Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2016 z dne 23. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2016 z dne 23. 2. 2016

Kazalo

511. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, stran 1638.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno- poslovni coni v Bučečovcih (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06 in 93/14).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta) 
Z lokacijskim načrtom je določen preobširen nabor dopustnih vrst objektov glede na namen.
Z namenom krčenja nabora dopustnih vrst objektov glede na namen je Občina Križevci pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta) 
Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta sovpada z območjem lokacijskega načrta. Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se lahko v času postopka priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta spremeni.
S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta se bo na novo določil nabor dopustnih vrst objektov glede na namen.
V skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta) 
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je predviden šest mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
6. člen 
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rade Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer,
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)
Pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v celoti financira Občina Križevci, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Križevci.
Št. 031-01/2016-262
Križevci pri Ljutomeru, dne 16. februarja 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.
 

AAA Zlata odličnost