Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2016 z dne 18. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2016 z dne 18. 2. 2016

Kazalo

457. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev, stran 1462.

  
Na podlagi petega odstavka 81. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15 – ZZeIP-J) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik določa način, obseg, pogostost in rednost preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/82/EU z dne 24. junija 2014 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede dovoljenj (UL L št. 184 z dne 25. 6. 2014, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).".
2. člen 
V 11. členu se 6. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"6. EKG v mirovanju za delavce, ob prvem rednem ali izrednem pregledu po dopolnjenem 40. letu starosti in ob vseh naslednjih rednih pregledih."
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) S testiranjem osnovnih vidnih funkcij in barvnega vida se ugotavlja, če izvršilni železniški delavec izpolnjuje naslednje zahteve:
– ostrina vida na daleč s korekcijo ali brez: 0,8 (desno oko + levo oko – merjeno ločeno); najmanj 0,3 na slabšem očesu;
– najmočnejše korekcijske leče: daljnovidnost + 5 / kratkovidnost – 8. Zdravnik lahko izjemoma in po pridobitvi mnenja oftalmologa dopusti vrednosti izven tega okvira;
– ostrina vida na srednji razdalji in na blizu: zadosten s korekcijo ali brez;
– normalni barvni vid: z uporabo priznanega testa, kot je Ishihara, po potrebi dopolnjenega z drugim priznanim testom;
– vidno polje: celotno in brez nepravilnosti, ki bi vplivale na nalogo, ki jo je treba opraviti;
– vid na obeh očesih: efektiven;
– binokularni vid: efektiven;
– kontrastna občutljivost: dobra;
– brez progresivne očesne bolezni."
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(6) S pregledom sluha s tonskim avdiometrom se ugotavlja, da izguba sluha delavca, ki opravlja dela povezana z varnostjo železniškega prometa, ne presega 40 dB pri 500 in 1000 Hz oziroma 45 dB pri 2000 Hz za uho s slabšim prevajanjem zvoka. Sluh mora biti dovolj dober, da omogoča pogovore po telefonu in slušno zaznavo opozorilnih tonov in radijskih sporočil. Uporaba slušnih pripomočkov je dovoljena."
3. člen 
V 12. členu se 4. točka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"4. sluh:
– zahteve iz šestega odstavka prejšnjega člena morajo biti v primerih iz prve, druge in tretje alineje 7. člena tega pravilnika izpolnjene brez uporabe slušnih pripomočkov, v primerih iz četrte in pete alineje navedenega člena pa je po presoji pooblaščenega zdravnika pooblaščenega zdravstvenega zavoda v posebnih primerih uporaba slušnih pripomočkov dovoljena."
4. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku besedi "psihološka orodja" nadomestita z besedilom "standardizirana psihodiagnostična sredstva".
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je v Prilogi tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2016
EVA 2015-2711-0038
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
Soglašam! 
 
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo