Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Št. 369-1/2015-7 Ob-3558/15, Stran 2120
Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) in 12. člena Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2015, 55/2015) Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk
1. Koncedent: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.
2. Predmet razpisa: izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in oskrbe z energijo v objektih koncedenta.
3. Objekti v lasti koncedenta, kjer se bo izvajala koncesija: Osnovna šola Majšperk, Osnovna šola Majšperk – enota Ptujska Gora, Osnovna šola Majšperk – enota Stoperce, Osnovna šola Majšperk – vrtec, Kulturno – poslovni center Majšperk, Športni park Majšperk. Območje izvajanja se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje 15 let od pričetka izvajanja glavne storitve, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Pripravljalne storitve morajo biti izvedene najkasneje do 1. 6. 2016.
5. Vrsta postopka: koncedent bo izbral koncesionarja ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP.
6. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju: natančnejše opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji za predložitev skupne vloge: vlogo lahko predloži skupina kandidatov, pri čemer mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu »Vloga« razpisne dokumentacije in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire zadevnega kandidata za koncesionarja ter vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Če kandidat oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge takšnega kandidata oziroma povezanih družb izločene iz postopka izbire koncesionarja. Prav tako bodo iz postopka izbire koncesionarja izločene vse vloge, pri katerih isti kandidat oziroma z njim povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni kandidat, drugič pa kot eden od kandidatov v skupnem nastopu. Če kandidat oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali če kandidat oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen kandidat oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen kandidat opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.
8. Merila: vloge kandidatov bodo ocenjene skladno z naslednjimi merili:
– neto sedanja vrednost prihrankov v celotni pogodbeni dobi: maksimalno število točk 60,
– odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih: maksimalno število točk 30,
– število predloženih referenčnih potrdil o referenčnih delih, ki zajemajo glavno storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov toplotne in električne energije na objektih v javni lasti s skupno vrednostjo pripravljalnih storitev vsaj 300.000,00 EUR brez DDV in trajanjem pogodbene oziroma koncesijske dobe najmanj 10 let, pri čemer se v merila ne štejejo tista, ki so potrebna za izpolnitev pogoja: maksimalno število točk 10.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim subjektom na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v sprejemni pisarni Občine Majšperk ali na spletni strani Občine Majšperk: www.majsperk.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati preko e-pošte: matic.sinkovec@majsperk.si.
10. Prijava na razpis: vloge kandidatov morajo biti pripravljene in oddane skladno z navodili iz razpisne dokumentacije, pri čemer se zahteva, da so vsi zahtevani dokumenti in priloge izpolnjene, kot to zahtevajo navodila posameznega obrazca ali kot izhaja iz njihovega besedila. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec »Ovojnica«.
11. Rok za oddajo vloge: vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na sedež koncedenta najkasneje do 27. 1. 2016 do 14.30, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
12. Odpiranje vlog in izdaja odločitve: javno odpiranje vlog bo 27. 1. 2016 ob 15.30 na naslovu sedeža koncedenta. O odločitvi o izbiri koncesionarja bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Občina Majšperk 

AAA Zlata odličnost