Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

361. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 5«, stran 1185.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/12, 108/09 ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12) in 43/11 – ZKZ-C) in 10. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 5« 
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta 
Proces urbane prenove starega mestnega jedra Celje zajema tudi območje, ki ga veljavni izvedbeni prostorski akt imenuje »kare 5«. Obravnavano območje obsega prostor med Prešernovo, Gubčevo, Cankarjevo in Stanetovo ulico. Aktualni zazidalni načrt predvideva prenovo stanovanj, obnovo in delno ozelenitev dvorišč, zaustavitev širjenja neprimernih dejavnosti ter izgradnjo stanovanj na podstrešjih. Ob tem se pojavlja problem s parkirišči za nova stanovanja, saj so prostorske možnosti omejene. Pobudo za nov prostorski akt je podal investitor prenove objekta Železninar ob Stanetovi ulici, ker želi za obstoječa in nova stanovanja zagotoviti dodatna parkirna mesta, in sicer pod dvoriščem, kar pa s prostorskim aktom ni predvideno.
Namen izvedbe novega prostorskega akta je:
– podati pogoje za urbano prenovo območja,
– podati pogoje za umestitev garažne kletne etaže;
– predvideti gradnjo novih objektov in za to potrebne infrastrukture.
Območje OPPN 
Obravnavano območje obsega prostor med Prešernovo, Gubčevo, Cankarjevo in Stanetovo ulico in povzema meje »kareja 5«, kot ga določa veljavni Odlok o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08).
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08),
– Strokovne podlage za projekt reurbanizacije starega mestnega jedra Celje (RC Planiranje d.o.o., št. proj. 065/04/05/06, april 2007),
– Strategijo razvoja starega mestnega jedra Celja. Celje, februar 2015.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
Roki za pripravo 
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2016.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo na njihovo področje.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
Pripravljavec prostorskega akta je Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo. Pobudnik prostorskega akta je Merkscha furnirnica d.o.o., Celje, ki zagotovi projekt za postopek sprejemanja prostorskega akta in druge strokovne podlage ter okoljsko poročilo, če bo to izhajalo iz smernic in odločb nosilcev urejanja prostora. Poleg tega zagotovi tudi geodetske podlage za izdelavo prostorskega načrta.
Po sprejemu prostorskega akta je načrtovalec dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2015
Celje, dne 3. novembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.