Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

628. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1), stran 2188.

  
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji, dne 24. 2. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen, ki obsega:
– Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 11/06),
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 25/11),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/16).
Št. 007-04/2015-11
Komen, dne 24. februarja 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1) 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratne denarne pomoči) za družine novorojenca z območja Občine Komen. Določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.
UPRAVIČENCI 
2. člen 
Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in imata oba starša stalno prebivališče v Občini Komen.
Če je eden od staršev otroka tujec, ki še ni pridobil dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, je družina upravičena do izplačila pomoči, če imata eden od staršev in otrok prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen, drugi starš pa ima prijavljeno začasno prebivališče v Občini Komen.
Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči pod pogoji iz prvega odstavka tega člena uveljavlja eden od staršev.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
2.a člen 
V primeru, da je družina otroka v preteklosti že prejela enkratno denarno pomoč iz proračuna Občine Komen, je upravičena do enkratne denarne pomoči za vsakega naslednjega otroka, če je v obdobju med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči in zadnjo vlogo imela neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen.
Če je eden od staršev otroka tujec, ki je imel v obdobju med prejšnjimi izplačili enkratne denarne pomoči prijavljeno začasno prebivališče v Občini Komen, je družina do nadaljnjih izplačil upravičena, če imajo vsaj eden od staršev in otroci neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče v Občini Komen, drugi starš pa neprekinjeno prijavljeno začasno prebivališče oziroma stalno prebivališče v Občini Komen.
3. člen 
Upravičenec nima pravice zahtevati enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
PREJEMNIKI 
4. člen 
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika pomoči.
Pri enostarševskih družinah se enkratna denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, razen v primerih, ko se starša s pisnim sporazumom dogovorita drugače.
V primeru iz četrtega odstavka 2. člena se enkratna denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
VIŠINA 
5. člen 
Višina enkratne denarne pomoči znaša:
– 200,00 EUR za prvega otroka,
– 300,00 EUR za drugega otroka,
– 400,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Komen.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči zagotovi Občina Komen iz proračuna, proračunska postavka – Enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
POSTOPEK 
6. člen 
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi Občine Komen. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev od dne otrokovega rojstva.
Popolna vloga mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika (4. člen),
– davčno številko prejemnika,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– lastnoročni podpis vlagatelja in prejemnika,
– navedbo kraja in datuma vloge,
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja oziroma prejemnika in otroka oziroma otrok,
– potrdilo o gospodinjski skupnosti vlagatelja oziroma prejemnika.
V primeru iz drugega odstavka 4. člena je vlogi potrebno priložiti pisno izjavo, ki jo podpišeta oba starša.
7. člen 
O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ s sklepom, ki vsebuje naslednje podatke o vlagatelju, prejemniku enkratne denarne pomoči in otroku oziroma otrocih:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,
– datum rojstva otroka oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– višino enkratne denarne pomoči,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– davčno številko prejemnika.
8. člen 
Sklep o izplačilu enkratne denarne pomoči izda pristojni organ najkasneje do 15. dne v mesecu za popolno prejete vloge v preteklem mesecu. Denarna pomoč se izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od dneva izdaje sklepa.
Pristojni organ mora pred izdajo sklepa o izplačilu enkratne denarne pomoči zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po določbah tega pravilnika.
9. člen 
O zavrnitvi zahteve za izplačilo enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ z upravno odločbo.
Če je uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, odloči pristojni organ o zadevi z upravno odločbo.
Če je bila o zahtevku izdana odločba, se denarna pomoč izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od pravnomočne odločbe, s katero je bila dodeljena enkratna denarna pomoč po določbah tega pravilnika.
10. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti znesek prejete denarne pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika traja rok za vložitev pisne vloge za otroke, rojene v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005, do 31. 12. 2005.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 11/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem sprejetja.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 25/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene od 1. 1. 2011 dalje.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/16) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:
4. člen 
Družine, ki so pomoč ob rojstvu otroka prejele na podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15), so ob izpolnjevanju ostalih pogojev, do dodelitve pomoči upravičene, ne glede na izpolnjevanje pogoja iz 2.a člena pravilnika.
5. člen 
Družine, ki so pomoč ob rojstvu otroka prejele na podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15) in katerim je bila vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v skladu z določbo 2.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 8/15) zavrnjena oziroma bi bila zavrnjena, lahko, ne glede na rok iz 6. člena pravilnika, vložijo ponovno vlogo v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti