Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

Št. 4400-33/2015 Ob-3700/15, Stran 2221
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15 in 84/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja
javni razpis 
za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.
Razpisana sredstva
Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada znaša do 13.000 evrov v letu 2016.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa
Odprti
Objava in zaključek razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Cilj ukrepa
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o razpisu
INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Skladno z drugim odstavkom 11.č. člena Uredbe je predmet podpore tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.
2.2. Skladno s tretjim odstavkom 11.č. člena Uredbe se za škodni dogodek iz prejšnjega odstavka te točke šteje pogin živali zaradi izbruha vraničnega prisada (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukrepu IV).
3. Vlagatelji
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. Skladno z 11.d. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada v letu 2015;
– na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;
– vlagatelj je v zvezi s škodnim dogodkom pri ukrepu IV. vpisan v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI);
– vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.
4.6. Podpora se lahko uveljavlja največ za število živali, ki so na posameznem kmetijskem gospodarstvu poginile zaradi okužbe z vraničnim prisadom in so navedene v odločbi o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.
5. Finančne določbe
5.1. Skladno z prvim odstavkom 11.e člena Uredbe se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Skladno z drugim odstavkom 11.e člena Uredbe znaša finančna pomoč:
– 900,00 eura na poginulo kravo,
– 950,00 eura na poginulo telico, starejšo od dveh let,
– 1.100,00 eura na poginulega bika, starejšega od dveh let,
– 800,00 eura za poginulo goved, staro od enega do dveh let,
– 480,00 eura na poginulo goved, staro od 6 mesecev do enega leta,
– 250,00 eura na poginulega teleta, starega do 6 mesecev.
5.3. V skladu s četrtim odstavkom 11.e člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada le enkrat v treh letih.
5.4. Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka pri ukrepu IV, se zagotovijo sredstva v višini 13.000 evrov v letu 2016 iz razpoložljivih sredstev za ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu ob upoštevanju 24. člena zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.
5.5. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.6. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.2. Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije.
6.3. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
6.4. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme presegati 15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
6.5. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.6. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje v skladu s to uredbo lahko kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.7. Skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe, mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega 15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe EU/1408/2013 pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk (a) do (d) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Razpisna dokumentacija in informacije
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada.«
8.2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
8.3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
9.3. Pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, se za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka oddana na pošti.
9.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agencije, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni pisarni Agencije.
9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga oddana pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k razjasnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem razpisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost