Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

729. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016, stran 2446.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 3. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 2. člen Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21, 27. 3. 2015) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.579.262
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.778.563
70
DAVČNI PRIHODKI
4.168.003
700 Davki na dohodek in dobiček
3.470.288
703 Davki na premoženje
639.615
704 Domači davki na blago in storitve
58.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.610.560
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.341.360
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Denarne kazni
1.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.000
714 Drugi nedavčni prihodki
232.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
47.640
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
47.640
74
TRANSFERNI PRIHODKI
753.059
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
598.356
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
154.703
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.609.725
40
TEKOČI ODHODKI
2.827.067
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
494.061
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
70.952
402 Izdatki za blago in storitev
2.261.554
403 Plačila domačih obresti
500
41
TEKOČI TRANSFERI
2.761.785
410 Subvencije
48.145
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
717.344
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
599.533
413 Drugi tekoči domači transferi
1.396.763
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.887.306
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.887.306
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
133.567
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
83.267
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
50.300
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–1.030.463
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
466.173
50
ZADOLŽEVANJE
466.173
500 Domače zadolževanje
466.173
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
5.500
55
ODPLAČILO DOLGA
5.500
550 Odplačilo domačega dolga 
5.500
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–569.790
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
460.673
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.030.463
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
569.790
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
Spremeni se 9. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21, 27. 3. 2015) in se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 EUR.«
3. člen 
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21, 27. 3. 2015) in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina zarebalans proračuna 2016 načrtuje zadolžiti do višine 460.673 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2016-6
Kanal ob Soči, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti