Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Ob-3684/15, Stran 2227
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljam
javni razpis 
za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2015-3 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (AV) del, televizijskih nanizank oziroma nadaljevank (18 x 25 minut), ki so izvorno producirane s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj AV dela – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno tipkano stran.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela.
11. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu: njen spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (kolikor je pomembna za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za določena dejanja.
12. Projekt – Izraz za AV delo, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Urani list RS, št. 105/01) ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravnomočno priznana.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjega AV dela: televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke – 18 delov (programskih kosov) po 25 minut.
Nanizanka oziroma nadaljevanka naj bo iz sodobnega življenja in lahkotnejšega žanra, napisana na ustrezni jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni televiziji. Vodilna tema naj bo konkreten problem ali situacija iz sodobne slovenske družbe. Teme lahko obsegajo izzive, ki jih občutijo mlajši ljudje, ki se vključujejo v svet odraslih, družine ali starejše generacije. Tema je lahko tudi dogajanje v specifičnih okoljih ali družbenih skupinah, skozi katero je moč razviti simptomatiko današnje slovenske družbe in medčloveških odnosov (pisarniško okolje, medijske hiše, občinski uradi, oglaševalske agencije ipd.). Glavni motiv nanizanke oziroma nadaljevanke naj bo obdelan skozi prepričljivo značajsko oblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo z izzivi in jih razrešujejo na svež, po možnosti nepredvidljiv način. Zaželena je nadgradnja v smer duhovitosti in ironičnosti, vsebina in izvedba nanizanke oziroma nadaljevanke pa naj bosta primerni za široko ciljno občinstvo vseh generacij in morata upoštevati načela družinskih programov (brez nasilja, spolnosti, mučenja živali, zlorabe otrok, spodbujanja kajenja in pitja alkohola ter uporabe drog).
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost razpisanih sredstev znaša 540.000,00 EUR z vključenim DDV na celotno AV delo, oziroma 30.000,00 EUR z vključenim DDV na posamezni programski kos.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje obvezne podatke o prijavitelju in AV delu, ter obvezne izjave prijavitelja (prijavni obrazec),
– obrazec finančnega predračuna AV dela,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelji so neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15).
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti (pogodbene, finančne itd.) do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
e) Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave še ni realizirano oziroma dokončano.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji morajo vloge obvezno oddati na prijavnem obrazcu RTV SLO iz dokumentacije razpisa, ki ga ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu podpišejo in žigosajo, če poslujejo z žigom. Prijavnemu obrazcu morajo prijavitelji obvezno predložiti tudi:
– podpisani finančni predračun projekta (obvezno oddati na obrazcu št. 1 RTV SLO),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del dokumentacije razpisa),
– sinopsis (odda se za vseh 18 programskih kosov),
– scenarij (odda se za prve tri programske kose),
– režijsko eksplikacijo (odda se splošna režijska eksplikacija za celotno AV delo),
– karakterizacijo glavnih likov,
– pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim režiserjem in direktorjem fotografije, iz katerih izhajajo: obdobje sodelovanja, ki je skladno s terminskim načrtom realizacije AV dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih pravic na prijavitelja, skladen z zahtevami razpisa in vzorca pogodbe o odkupu AV dela,
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del: šifra J59.110, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na elektronskem nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava. Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od 24. 12. 2015 do 8. 4. 2016. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 8. 4. 2016.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 8. 4. 2016 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 8. 4. 2016 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2015-3 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme, karakterizacija glavnih likov, sporočilnost in angažiranost, primernost za ciljni krog gledalcev, reference scenarista/-ov) – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja in ustreznost režijske eksplikacije – do 15 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega AV dela, kolikor strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa AV del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih AV del pozove, naj pristopijo k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih AV del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letih 2016/2017.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun, terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del: AV dela bodo realizirana v obdobju 2016/2017.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija 

AAA Zlata odličnost