Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

728. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar), stran 2444.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 3. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12; v nadaljevanju ZPNačrt) in Odloku o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je območje, ki je predmet OPPN predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov pa je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Ker se na območju vikend naselja v Letušu – desni breg nahajajo tudi nelegalno zgrajeni objekti, je za tovrstne objekte, ki imajo določeno stavbno zemljišče možna legalizacija, kolikor se s podrobnim prostorsko izvedbenim aktom določijo pogoji za njihovo legalizacijo. Eden takih je tudi objekt na delu območja PA 6, za katerega želi investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za njegovo legalizacijo, širitev ali rekonstrukcijo. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da investitor prične s postopkom priprave OPPN samo za svoje zemljišče s parc. št. 469/395, k.o. Letuš.
3. člen 
(območje, vsebina in oblika OPPN) 
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za umestitev počitniškega objekta z možnostjo legalizacije, dozidave, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti v stanovanjsko dejavnost na zemljišču parc. št. 469/246 k.o. Letuš v velikosti 215 m² ter pogojev priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, z upoštevanjem vseh obstoječih varovanj in prostorskih omejitev. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(5) Izdelana morajo biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(6) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 99/07).
(7) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(5) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
(6) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen 
(postopek in roki izdelave prostorskega akta) 
Aktivnosti
Predviden čas izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS 
marec 2016
(2) Izdelava osnutka OPPN 
30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO) 
45 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
30 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
10 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve 
30 dni
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz javne razgrnitve 
14 dni
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN 
30 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu
45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih 
15 dni
(12) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen 
(objava) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-2/2016-3
Braslovče, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti