Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, stran 1200.

  
Na podlagi 41., 42. in 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – uradno prečiščeno besedilo, 39/13, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 12. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod, pri predstavnikih delavcev zavoda pa na njihovo delovno razmerje v zavodu.
Postopek imenovanja oziroma volitev se prične največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom. O pričetku postopka sprejme sveta zavoda sklep, s katerim seznani zbor delavcev, predsednika sveta staršev in ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov. Hkrati sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev zavoda in staršev, s katerim določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda in imenuje volilno komisijo. Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v zavodu. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
Če svet zavoda ne sprejme sklepov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku, določenim s prejšnjim odstavkom, to stori ravnatelj zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj skladno s svojimi akti. Predstavnike ustanovitelja imenuje v roku 60 dni od prejema sklepa o pričetku postopka imenovanja oziroma volitev v svet zavoda.«
2. člen 
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo in razrešujejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom, pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev matične osnovne šole, enega izmed delavcev podružnic in enega izmed delavcev vrtca. Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi delavci šole razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor in najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo in volijo ločeno delavci matične šole, delavci podružnic in delavci enot vrtca.«
3. člen 
Doda se nov 12.b člen, ki se glasi:
»Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenem v tem odloku in pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Izmed predstavnikov sveta staršev šole se v svet zavoda izvoli enega predstavnika staršev matične šole in enega predstavnika staršev podružničnih šol, enega predstavnika staršev v svet zavoda pa izvolijo izmed svojih članov predstavniki staršev v svetu staršev vrtca. Vsak član sveta staršev ali starši posameznega oddelka šole ali vrtca na podlagi sklepa, ki ga starši sprejmejo na oddelčnem sestanku z večino glasov navzočih staršev, lahko predlaga kandidata za člana sveta zavoda. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.«
4. člen 
Doda se nov 12.c člen, ki se glasi:
»Svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije morajo k imenovanju podati pisno soglasje. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, potrjuje kandidature, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi tehnično delo v zvezi z volitvami in glasovanje na volišču ter ugotavlja rezultat glasovanja, ga razglasi in poda poročilo o poteku volitev. Volilna komisija o načinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Glasovnice so ločene za predstavnike sveta staršev in predstavnike delavcev zavoda matične šole, podružnične šole in vrtca.
Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz matične, podružničnih šol in vrtcev po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvišje število glasov. Če sta dva kandidata ali več kandidatov dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če se situacija ponovi, odloči žreb, ki ga izvede volilna komisija.
Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela poročilo, ki ga objavi na običajnem oglasnem mestu v zavodu in ga predloži predsedniku sveta šole in ravnatelju.«
5. člen 
Spremeni se 15. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– sam zahteva razrešitev,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– je razrešen.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ.
Svet zavoda na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja o razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz tretje alineje prvega odstavka te točke sprejme ugotovitveni sklep, da je članu prenehal mandat v svetu, pri čemur ugotovi tudi datum prenehanja mandata. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. V primeru, da preneha mandat predstavniku delavcev zavoda ali staršev, najkasneje v osmih dneh razpiše nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.«
6. člen 
Doda se nov 15.a člen, ki se glasi:
»Delavci zavoda in starši lahko v času mandata razrešijo svoje predstavnike v svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odločanju krši predpise ali ne izpolnjuje obveznosti člana sveta zavoda.
Predstavnike ustanovitelja lahko razrešijo pristojni organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razrešitvah njihovih predstavnikov.
Postopek razrešitve predstavnikov delavcev zavoda oziroma staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni predlog za razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10% vseh volilnih upravičencev v določenem volilnem telesu. Če predlog za razrešitev ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta zavoda vrne predlagatelju v dopolnitev.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za sam odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan glasovanja. Če je predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa mora razpisat glasovanje najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določila, ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda.
O razlogih za razrešitev mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za katerega se predlaga razrešitev, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se postopek ustavi.
Član sveta zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja o razrešitvi, v nasprotnem primeru član sveta zavoda nadaljuje z mandatom.
Razrešenemu članu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu za razrešitev člana sveta zavoda.«
7. člen 
Spremeni se 17. člen odloka, tako da se v prvi alineji drugega odstavka beseda »oziroma« nadomesti z besedo »in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter konstituiranja novoizvoljenega Sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Zavod uskladi pravila oziroma druge splošne akte zavoda v skladu s tem odlokom v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-145/2015-13-(47/10)
Kranj, dne 27. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost