Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

654. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 2243.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15) se šesti in sedmi odstavek 8. člena spremenita tako, da se glasita:
»(6) Šteje se, da je neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja zaradi nepopolne označitve goveda oziroma ovac ali koz odpravljena, kadar se živali pravilno označijo. Če upravičenec med pregledom na kraju samem ne odpravi neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja, mora pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v tridesetih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli na kraju samem obveščen o tej neskladnosti. Če upravičenec neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja iz tega člena ne odpravi, se v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU in 39. členom Uredbe 640/2014/EU uporabi zmanjšanje plačil za en odstotek.
(7) Kot dokazila iz petega in šestega odstavka tega člena se štejejo kopije listin, izjave upravičenca, fotografije pravilno označenih živali ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da je neskladnost odpravljena. Če upravičenec nepopolno označene ovce oziroma koze preštevilči, mora poleg fotografije pravilno označene živali priložiti tudi fotokopijo registra drobnice na gospodarstvu, iz katere je razvidno, s katerimi ušesnimi znamkami so bile zadevne živali preštevilčene.«.
2. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15), se dokončajo v skladu s to uredbo.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2016
Ljubljana, dne 3. marca 2016
EVA 2016-2330-0098
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost