Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

597. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, stran 2094.

  
Na podlagi sedmega odstavka 341. člena ter za izvajanje drugega in petega odstavka 341. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v zvezi z neodvisnimi strokovnjaki za redne preglede klimatskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni strokovnjaki) določa program usposabljanja, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka, podrobnejše pogoje za izvajalca usposabljanja ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc.
2. PROGRAM USPOSABLJANJA 
2. člen 
(program usposabljanja) 
(1) Usposabljanje se izvaja v skladu s Programom za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje je opravljen preizkus znanja.
3. člen 
(priprava in izvedba usposabljanja) 
Za vsebinsko pripravo in izvedbo usposabljanja ter preizkus znanja je odgovoren izvajalec usposabljanja.
4. člen 
(preizkus znanja) 
S preizkusom znanja se preverijo strokovna znanja s področij, določenih s programom usposabljanja in usposobljenost za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov.
5. člen 
(obseg preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del, ki ga izvaja izpitna komisija.
(2) Pisni del obsega vsebino iz celotnega področja programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri.
(3) Ustni del obsega preverjanje usposobljenosti za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov in traja največ eno šolsko uro.
6. člen 
(potek pisnega dela preizkusa znanja) 
(1) Pisni del preizkusa znanja se opravlja pisno s testi, ki jih pripravi izpitna komisija in pod nadzorom vsaj enega od članov izpitne komisije.
(2) Neodvisni strokovnjak sme pristopiti k opravljanju pisnega del preizkusa znanja, če izpitni komisiji svojo istovetnost izkaže z osebnim dokumentom, opremljenim s fotografijo.
(3) Neodvisni strokovnjak sme med preizkusom znanja uporabljati strokovno literaturo, ki jo določi izvajalec usposabljanja.
(4) Izpitna komisija preveri ali neodvisni strokovnjaki opravljajo preizkus znanja samostojno in v skladu s prejšnjim odstavkom. Neodvisnega strokovnjaka, ki ne opravlja preizkusa znanja v skladu z navodili izpitne komisije, se na kršitev opozori. Če s kršitvijo nadaljuje, mu izpitna komisija prepove nadaljnje opravljanje preizkusa znanja. V tem primeru se šteje, da neodvisni strokovnjak preizkusa znanja ni opravil.
7. člen 
(potek ustnega dela preizkusa znanja) 
(1) Ustni del preizkusa znanja se opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Neodvisni strokovnjak sme pristopiti k opravljanju ustnega del preizkusa znanja, če izpitni komisiji svojo istovetnost izkaže z osebnim dokumentom, opremljenim s fotografijo.
(3) Predsednik izpitne komisije vodi in skrbi za nemoten potek ustnega preizkusa znanja.
(4) O poteku ustnega preizkusa znanja izpitna komisija vodi zapisnik za vsakega neodvisnega strokovnjaka posebej.
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije.
8. člen 
(ocena uspeha) 
(1) Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa znanja oceni izpitna komisija na predlog člana izpitne komisije, ki je pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Pisni del preizkusa znanja je opravljen uspešno, če je neodvisni strokovnjak zbral najmanj 75 % možnih točk.
(2) Neodvisni strokovnjak, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa znanja. Uspeh ustnega dela preizkusa znanja oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Če je neodvisni strokovnjak ustni del preizkusa znanja opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.
(4) Neodvisni strokovnjak lahko ponavlja preizkus znanja največkrat dvakrat. Če po dvakratnem ponavljanju, preizkusa znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnem opravljanju preizkusa znanja po ponovnem usposabljanju.
9. člen 
(pravica ugovora) 
(1) Neodvisni strokovnjak, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko v roku osmih dni po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju preizkusa znanja.
(2) O ugovoru odloča ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). O svoji odločitvi mora neodvisnega strokovnjaka pisno obvestiti.
10. člen 
(dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja) 
(1) Rezultat preizkusa znanja razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in neodvisnega strokovnjaka.
(2) Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju se izda na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana z univerzitetno izobrazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj in s strokovnimi referencami s področja klimatskih sistemov, navedenimi v 1. točki 17. člena tega pravilnika.
(2) Izpitno komisijo imenuje izvajalec usposabljanja. Nabor kandidatov za člane izpitne komisije na predlog izvajalca usposabljanja potrdi ministrstvo.
12. člen 
(nezdružljivost članstva v izpitni komisiji) 
Kot predsednik ali član izpitne komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:
– v času usposabljanja delodajalec neodvisnemu strokovnjaku,
– v času usposabljanja družbenik ali sodelavec neodvisnega strokovnjaka v istem podjetju ali povezani stranki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– v sorodu z neodvisnim strokovnjakom v ravni ali v stranski vrsti do vključno drugega kolena ali njegov zakonec oziroma zunaj zakonski partner.
3. OBLIKA IN VSEBINA LICENCE 
13. člen 
(oblika in vsebina licence) 
Licenca neodvisnega strokovnjaka se izda na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
(vloga za izdajo licence) 
(1) Vloga za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka se vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju in fotografija neodvisnega strokovnjaka.
15. člen 
(izkaznica neodvisnega strokovnjaka) 
Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. POGOJI ZA IZVAJALCA USPOSABLJANJA 
16. člen 
(izvajalec usposabljanja) 
Usposabljanje, vključno s preizkusom znanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka, izvajajo organizacije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja).
17. člen 
(pogoji za izvajalca usposabljanja) 
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimatskih sistemov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, nanašajoč se na stavbe;
2. imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
3. razpolaga z opremo in prostori, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja za vsaj 20 udeležencev usposabljanja in ustrezno avdio-vizualno opremo za opravljanje pedagoške dejavnost.
18. člen 
(zbirka dokumentov o kandidatu) 
(1) Izvajalec usposabljanja hrani zapisnike o preizkusa znanja in izvode potrdila o preizkusu znanja za neodvisne strokovnjake v skladu z določbami predpisa, ki ureja hrambo dokumentarnega gradiva.
(2) Izvajalec usposabljanja mora v roku osmih dni po zaključenem roku preizkusa znanja ministrstvu posredovati seznam kandidatov, ki so uspešno opravili usposabljanje.
5. VSEBINA IN NAČIN VODENJA REGISTRA LICENC 
19. člen 
(vsebina registra) 
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku: ime, priimek, enotna matična številka občana, naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju,
– veljavnost licence,
– številka in datum odločbe o odvzemu licence.
20. člen 
(način vodenja registra) 
(1) Ministrstvo vodi register v obliki informatizirane zbirke podatkov.
(2) V register se vpisujejo neodvisni strokovnjaki pod zaporedno številko. Zaporedna številka je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register in številke licence. Zaporedna številka se ne spreminja tudi ob prenehanju veljavnosti licence neodvisnega strokovnjaka. Izbrisana zaporedna številka se ne ponovi. V registru mora biti shranjen vsak podatek, ki je bil kadarkoli vpisan v bazo.
(3) V primeru spremembe podatkov, vpisanih v register, mora biti v registru poleg novega shranjen in dostopen tudi predhodno vpisan podatek in datum njegove spremembe. V primeru odvzema licence neodvisnega strokovnjaka se vpiše datum odvzema z navedbo razloga (po uradni dolžnosti).
(4) Register je javno dostopen na spletni strani ministrstva.
21. člen 
(vpis v register) 
Na podlagi odločbe o izdaji licence se neodvisnega strokovnjaka po uradni dolžnosti vpiše v register.
22. člen 
(zbirka listin) 
(1) Skupaj z registrom se za vsakega neodvisnega strokovnjaka, ki je vpisan v register, vodi zbirka listin.
(2) V zbirko listin se vlagajo vse listine in drugi dokumenti v zvezi z vpisom, prenehanjem veljavnosti licence oziroma spremembami vpisa v register.
23. člen 
(obvestilo o spremembi podatkov) 
Neodvisni strokovnjak mora ministrstvo obvestiti o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register.
6. KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-283/2015/12
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2430-0066
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti