Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Ob-3585/15, Stran 2125
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 – ZUJF-C, 14/15, 46/15, 55/15), razpisa Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske Komisije za zbiranje predlogov za financiranje projektov, ki so namenjeni izvajanju splošnih storitev za zagotavljanje varnejšega interneta »Generične storitve varnejšega interneta (CEF-TC-2015-1)«, (Izvedbeni sklep Komisije C(2014) 9490), (2015/C/362/09), Uradni list Evropske Unije (C362/16), objavlja
javni poziv 
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo Evropske komisije za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2015 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnejšega interneta«
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-52-00, faks 01/400-53-21, http://www.mizs.gov.si/, e-pošta: gp.mizs@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
V skladu z določbami Zakona o državni upravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, izobraževanja odraslih, znanosti, raziskovanja, športa, informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Izvajanje programov na področju informacijske družbe koordinira Direktorat za informacijsko družbo, ki v tej vlogi spremlja izvajanje Evropske digitalne agende v Sloveniji. Direktorat za informacijsko družbo med drugim skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju zagotavljanja varnejšega interneta za otroke in takšne aktivnosti tudi (so)financira.
Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske Komisije je 31. 10. 2015 v Uradnem listu Evropske Unije (C362/16) objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2015 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnejšega interneta«. Celotna razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-safer-internet-2015-cef-tc-1
Splošni cilj javnega povabila je vzpostavitev in nadaljnje sofinanciranje generičnih storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, kot so opredeljene v samem razpisu« CEF-TC-2015-1: Generične storitve varnejšega interneta« na straneh 1-3. Celotno besedilo razpisa je na voljo prek povezave: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_call-text_safer_internet_final_301015_for_publication.pdf
Glavni namen je nadaljnja podpora nacionalnim generičnim storitvam s področja varnejšega interneta, ki bodo omogočale delovanje:
– Centra za osveščanje otrok, njihovih staršev ter učiteljev o prijazni in varni rabi interneta, ki bo na podlagi izboljšanih repozitorijev digitalnih gradiv omogočal razvoj in adaptacijo specifičnih storitev in gradiv za osveščanje v sodelovanju z ostalimi nacionalnimi deležniki (šolami, industrijo).
– Linijo za pomoč, t.j. telefonsko številko za klic v stiski, kjer se lahko staršem in otrokom svetuje, kaj storiti v primeru škodljivega stika (zapeljevanja otrok, spletne zlorabe), škodljivega vedenja (ustrahovanja, sovražnega govora, sekstinga) ter škodljivih spletnih vsebin.
– Spletno prijavno točko za prijavo nelegalnih spletnih posnetkov spolnih zlorab otrok, in, po potrebi, za prijavo rasističih in ksenofobnih spletnih vsebin.
Kot je pojasnjeno v besedilu razpisa (na 9. in 10. strani dokumenta, ki je dosegljiv na: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_call-text_safer_internet_final_301015_for_publication.pdf)
Evropska Komisija sofinancira projekte generičnih storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, v višini do 50 % upravičenih stroškov za obdobje 30 mesecev.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi instrument za povezovanje Evrope, ter za zagotovitev delovanja nacionalne platforme za varnejši internet, želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme za varnejši internet.
Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, in sicer v višini do 340.000,00 EUR.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijaviteljev na javni razpis Evropske Komisije izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.
Do koriščenja sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo upravičen samo tisti posamezni prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran in najbolje ocenjen s strani Evropske komisije.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričakuje od prijavitelja, da bo predložil osnutek programa in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda za prijavo na javni poziv Evropske Komisije.
Prav tako morajo prijavitelji ob predložitvi zaprosila obvezno posredovati tudi ustrezno izpolnjen obrazec A2.3. (obrazec je potrebno predhodno izpolniti skozi spletni prijavni sistem TenTEC in ga nato natisniti), po enega za vsakega člana konzorcija, v primeru, da projekt sestavlja konzorcij večih partnerjev. Natančna navodila, kako izpolniti ta obrazec, se nahajajo v navodilih za prijavitelje (CEF Telecom 2015 Calls for proposals, Guide for Applicants) na https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_guide_for_applicants_cef_telecom_superfinal_301015.pdf.
Izpolnjen, ustrezno podpisan in ožigosan obrazec A2.3, s katerim prijavitelji potrjujejo podporo države prijavi projekta, je eden izmed osnovnih pogojev za uspešno prijavo projekta. Projekt, ki tega pogoja ne bo izpolnjeval, bo avtomatično izločen iz nadaljnjih postopkov evalvacije (glej str. 5 v besedilu razpisa).
3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva bodo na voljo na proračunski postavki 769210 (Informacijska varnost) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2016, 2017 in 2018.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava zaprosila
a) Rok za predložitev zaprosila:
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 5. 1. 2016, do 14. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Sestava zaprosila:
V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki v projekt. Obvezna priloga je tudi izpolnjen in ustrezno podpisan in ožigosan obrazec A2.3. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis Evropske Komisije za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2015 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnejšega interneta«, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-safer-internet-2015-cef-tc-1
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri: prijavitelj ali konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 7 delovnih dni od preteka roka za predložitev zaprosila. Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo obravnavana.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost