Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 023-4/2015/1 Ob-3685/15, Stran 2234
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo osnovnih sredstev 
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh osnovnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec):
a) nevozno osebno vozilo proizvajalca oziroma znamke Renault Megane, registrska oznaka LJ 96-3AH, leto nabave 2005, število prevoženih km 116.450. Vozilo se nahaja na lokaciji ZZZS OE Kranj, Zlato polje 2, Kranj. Kontaktna oseba za ogled vozila in dodatne informacije: Marjan Jerala, marjan.jerala@zzzs.si, 04/23-70-308, 031/645-412. Izhodiščna cena vozila je 600,00 €.
b) počitniška prikolica ADRIA 450S, letnik 1990, dimenzije 4,5 m x 2,2 m, število ležišč 2+2. Prikolica se nahaja na lokaciji Kamp Fiesa, Fiesa 57b, Piran. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tibor Karatič, tibor.karatic@zzzs.si, 02/53-61-545, 041/900-702.
Izhodiščna cena prikolice je 210,00 €.
2. Vsebina ponudbe:
Zainteresirani ponudnik mora v ponudbi navesti osnovne podatke (ime, priimek za fizično osebo ali naziv pravne osebe, naslov, davčno številko, odgovorno osebo za podpis pogodbe, telefon …) in ponudbeno ceno (kupnino) za posamezno osnovno sredstvo, ki mora biti višja od izhodiščne cene.
3. Rok in način oddaje ponudb:
Rok za oddajo ponudb je torek, 12. 1. 2016, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba – prodaja osnovnih sredstev 2015«.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja osnovnih sredstev bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na osnovnih sredstvih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Osnovni sredstvi se prodajata po načelu »videno–kupljeno«.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek, 12. 1. 2016, ob 11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
6. Višina kupnine in merilo za izbor:
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezno osnovno sredstvo.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne vrednosti osnovnih sredstev.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih z DDV. Posamezno osnovno sredstvo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to osnovno sredstvo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo osnovno sredstvo prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
Prodajalec si pridržuje pravico, da osnovnih sredstev ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek odprodaje.
Prodajalec bo vse ponudnike najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri, obvestil o ceni, za katero je osnovno sredstvo prodal.
7. Sklepanje kupoprodajne prodajne pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od izstavitve računa.
Izročitev osnovnega sredstva in prenos lastninske pravice na kupca se izvrši po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani kupca. Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. Kupec je dolžan odpeljati kupljeno osnovno sredstvo najkasneje v treh dneh po celotnem plačilu kupnine.
9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
10. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost