Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 1101-3/2015-7 Ob-3693/15, Stran 2224
Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 16. 7. 2015, in Rebalansom Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. 9. 2015, ter Direktivo Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (Ur. l. L 016, 23. 1. 2004), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis 
sofinanciranja podoktorskega študija na European University Institute (EUI) za leto 2016 (200. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (v nadaljevanju: EUI) enemu vlagatelju, ki bo na podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj vpisal v študijskem letu 2016/2017.
2. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Vrednost javnega razpisa je 30.000,00 EUR.
Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) višini:
– 2.475,00 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
– 300,00 EUR (bruto) enkratno za potne stroške.
3. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU), če izkaže vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja štipendijo,
– delavec migrant EU, ki je državljan druge države članice EU, če je zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali njihov vzdrževani družinski član,
– obmejni delavec, ki je državljan države članice EU in prebiva v drugi državi članici EU, če je zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali njihov vzdrževani družinski član,
– državljan tretjih držav, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora posamezen vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– je v študijskem letu 2016/2017 sprejet na podoktorski študij na EUI in bo v tem študijskem letu program tudi obiskoval,
– hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
– v Republiki Sloveniji ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje na podlagi drugih predpisov.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj, ki mu bo sofinanciranje dodeljeno, izpolnjevati celoten čas podoktorskega študija.
4. Dokumentacija
Vlagatelj mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora vlagatelj priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
4.1. dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 3. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za sofinanciranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen status osebe, katere vzdrževani član je in status vzdrževanega družinskega člana. Državljanom Republike Slovenije tega ni potrebno dokazovati;
4.2. potrdilo o sprejemu na podoktorski študij na EUI v študijskem letu 2016/2017.
5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba.
Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev oziroma mest, se bo za odločitev o izbiri vlagatelja uporabilo merilo višje povprečne ocene na zadnjem izobraževanju, ki je bilo ocenjevano z ocenami, ki jih je posamezen vlagatelj prejel do 31. 12. 2015 na podlagi dokazil, kot so določena v naslednjih dveh odstavkih.
V primeru iz prejšnjega odstavka bo vlagatelj pozvan, da predloži original ali overjeni prepis uradnega potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah na 3 stopnji (doktorski študij), ki jih je pridobil do 31. 12. 2015.
Če izobraževanje iz prejšnjega odstavka ni bilo ocenjevano z ocenami, bo moral vlagatelj predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil vlagatelj vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.
Če je vlagatelj ocene iz prejšnjih dveh odstavkov pridobil izven Republike Slovenije, mora predložiti uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica).
6. Pooblastilo: vlagatelj, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje pogodbenega razmerja.
7. Rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izbora prvega vlagatelja, vendar najkasneje do vključno 31. 3. 2016.
Vlagatelji morajo vlogo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 200. javni razpis).
Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer v poslovnem času.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in čas, ko sklad prejme vlogo, šteje dan in čas oddaje na pošti.
Vloge, vložene po izboru enega vlagatelja oziroma poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bodo dopolnili v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi, bo sklad njihove vloge zavrgel.
Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo podpisane z kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ne bodo upoštevale.
Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J), takse prosta.
8. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o začetku podoktorskega raziskovalnega izobraževanja v študijskem letu 2016/2017, ki ga izda EUI, sklad z izbranim vlagateljem sklene pogodbo o sofinanciranju.
Nakazilo je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe s sofinanciranju, s katero bodo podrobneje urejene tudi druge obveznosti.
Nakazilo se praviloma izvede v dveh obrokih, in sicer:
– prvi obrok se izplača v koledarskem letu, v katerem je bilo odobreno sofinanciranje, in sicer za obdobje od začetka upravičenosti do konca koledarskega leta, v katerem je bilo sofinanciranje odobreno,
– drugi obrok se izplača v naslednjem koledarskem letu, in sicer v 30 dneh od začetka koledarskega leta, za obdobje od začetka naslednjega koledarskega leta do zaključka obdobja upravičenosti.
Sklad ob nakazilu iz prejšnjega odstavka po potrebi odvede ustrezne davke in prispevke skladno z davčno zakonodajo.
9. Pogodbene obveznosti
Vlagatelj je dolžan zaključiti podoktorsko raziskovalno izobraževanje v roku kot ga predpisuje EUI in po zaključku o tem skladu predložiti dokazilo o zaključku.
Podrobneje so druge obveznosti urejene s pogodbo o sofinanciranju in SPP.
10. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo vlagatelji dobijo na spletni strani sklada, www.sklad‐kadri.si ali na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi – 200. javni razpis ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu sklada oziroma na tel. 01/434‐58‐92.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

AAA Zlata odličnost