Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

379. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode, stran 1222.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1 in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode 
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Medvode za izvajanje neprofitnih in prostovoljnih dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Medvode, imajo v Občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani Občine Medvode.
2. člen
V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo za izbor in sofinanciranje izpolnjevati predlagatelji ter izvajalci programov s področja socialnega varstva;
– upravičeni in neupravičeni stroški programov s področja socialnega varstva;
– merila za vrednotenje programov društev in drugih organizacij s področja socialnega varstva.
3. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v občinskem glasilu in na lokalni televiziji za vsako proračunsko leto posebej.
4. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– predmet javnega razpisa;
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila, po katerih se bo posamezni program ocenjeval;
– okvirno vrednost sredstev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– ime oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Izvajalci s področja socialnega varstva, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, so:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;
– organizacije  invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe, utemeljene na značilnostih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine Medvode;
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, in sicer: otrok in mladine ter starejših občanov Občine Medvode.
6. člen
Za sofinanciranje po tem pravilniku ne morejo kandidirati izvajalci, ki imajo do Občine Medvode neporavnane obveznosti.
7. člen
Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali izvajajo programe s področja socialnega varstva na območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in območje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno vključujejo občane Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– vsak prijavljeni program izvajalca (poslovanje ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa.
8. člen
Na javnem razpisu lahko izvajalci kandidirajo z naslednjima programoma in upravičenimi stroški:
– poslovanje izvajalca s sedežem na območju Občine Medvode (upravičeni stroški: stroški telekomunikacij (telefon, medomrežje), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno);
– projekt (upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program za materialno ogrožene skupine prebivalstva (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela), stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, strošek nakupa prehrambnih izdelkov, ki se delijo na taborjenjih ali letovanjih ali v humanitarne namene, strošek nakupa higienskih pripomočkov in drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo projekta, in sicer: stroški obveščanja, prevoza in drugi materialni stroški).
9. člen
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški poslovanja izvajalcev s sedežem izven območja Občine Medvode;
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij;
– nakup opreme ali rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin ali opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu;
– stroški prehrane (razen nakupa hrane, ki se deli na taborjenjih, letovanjih ali v humanitarne namene);
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
10. člen
Izvajalci programov so dolžni te izvajati v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Medvode lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Izvajalec, ki krši določila pogodbe, naslednje leto ne more kandidirati na javnih razpisih Občine Medvode.
Izvajalci lahko z istim programom kandidirajo le na enem javnem razpisu Občine Medvode v proračunskem letu.
11. člen
Prijavljene predloge programov obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik občinske uprave Občine Medvode. Komisija se imenuje za leto financiranja. Ima predsednika in dva člana.
Komisijo sestavljajo:
– en član, predstavnik s področja socialnega varstva;
– dva člana, ki ju predlaga občinska uprava Občine Medvode.
Komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog izbora programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Predstojnik občinske uprave Občine Medvode s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
12. člen
Izvajalci lahko v letu financiranja na javni razpis prijavijo:
– en program poslovanja izvajalca s sedežem na območju Občine Medvode, ki se točkuje z merili iz 1., 6., 7. in 12. točke 13. člena tega pravilnika;
– največ dva projekta izvajanja socialnega varstva občanov Občine Medvode (največ dva programa letno), ki se točkuje z merili iz 1. do 12. točke 13. člena tega pravilnika.
Skupni znesek razdeljenih sredstev za programe poslovanja v letu financiranja ne sme preseči 10 % vseh razpisanih sredstev.
Sofinanciranje posameznega programa s strani občine ne sme preseči 80 % celotne vrednosti programa.
13. člen
Merila za vrednotenje programov s področja socialnega varstva:
1. število članov (za društva) ali število uporabnikov (druge organizacije) izvajalca programa, ki imajo stalno prebivališče v Občini Medvode:
– do 25 članov oziroma uporabnikov – 1 točka,
– od 26 do 50 članov oziroma uporabnikov – 2 točki,
– od 51 do 100 članov oziroma uporabnikov – 3 točke,
– 101 in več članov oziroma uporabnikov – 4 točke;
2. skupno število članov (za društva) ali skupno število uporabnikov (druge organizacije) izvajalca programa, ne glede na prebivališče ali državljanstvo:
– do 100 članov ali uporabnikov – 0 točk,
– od 101 do 500 članov ali uporabnikov – 1 točka,
– 501 in več članov ali uporabnikov – 2 točki;
3. izvajalec ima sedež v Občini Medvode (1 točka);
4. ustrezna finančna konstrukcija programa v skladu z 8. členom tega pravilnika (1 točka);
5. program ima postavljene jasne cilje, ki zagotavljajo njegovo kakovostno izvajanje:
– nima jasnih ciljev (0 točk),
– ima deloma jasne cilje (1 točka),
– ima popolnoma jasne cilje (2 točki);
6. v izvajanju programa sodeluje:
– do vključno pet prostovoljcev (0 točk),
– več kot pet prostovoljcev (1 točka),
– več kot deset prostovoljcev (2 točki);
7. program izvajalca se neprekinjeno izvaja daljše časovno obdobje ali najmanj tri leta (1 točka);
8. program izvajalca bo v letu sofinanciranja izveden v:
– enem dnevu (0 točk),
– več kot enem dnevu (1 točka),
– več kot enem mesecu (2 točki);
9. program izvajalca je novost na področju socialnega varstva v Občini Medvode oziroma za občane Občine Medvode (1 točka);
10. program izvajalca je za člane ali uporabnike brezplačen (1 točka);
11. program izvajalca združuje različne izvajalce s sedežem v Občini Medvode:
– ne združuje drugega izvajalca (0 točk),
– poleg izvajalca združuje še enega ali dva izvajalca (1 točka),
– poleg izvajalca združuje še tri ali več izvajalcev (2 točki);
12. izvajalec vodi evidenco in sporoča število prostovoljnih ur na AJPES, ter je v preteklem razpisnem letu zabeležil sto ali več teh ur (1 točka).
14. člen
Razpisana sredstva se med izvajalce, ki so se prijavili na javni razpis, razdelijo tako, da se programi izvajalcev ovrednotijo z ustreznimi števili točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsak program posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu programu oziroma upravičencu.
Občina Medvode lahko v primeru velikega števila prijav predlagateljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-38/2016-2
Medvode, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost