Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Št. 478-0036/2015 Ob-3584/15, Stran 2127
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2015, objavljamo
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin 
1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail: obcina.komenda@siol.net.
2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1420* (4000 m2), 1425* (7782 m2) in 1424* (2697 m2), vse k. o. 1906 Suhadole (*op.: zemljišča s temi parcelnimi številkami so oblikovana s pogodbeno komasacijo, ki je v postopku podpisovanja). Zemljišča so v območju opuščene gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. Območje se ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09, 02/11). Zemljišče je delno že komunalno urejeno, v OPPN pa je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. Za gradnjo infrastrukture bo s kupcem predvidoma podpisana ustrezna pogodba o opremljanju, po kateri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji (kupci) to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi uporabnega dovoljenja predali občini. Po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skritih napak.
3. Izklicna cena znaša 70 €/m2 zemljišča. V ceno niso vštete davščine, ki jih plača kupec. V ceno ni vštet komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma poravnal na način, opisan v predhodni točki. Skupaj s ponudbo mora kupec predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % ponujene cene. Varščina se šteje v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za m2 zemljišča, ki pa ne more biti nižja od izklicne. Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 1 €/m2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno parcelo ali za več parcel, pri čemer ima ob enaki ponujeni ceni prednost interesent, ki kupuje več parcel. Če bo več ponudnikov oddalo enakovredne ponudbe, bo prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja.
4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – Ne odpiraj« se lahko oddajo do 22. 12. 2015 do 10. ure, v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno šteje ponudba s poštnim žigom najkasneje 21. 12. 2015. Ponudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za pravne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika pogodbe),
– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora biti izraženo, za katere parcele je kupec zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),
– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS oziroma EU,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, ki ga izda DURS,
– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Komenda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene v tem razpisu),
5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 30 dni od roka za oddajo.
6. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2015 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo obravnavale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem ponudb izkazati s pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Komenda. Komisija bo svoje odločitve ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po odpiranju.
7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po prejemu pisnega sporočila sklenjena kupoprodajna pogodba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Možno je tudi obročno plačilo, pri čemer se kupljene nepremičnine v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po plačilu celotne kupnine. Če ponudnik podpis pogodbe zavrne, se varščina ne vrača.
8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe in lahko vse do podpisa te pogodbe brez odškodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi postopek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih spletnih straneh.
Občina Komenda 

AAA Zlata odličnost