Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 1101-11/2015 Ob-3699/15, Stran 2225
Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11), spremembi Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS- Mednarodne pogodbe, št. 3/15) 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 16. 7. 2015 ter Rebalansom Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. 9. 2015 in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis 
za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2017, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA) ter državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2017 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2017/2018.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša 200.000,00 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
– štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini:
– 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
– 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.
4. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru programa Fulbright generacije 2017 s strani pristojnega organa v ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na podlagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavitelj sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti vsaj tri ponudbe različnih prevoznikov za povratno letalsko vozovnico od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove, pri čemer lahko sklad poleg ponudb, ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi druge ponudbe.
Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipendijo iz druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, morajo predložiti tudi potrdilo o višini štipendije, kot jo določi pristojni organ v ZDA in iz katerega mora biti razvidno, da v ZDA ne bodo upravičeni do štipendije.
Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti potrdilo o državljanstvu ali fotokopijo potnega lista.
Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati overjen prepis ali originalno listino na vpogled. Oddane dokumentacije sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih prijav do porabe sredstev.
Če zaprošena vrednost zadnje prijave presega še razpoložljiva sredstva, se temu prijavitelju dodeli le sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Če bo na isti dan prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje, katerih skupna zaprošena vrednost presega še razpoložljiva sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju dodeli sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
7. Obravnavanje prijav in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo. Dokončna odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši:
– za letalski prevoz neposredno ponudniku s plačilom računa, predračuna, ponudbe ali druge ustrezne listine, ki jo izda ponudnik in se glasi na sklad1;
1 velja samo za državljane RS, ki imajo status študenta in niso v delovnem razmerju ter ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v RS ali v tujini
– za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh po dokončnosti odločbe,
– za stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS pri ZZZS neposredno ZZZS na podlagi izdanega računa, oziroma če je upravičenec sam pokril te stroške, v obliki povračila praviloma v 15 dneh po predložitvi ustreznih dokazil.
Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun upravičenca, odprt pri banki v RS, drugim upravičencem pa na osebni račun odprt pri banki v RS ali v tujini.
Če državljan RS sam plača stroške iz prve alineje drugega odstavka te točke razpisa, se znesek povrne na osebni račun upravičenca praviloma v 15 dneh od prejema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije računa, ponudbe ali predračuna, ki je bil podlaga za plačilo, iz katerega morajo biti razvidni podatki o letu in potniku, in dokazila o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega poslovanja).
8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka gostovanja najkasneje v 15 dneh po nastopu gostovanja,
– izvesti gostovanje v okviru programa Fulbright generacije 2017 v dogovorjenem trajanju,
– skladu v 30 dneh po opravljenem gostovanju predložiti vsebinsko poročilo o gostovanju, potrjeno s strani gostujoče institucije,
– sklad obveščati o morebitnih spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo gostovanja, v 8 dneh od nastanka spremembe oziroma od dne, ko je za tako spremembo izvedel,
– skrbeti za točnost in ažurnost vseh podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje sredstev, kontaktnih podatkov ter drugih informacij.
Za mesec gostovanja se šteje vsak polni mesec gostovanja. Polni mesec gostovanja se konča z dnevom v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem prvega dne nastopa gostovanja, ustreznost trajanja se šteje z vsakim začetim mesecem gostovanja.
Če bo gostovanje trajalo manj mesecev od dogovorjenega in odobrenega števila mesecev gostovanja, mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste mesece gostovanja, ki ne bodo realizirani. Upravičenec je dolžan vrniti celotna izplačana sredstva, če se ugotovi, da je v kateri koli prijavi navedel napačne, neresnične ali zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo sklad izdal odločbo, praviloma po uradni dolžnosti.
Sredstva iz prejšnjega odstavka mora upravičenec vrniti v višini, preračunani skladno z gibanjem cen življenjskih potrebščin, v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo.
Če upravičenec ne vrne dolgovanega zneska v roku iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg navedenega zneska plačati tudi zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti vračila dolgovanega zneska do dneva vračila v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si. Dokumentacijo je možno prevzeti tudi osebno na sedežu sklada na Dunajski 22, Ljubljana, v poslovnem času.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2017 – 209. JR«.
Prijave so oproščene plačila upravne takse skladno z 9. točko prvega odstavka 24. člena oziroma 26. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J).
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 28. septembra 2018.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu sklada v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa ali bodo vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje prijave, mora o tem pisno obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

AAA Zlata odličnost