Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

399. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici, stran 1253.

  
Na podlagi 18., 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; ZPNačrt) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) sprejme župan Občine Borovnica
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN) 
1. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (OPN Borovnica, Uradni list RS, št. 52/14; v nadaljnjem besedilu: OPN) je območje tovarne LIKO po namenski rabi opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti (I) s podrobnejšo namenski rabo IP – površine za industrijo, ki se ureja z UN. Na delu območja velja Odlok o ureditvenem načrtu za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/98) in Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 51/05). Predmetno območje zajema celotno enoto urejanja prostora pod oznako BO1/34.
2. Območje urejanja je v varovanih območjih:
– območje kulturne krajine, Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje.
– vodovarstveno območje,
– naravovarstveno območje (ekološko pomembna območja).
3. Pobuda za izdelavo sprememb in dopolnitev je podala Občina Borovnica, z namenom infrastrukturne ureditve območja in umestitve objekta daljinskega ogrevanja za naselje Borovnica.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev UN) 
1. Območje UN se nahaja v naselju Borovnica in obsega zemljišča parcelna številka: 2080/41, 2080/79, 290/2, 293, 302/3, 303/3, 314/1, 314/2, 3277/1, 3369/32, 3586/1, 3586/10, 3586/11, 3586/12, 3586/13, 3586/14, 3586/15, 3586/16, 3586/17, 3586/18, 3586/19, 3586/2, 3586/20, 3586/3, 3586/4, 3586/5, 3586/6, 3586/7, 3586/8, 3586/9, 3587/8, 3643/1, 3643/2, 3644/2, 3644/3, 3644/4, 3644/5, 3645/3, 428/1, 428/2, 429/4 in 429/5 vse k.o. 2004 Borovnica, s skupno površino 55.300 m2,
2. Območje lahko obsega tudi druga zemljišča, ki so potrebna za urejanje zgoraj navedenih zemljišč.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– OPN (splošni prostorski ureditveni pogoji, prostorski ureditveni pogoji glede na namensko rabo in usmeritve za pripravo sprememb in dopolnitev UN),
– investicijskih namer investitorja,
– smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– strokovnih podlag.
4. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN teče na podlagi od 57. do 61.b ZPNačrt, in sicer po skrajšanem postopku, v naslednjih fazah in okvirnih rokih:
1. Priprava osnutka sprememb in dopolnitev UN: 45 dni od pričetka del,
2. Pridobitev posebnih smernic od nosilcev urejanja prostora: 15 dni,
3. Pridobitev mnenja (prvo mnenje) nosilcev urejanja prostora in odločitve ministrstva ali je potrebno izdelati CPVO: 30 dni,
4. Izdelava morebitnih analiz in študij na zahtevo nosilcev urejanja prostora,
5. Izdelava morebitnega okoljskega poročila,
6. Dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev UN: 30 dni,
7. Javno naznanilo (obvestilo javnosti o javni razgrnitvi): 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
8. Javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni,
9. Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: 15 dni,
10. Priprava predloga sprememb in dopolnitev UN: 30 dni,
11. Pridobitev mnenj (drugo mnenje) nosilcev urejanja prostora: 30 dni,
12. Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN: 15 dni,
13. Predložitev usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN občinskemu svetu v sprejem: 30 dni,
14. Objava sprememb in dopolnitev UN v uradnem glasilu: 7 dni.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana),
4. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
5. Občina Borovnica, Paplerjeva cesta 22, 1353 Borovnica,
6. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave UN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah UN) 
Finančna sredstva za izdelavo Odloka o spremembah in dopolnitvah UN, strokovnih podlag, okoljskega poročila in geodetskega načrta zagotavlja Občina Borovnica.
7. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Borovnica.
Št. 3500-0001/2016-1
Borovnica, dne 10. februarja 2016
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost