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja. V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši od osem dni.
15. člen 
Družbenik za izvedbo postopka imenovanja direktorja družbe imenuje tričlansko komisijo, ki mora vse prispele vloge pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne ter ugotoviti ali kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in pripraviti o tem poročilo. Družbenik na podlagi poročila komisije, ki vsebuje ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi družbenik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja v skladu z določili tega sklepa o ustanovitvi.
16. člen 
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
VIII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 
17. člen 
Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– lahko pa tudi iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura na javnih natečajih, razpisih idr.).
IX. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE 
18. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki družba nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
19. člen 
Dobiček družbe se ugotavlja za poslovno leto na podlagi letne bilance.
Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejemu letnega poročila.
20. člen 
O načinu kritja izgube odloča edini družbenik.
X. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO 
21. člen 
Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
Družba sestavlja poročila za vsako poslovno leto.
Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnih poročil odgovarja direktor družbe.
Edinemu družbeniku pripada kopija letnega poročila.
Direktor mora družbeniku dostaviti kopijo letnega poročila v roku 15 dni po sestavi le-tega.
XI. DODATNA SREDSTVA 
22. člen 
Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo z vpisom novih vlog ipd. v skladu s sklepom družbenika.
XII. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE 
23. člen 
Z vpisom sklepa o ustanovitvi družbe v sodni register pridobi družba pravno in poslovno sposobnost.
Trajanje družbe ni časovno omejeno.
Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.
XIII. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI
24. člen 
Sprememba Akta o ustanovitvi je veljavna le, če je v pisni obliki, podpisana s strani družbenika. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Ob ustanovitvi družbe Občinski svet Občine Šentrupert imenuje zakonitega zastopnika za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja oziroma največ za dobo enega leta.
Zakoniti zastopnik mora opraviti vse potrebno za pričetek delovanja družbe (odprtje transakcijskega računa, izdelava žigov, registracija družbe, sprejem potrebnih aktov, ki niso v pristojnosti družbenika itd.) in opraviti vse potrebno, da se izpelje javni razpis in se imenuje prvi direktor družbe.
Na podlagi imenovanja zakonitega zastopnika sklene z njim pogodbo o zaposlitvi družbenik. Delovno razmerje z zakonitim zastopnikom se sklene za določen čas, za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja oziroma največ za dobo dveh let. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti zakonitega zastopnika v skladu z določili tega sklepa o ustanovitvi.
Z imenovanjem direktorja zakonitemu zastopniku avtomatično preneha funkcija.
26. člen 
Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena s tem aktom se uredijo z drugimi akti družbe.
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem aktom, ali drugimi akti družbe, se neposredno in smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje gospodarskih družb.
27. člen 
Ta akt o ustanovitvi družbe začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebnje, dne 22. februarja 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti