Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

Št. 4102-5/2015-2 Ob-3603/15, Stran 2108
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016
I. Predmet in cilji javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).
A. Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih:
1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. Programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informacijske in svetovalne programe, programe za obravnavo žrtev spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, preventivne programe na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi, programe telefonskega svetovanja za preprečevanje nasilja nad starejšimi.
2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti. Programi vključujejo programe terapevtskih skupnosti in druge programe, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centre za reintegracijo uporabnikov v družbo, programe za vzporedno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog (dnevni centri), programe sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, programe zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjševanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni centri), programe zmanjševanja škode na področju drog kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), programe zmanjševanja škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje s terenskim delom, programe za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na srečo, zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami, skupine za samopomoč).
3. Programi na področju duševnega zdravja. Programi, ki vključujejo stanovanjske skupine s celovito celodnevno podporo, prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, informacijske in svetovalne programe ter programe telefonskega svetovanja, programe dnevnih centrov, centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter programe zagovorništva.
4. Programi za brezdomce. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe s terenskim delom, sprejemališča, nastanitvene programe (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvene stanovanjske podpore).
5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. Programi vključujejo programe svetovalno skupnostnega socialnega dela za otroke in mladostnike, informacijske in svetovalne programe ter programe telefonskega svetovanja, programe koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samopomoči, dnevne centre za svetovanje, podporo in samopomoč, programe psihosocialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah, programe za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirane preventivne programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.
6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. Programi vključujejo programe medgeneracijskih središč, programe skupin za samopomoč, programe prostovoljskega dela starejših, programe za pomoč osebam z demenco in pomoč njihovim svojcem, programe zagovorništva za starejše.
7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe, programe podpore in izvajanja pomoči in samopomoči, programe namenjene ohranjanju socialnih veščin za gibalno ovirane invalide bivalne skupnosti, programe prilagojene za prevoze študentov invalidov.
8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu, dnevne centre, programe pomoči in samopomoči.
9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe ter delo na terenu, programe pomoči in samopomoči za ranljive skupine kot so: prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč, ipd.
B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (programi družinske terapije);
– programi rejništva;
– programi za prevoze invalidov, razen prilagojenih prevozov za študente invalide;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in občin;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
– programov, ki sicer izpolnjujejo vse splošne pogoje ter dosegajo zadostno število točk, če na določenem regijskem območju že obstaja program, ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5. 2012, sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013, sklep št. 4102-5/2013 z dne 26. 2. 2014, 4102-7/2014-13 z dne 16. 4. 2015). Ministrstvo šteje, da je posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij;
– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR glede na izračune iz točke VII. poglavja.
C. Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklopov, in sicer kot B in C programi.
Prijavitelj lahko prijavi programe v okviru obeh sklopov.
Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebini, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.
B programi
V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdobje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vključeni v delo programa in katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša 12.000,00 EUR ali več. Namen programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih veščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev.
Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.
C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2016 do 2020
V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene s tem javnim razpisom.
Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe (B in C programi):
1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma
– imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.
V primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik, gospodarska družba ali občina, bo prijava zavržena.
2. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa.
3. Ob vložitvi prijave se program na območju Republike Slovenije že izvaja.
4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko znaša največ 80 % vrednosti programa.
5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prilagojeno vozilo.
6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe.
7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega razpisa).
8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (možnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu in postopkom pritožbe.
9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili.
10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.
11. Program ima zagotovljeno kontinuirano izvajanje supervizije s strani supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo.
12. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo.
B. Posebni pogoj za B programe
B programi morajo imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2016, ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije.
C. Posebni pogoji za C programe
1. Program se izvaja že vsaj tri leta, pri čemer so dovoljene manjše modifikacije programa. Gre za program istega izvajalca ali za program, ki je bil sporazumno prenesen na novega izvajalca.
2. Programi, ki se že uspešno izvajajo, morajo imeti veljavno listino o verifikaciji.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljene prostore za izvajanje programa.
4. Strokovni vodja programa mora biti zaposlen za polni delovni čas.
5. Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva.
6. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti.
7. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2014 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti programu priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih.
8. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega razpisa.
III. Merila za izbor programov
Merila za izbor B in C programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za B programe (osnovna in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 32 točk. Maksimalno število točk za C programe (osnovna in dodatni merili) je 55 točk. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 55 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov doseglo enako število točk, bodo imeli prednost programi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu.
Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa in število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti.
– program ima izdelan celovit način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni sistem zunanjega evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator programa primerja doseganje ciljev znotraj sorodnih programov. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (6 točk),
– program ima izdelane druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija), iz katerih lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta način ne primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (4 točk),
– v programu samo delno izvajajo merjenje posameznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (2 točki),
– program nima izdelanega sistema evalviranja doseganja ciljev, ne meri sistemsko rezultatov programa ali uporabniki programa ne sodelujejo aktivno pri evalvacijskih obveznostih programa (0 točk).
5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja programa):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ali so v programu zaposleni kot laični delavci s V. stopnjo izobrazbe in imajo opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva (4 točke),
– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposleni laični delavci s V.,in VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka),
– program nima zadovoljive kadrovske strukture iz prve in druge alineje tega merila in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo glede na vsebino in obseg programa (0 točk).
6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev:
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % programa (6 točk),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % programa (4 točke),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v nižji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov (0 točk).
7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:
– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so vključeni prostovoljci (vsaj trije ali več), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, (manj kot trije), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
Dodatno merilo za ocenjevanje B programov:
1. Prijavitelj programa je bil v letu 2015 sofinanciran kot enoletni program s strani našega ministrstva:
– prijavitelj je bil v letu 2015 sofinanciran kot enoletni program (5 točk),
– prijavitelj ni bil v letu 2015 sofinanciran kot enoletni program (0 točk).
Dodatni merili za ocenjevanje C programov sta:
1. V programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce po 69. in 70. členu ZSV (dokazilo: potrdilo fakultete) v tekočem ali preteklem koledarskem letu:
– v programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce (2 točki),
– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce in sodelavce (0 točk).
2. Program je bil že sofinanciran kot večletni program v okviru prejšnjih razpisov:
– program je že bil sofinanciran kot večletni program 2 obdobji ali več (8 točk),
– program je že bil sofinanciran kot večletni program 1 obdobje (6 točk),
– program še ni bil sofinanciran kot večletni program (0 točk).
IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 je 4.000.000,00 EUR za vse programe skupaj.
Za B programe so predvidena sredstva v okvirni višini 2.000.000,00 EUR in za C programe v okvirni višini 2.000.000,00 EUR. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najvišje število točk, do porabe navedenih sredstev za posamezen sklop programov. V primeru, da ostanejo neporabljena predvidena sredstva za programe C, se ta sredstva prerazporedijo za B programe.
Programi se bodo financirali v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: 2485, 4072, 4074, 4075 in 5821.
Način sofinanciranja za C programe v obdobju od leta 2016 do 2020:
Za leto 2016 bo višina sredstev sofinanciranja za C programe določena s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 2017 do leta 2020 bo za izbrane C programe zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po izračunih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstojnica ministrstva izdala poseben sklep. Višina sredstev za stroške dela in posredne stroške v posameznem letu se z letno pogodbo določi glede na višino sredstev, ki bo objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2016 bo predstojnica ministrstva izdala sklep, s katerim bo določila obseg sredstev v letu 2016 za vse na tem razpisu izbrane programe ter programe, ki se sofinancirajo na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5. 2012, sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013, sklep št. 4102-5/2013 z dne 26. 2. 2014, sklep št. 4102-7/2014-3 z dne 16. 4. 2015).
Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo izda soglasje k spremembam.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena za stroške nastale do 31. 12. 2016, razen na podlagi predhodnega zaprosila izbranega prijavitelja programa za izdajo soglasja za podaljšanje obdobja porabe sredstev zaradi izjemnih okoliščin in pridobljenega soglasja s strani ministrstva, kot je določeno s pogodbo o sofinanciranju programa. V nasprotnem primeru mora izvajalec neporabljena sredstva vrniti.
VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sredstva največ v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni prihodki in predvideni odhodki v letu 2016.
A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo o plačilu,
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela),
– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane uporabnikov, stroški tiska, distribucije, ipd.
B. Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na javni razpis.
VII. Način določanja višine sofinanciranja programov
Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za stroške dela oseb in posredne stroške. Stroški dela oseb se izračunajo po naslednjih osnovah:
A. Osnove
¼ zaposlitve letno 522 ur
½ zaposlitve letno 1044 ur
celoletna zaposlitev 2088 ur
za strokovne vodje programov
7.750,00 EUR
15.500,00 EUR
31.000,00 EUR
za strokovne delavce
5.750,00 EUR
11.500,00 EUR
23.000,00 EUR
za laične delavce s VI. ali VII. st. izobrazbe
5.000,00 EUR
10.000,00 EUR
20.000,00 EUR
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe
3.750,00 EUR
7.500,00 EUR
15.000,00 EUR
Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva.
Stroški dela za vodje programa se odmerijo samo v večletnih programih – C programi. Stroški dela za vodjo programa se odmerijo pri vseh C – programih ne glede na število zaposlenih.
Pri C programih se lahko prijavitelju prizna strošek dela za enega strokovnega vodjo programa na enega do sedem zaposlenih, pri osmem zaposlenem na programu se za dva izmed osmih zaposlenih lahko prizna strošek dela drugega strokovnega vodje, pri petnajstem zaposlenem na programu se prizna strošek dela tretjega strokovnega vodjo itd.
Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delavci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.
Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku.
Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.
Pri B programih se odmerja stroške dela samo za strokovne in laične delavce.
Pri C programih se odmerja stroške dela za vodjo programa, strokovne delavce in laične delavce.
Odmere veljajo samo za zaposlene sofinancirane s strani ministrstva.
B. Posredni stroški
Izbranim B in C programom bodo na zahtevo odobreni posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega javnega razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela oseb.
Izbranim namestitvenim programom (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namestitveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne uživalce drog) se na zahtevo priznajo posredni stroški v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela oseb.
Izbranim programom za prilagojene prevoze študentov invalidov se na zahtevo v pavšalu priznajo posredni stroški v višini do 30 % priznanih stroškov dela oseb.
C. Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obsegom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za polovično vrednost stroška dela oseb in drugih stroškov.
1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja:
a. Za programe materinskih domov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 5 do 6 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe.
b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe.
c. Pri programih za obravnavno žrtev nasilja (informacijskih in svetovalnih programih) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur delovanja programa na dan in najmanj 30 kontinuirano in 50 občasno vključenih uporabnikov na leto, vendar se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.
d. Pri programih za obravnavno žrtev spolnega nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca za najmanj 30 kontinuirano in 50 občasno vključenih uporabnikov na leto, pri čemer mora program delovati najmanj 8 ur na dan, pri čemer je program uporabnikom dosegljiv redno vsak dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.
e. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 120 kontinuirano vključenih uporabnikov na leto, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki se v program na letni ravni vključi najmanj 24 ur.
f. Pri preventivnih programih na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za delovanje koordinatorjev in samopomočnih skupin, in sicer 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na posamezno statistično regijo in 150,00 EUR na vsako zunanjo samopomočno skupino, ki šteje od 8 do 12 udeležencev.
g. Pri programih telefonskega svetovanja za preprečevanje nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega svetovanja na dan, pri čemer mora biti svetovanje na voljo najmanj 6 ur dnevno (telefonsko svetovanje, internetno svetovanje), in sicer za najmanj 100 kontaktov mesečno. Pri programih telefonskega svetovanja za starejše bo izbran le en program, ki bo prejel najvišje število točk.
2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti.
2.1. Visokopražni programi:
a. Za visokopražne programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obravnavi, v katerih gre za 24 urno obravnavo uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2,5 strokovna delavca in 2,5 laična delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 8 vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer sta drugi in tretji laični delavec lahko tudi s V. stopnjo izobrazbe. Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden.
b. Za (visokopražne) terapevtske programe (komune), namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog, ki omogočajo nastanitev uporabnikov, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za 8 vključenih uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. Za strokovno spremljanje bivših uporabnikov se pri številu uporabnikov upošteva razmerje 1: 2.
c. Za terapevtske (visokopražne) programe brez nastanitve, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog ter dnevne centre, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno in najmanj 50 občasno ali enkratno vključenih uporabnikov v program na leto. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
d. Za sprejemne centre visokopražnih programov, ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spodbujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 15–20 različnih uporabnikov na mesec. Namesto strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden.
e. Za programe, namenjene preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na 25 različnih uporabnikov mesečno (od tega 15 kontinuirano vključenih), pri čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Na program se prizna strošek za največ 4 zaposlene. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
f. Za programe stanovanjskih skupin (6 do 8 uporabnikov), ki imajo težave zaradi zasvojenosti, v katerih gre za namestitev, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1/2 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe.
2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča in zavetišča za brezdomne uživalce drog …):
a. Za programe zavetišč s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, v katerih gre za 24 urno obravnavo uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 3 laične delavce s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 15 vključenih uporabnikov mesečno. Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega.
b. Za nizkopražne programe za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave (dnevni centri ali terensko delo) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, za najmanj 20 kontinuirano in 20 občasno vključenih uporabnikov na teden, vendar največ za 3 zaposlene na enoto (2 strokovna delavca in 1 laični delavec) pri čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 ure tedensko.
2.3. Programi povezani z alkoholizmom:
a. V programih za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 25 kontinuirano in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.
b. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživanja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 200 kontinuirano ali občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program (pisarne ali terensko delo) uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.
c. Pri programih za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju zaradi težav s pitjem alkohola staršev v primarnem družinskem okolju se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program uporabnikom dostopen vsak delavni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
d. Za programe, v katerih poteka delo v obliki rednih tedenskih srečanj skupin, v kateri je (8–12) uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 2.000,00 EUR na skupino. Pri skupinah, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, pa se odmeri 750,00 EUR na skupino. Za nad 30 delujočih skupin se prizna 0,5 strokovnega delavca (koordinatorja).
2.4. Programi na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na srečo, zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami ipd.):
a. Za programe za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja (dnevni centri, pisarne za svetovanje in informiranje), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuirano vključenih (najmanj 4 ur mesečno, v skupini pa 8 ur mesečno) in najmanj 10 občasno (najmanj 1 uro mesečno) ali enkratno vključenih uporabnikov na mesec, vendar ne več kot 5 zaposlenih na program. Program mora biti uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.
b. Za programe, namenjene identifikaciji in delu s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih z motnjami na področju drugih oblik zasvojenosti, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 0,5 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program (dnevnega centra ali delovanje pisarne za svetovanje in informiranje) uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
c. Za programe za osebe, ki imajo težave na področju drugih oblik zasvojenosti (dnevni centri, pisarne za svetovanje in informiranje ter terensko delo), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuirano vključenih (najmanj 8 ur mesečno) in najmanj 20 občasno (najmanj 2 uri mesečno) ali enkratno vključenih uporabnikov na mesec, in laičnega delavca z najmanj 5. stopnjo izobrazbe, pri čemer je lahko 3. ali 4. zaposleni laični delavec., vendar se ne prizna strošek za več kot 4 zaposlene na program. Program mora biti uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.
3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Pri stanovanjskih skupinah s celovito celodnevno podporo (16 ur) se na stanovanjsko skupino (4–6 uporabnikov) odmeri strošek dela za 4 zaposlene, in sicer 1 strokovnega delavca, 1 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, pri čemer sta ostala 2 laična delavca s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.
b. Pri prehodni stanovanjski skupini (4–6 uporabnikov) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na stanovanjsko skupino. V primeru več stanovanjskih skupin je lahko drugi zaposleni laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.
c. Pri odprtih stanovanjskih skupinah (8–10 uporabnikov) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca, pri čemer uporabnik lahko živi v stanovanjski skupini ali v samostojni enoti.
d. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuiranih uporabnikov, pri čemer je program za uporabnike odprt vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek največ 2 zaposlenih na posamezno lokacijo izvajanega programa za najmanj 24 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
e. Za programe psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delovanje pisarne uporabnikom dosegljivo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 2 zaposlena na posamezno lokacijo izvajanega programa. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 1 uro tedensko vključen v program.
f. Za programe zagovorništva se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 80 kontinuirano vključenih in 100 enkratno vključenih uporabnikov v program na leto, vendar ne več kot strošek za 1 zaposlenega na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 6 ur mesečno.
g. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). Prizna se strošek največ za 3 zaposlene na posamezni program, pri čemer se za vsako naslednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca odmeri strošek dela za laičnega delavca s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.
4. Programi za brezdomce:
a. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ strošek za 3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko drugi ali tretji delavec laični delavec s V., ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe, pri čemer je program odprt za uporabnike najmanj 6 ur na dan. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko,
b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 7 kontinuiranih uporabnikov mesečno. Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % stroškov dela, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe, vendar se prizna strošek za največ 6 zaposlenih na zavetišče.
c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 0,5 laičnega delavca s V., ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 10 uporabnikov mesečno, vendar ne več kot strošek 2 zaposlenih na program, pri čemer je drugi delavec lahko laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. Delo v nočnem času je vrednoteno v višini 150 % stroškov dela.
d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.
e. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno obravnavo ter terenskim delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ strošek za 4 zaposlene na program, pri čemer je lahko drugi, tretji ali četrti laični delavec s V. ali VI, VII. stopnjo izobrazbe, Program mora biti odprt najmanj 6 ur na dan. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko
5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:
a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek več kot 2 zaposlenih, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 20 ur mesečno, za občasnega pa se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno.
b. Pri programih svetovanja za otroke in mladostnike se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 80 svetovanj na mesec, pri čemer mora eno svetovanje trajati 1,5 ure. Program mora biti uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena.
c. Pri programih svetovalno skupnostnega socialnega dela za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v obliki strukturiranega skupinskega dela se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 1000 uporabnikov letno, pri čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Posamezni uporabnik mora biti vključen v program najmanj 8 ur mesečno. Na program se prizna strošek za največ 2 zaposlena na program in strošek za delovanje strukturiranih skupin v višini 350,00 EUR na skupino.
6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju:
a. Za programe medgeneracijskih središč, ki vključujejo organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje informacij, telefonsko svetovanje, izobraževanje, osveščanje in svetovanje, skrbijo za koordinacijo aktivnosti med različnimi izvajalci na področju starejših, za razvoj prostovoljstva in za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni delavec ali laični s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) za nad 1.000 vključenih uporabnikov letno, pri čemer je center posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se prizna strošek za največ 1 zaposlenega na medgeneracijsko središče.
b. Za programe dnevnih centrov za starejše se odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca ali laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na prijavljeni program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
c. Pri programih medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programih, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni delavec) za najmanj (zunanjih) 100 skupin in 1 koordinatorja (strokovni delavec) za najmanj 200 (notranjih) skupin. Za posamezno zunanjo skupino za samopomoč (od 8 do 15 uporabnikov), pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti, se glede na število uporabnikov odmeri 260,00 EUR na skupino, za posamezno notranjo skupino se odmeri 130,00 EUR na skupino.
d. Pri programih pomoči za osebe z demenco in pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela za 0,5 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 35 skupin in 260,00 EUR za posamezno skupino.
7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov:
a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za invalide, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju vsakodnevnih opravil, se odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca in največ 1,5 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za 4 vključene uporabnike v program na dan.
b. Pri programih namenjenih ohranjanju socialnih veščin za gibalno ovirane invalide se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar največ za 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.
Za senzorno ovirane invalide se odmeri strošek dela za1 strokovnega delavca na 20 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar strošek za največ za 1 zaposlenega na program.
Za osebe z gluhoslepoto se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca najmanj za 6 kontinuiranih uporabnikov, vendar največ za 3 zaposlene na program, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.
Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki niso vključeni v socialnovarstvene storitve, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov. V primeru, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju tudi druge invalidnosti, se v primeru, da so v program vključene vsaj 3 take osebe, doda še dodatni laični delavec, vendar največ 4 zaposlene na program, pri čemer je lahko 3 delavec laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.
c. Pri informacijskih in svetovalnih programih, programih koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samopomoči se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 60 uporabnikov, kontinuirano vključenih v programu, vendar največ za 1 zaposlenega v programu. V primeru oseb z gluhoslepoto se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuiranih uporabnikov vključenih v program, vendar največ za 2 zaposlena v programu. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.
d. Za prilagojene prevoze težje ali težko gibalno oviranih študentov invalidov, ki ne morejo uporabljati javnega prevoznega sredstva oziroma potrebujejo prilagojen prevoz, se odmeri strošek 3 laičnih delavcev s V. stopnjo izobrazbe za upravljanje prilagojenega vozila, (v katerem se lahko prevaža vsaj 4 osebe na invalidskem vozičku, istočasno), za najmanj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika se šteje oseba, ki ima status študenta in je redno vključena v študijski proces.
8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov:
a. Za dnevni center se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vključenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 5 ur, vendar največ 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela z uporabnikom na leto.
c. Za programe, v katerih poteka delo v obliki skupin, v kateri je (8–12) uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev ali pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 700,00 EUR na skupino.
9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva (prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.):
a. Pri svetovalno informacijskih programih se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 1600 ur neposrednega dela z najmanj 200 uporabniki, pri čemer mora biti 120 kontinuirano vključenih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
b. Pri programih za osebe v dolgovih in deložacijah: za individualno poglobljeno svetovanje se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za mesečno 12 vključenih uporabnikov, od tega 8 kontinuiranih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
c. Pri programih, namenjenih bivšim zapornikom: za individualno poglobljeno svetovanje se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za mesečno 12 vključenih uporabnikov, od tega 8 kontinuiranih, vendar ne več kot za 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
d. Za programe svetovanja, nudenja psihosocialne pomoči, opolnomočenja in zagovorništva migrantov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 200 vključenih uporabnikov na leto, od tega najmanj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov letno. Prizna se strošek največ za 3 zaposlene pri čemer je prva zaposlitev strokovni delavec, vsaka naslednja zaposlitev pa je lahko zaposlitev za laičnega delavca s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 4 ure mesečno.
e. Pri programih prostovoljstva se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca s V. VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 12.000 vključenih uporabnikov na leto, pri čemer mora biti kontinuirano vključenih najmanj 5000 uporabnikov na leto. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure mesečno.
f. Za programe žalovanja odraslih, otrok in mladostnikov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 1600 ur neposrednega dela z najmanj 200 uporabniki, od tega 100 kontinuiranih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2016-B ali obrazec 2016-C – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega programa, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju za leti 2015 in 2016 (s strani Zavoda RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa prijavitelja o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za B in C programe;
– za B programe zahtevo/potrdilo o vlogi za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije;
– prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje B programov, je dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slovenije do 21. 3. 2016. Šteje se, da je mnenje prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot priporočena pošiljka;
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po ZSV in laične delavce za B in C programe (za vse zaposlene, ki so jih prijavili v programu za sofinanciranje s strani ministrstva);
– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov), v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo za B in C programe;
– za C programe: fotokopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa za polni delovni čas, kar dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi;
– fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za leto 2016;
– za C programe – fotokopijo delovne knjižice, izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe ali drugo ustrezno potrdilo za vodjo programa za C programe;
– za C programe veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije;
– za C programe: dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);
– za C programe, katerih s strani AJPES-a potrjeni računovodski izkazi za leto 2014 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki: s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih;
– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa humanitarne organizacije ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali statusa društva v javnem interesu na področju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;
– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje izjave v prijavi na ta razpis, kot npr. za C programe fotokopijo potrdila fakultete o obvezni praksi študenta oziroma študentov, ipd.
2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve alineje 1. A točke II. poglavja;
– odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. A točke II. poglavja;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2014 od AJPES-a za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje C programov;
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce.
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave za javni razpis«.
V primeru dopolnitve le-to prijavitelji posredujejo na ministrstvo in na Socialno zbornico Slovenije, Koseška 8, 1000 Ljubljana.
4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Priporočljivo je, da je na ovojnici prilepljena ustrezno izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske ovojnice) razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave, kot je določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje prijave.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva 2016
Vsebina javnega razpisa: __________ (napišite, pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate)
Način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri sklop sofinanciranja se prijavljate: program B ali C)«.
5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Prijave z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju vrnjene.
6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za C programe je 6. januar 2016, rok za B programe je 22. januar 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo zavržene.
X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav za C programe začela dne 11. januarja 2016 in za B programe dne 26. januarja 2016, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28 v Ljubljani.
Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis prispelo več kot 10 prijav za C programe in več kot 10 prijav za B programe, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika »novice«, dan pred datumom odpiranja.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo prijaviteljem posredovan po ZUP-u, na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo prijava zavržena.
Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog programov za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva.
Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru C programov predvidoma do konca januarja 2016, sklep o izboru B programov pa predvidoma do konca marca 2016. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo predstojnica ministrstva izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju.
Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2016-B ali obrazec 2016-C, ki so dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila/javni razpisi).
2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 01/369-77-82 (Karmen Mitrovič), ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.
3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano dne 16. decembra 2015 ob 9. uri v Central hotelu, Miklošičeva 9, 1000 Ljubljana.
Priloga: označitev kuverte
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost