Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

554. Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU, stran 2043.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 8. decembra 2015 objavil Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo pogoje za zagotavljanje finančne podpore v skupini, in sicer v zvezi z učinkom finančne podpore na finančno stabilnost skupine oziroma subjektov v njej, zmožnostjo prejemnika finančne podpore za njeno vračilo ter vplivom finančne podpore na izpolnjevanje bonitetnih zahtev subjekta, ki zagotovi podporo, oziroma finančno stabilnost države, iz katere ta subjekt izhaja.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), kadar so stranke sporazuma o finančni podpori v skupini,
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, kadar izvajajo pristojnosti in naloge v zvezi s sporazumom o finančni podpori v skupini.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji, kadar izpolnjujejo obveznosti iz poglavja 6.7.2. ZBan-2, in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz poglavja 6.7.2. ZBan-2.
(2) Banke in hranilnice pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sporazumom o finančni podpori v skupini v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v zvezi s sporazumom o finančni podpori v skupini v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. februarja 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
 
 

AAA Zlata odličnost