Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 330-330-46/2015 Ob-3678/15, Stran 2230
Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13)), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15 in 88/15); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2016
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2016.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno ali začasno bivališče na območju Občine Krško,
– posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hišno številko,
– za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2016 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se oddajo v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine.
8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost